Ordlista för företagare

A conto, soliditet och förmånsvärde. Som egenföretagare stöter du på många krångliga ord. För att hjälpa dig har vi sammanställt den här ordlistan, som innehåller definitioner och förklaringar för ord som du kanske inte är helt bekant med.

A

A conto

En delbetalning som ofta görs i förskott. Förekommer främst i långvariga projekt med höga betalningsbelopp.

Läs mer om A conto
Affärshändelse

En ekonomisk transaktion som påverkar företagets resultat.

Läs mer om Affärshändelse
Affärsmodell

En affärsmodell beskriver hur ett företag är tänkt att fungera.

Läs mer om Affärsmodell
Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och vilka som är aktieägare i ett aktiebolag.

Läs mer om Aktiebok
Aktiebolag

Aktiebolag är en vanlig företagsform. Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera personer och är en egen juridisk person.

Läs mer om Aktiebolag
Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen är den lag som juridiskt reglerar hur aktiebolag får sköta sin verksamhet.

Läs mer om Aktiebolagslagen
Aktiebrev

Ett aktiebrev beskriver vem som äger aktier i aktiebolaget. Ett aktiebrev kan ses som ett bevis på att någon äger aktier.

Läs mer om Aktiebrev
Allokering

Inom ekonomistyrning betyder allokering hur man fördelar resurser inom företaget.

Läs mer om Allokering
Amortering

Amortering syftar på det belopp som du betalar av ditt lån med vid varje givet betalningstillfälle.

Läs mer om Amortering
Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är en tillgång med en livslängd om minst ett år, som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster.

Läs mer om Anläggningstillgångar
Annuitetslån

Annuitetslån är ett lån där lånekostnaden är lika stor under hela återbetalningstiden.

Läs mer om Annuitetslån
Anskaffningvärde

Anskaffningsvärdet är det totala belopp som du har betalat för en tillgång eller produkt.

Läs mer om Anskaffningvärde
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifterna är en sammansättning av skatter som en arbetsgivare betalar för sina anställda.

Läs mer om Arbetsgivaravgift
Arbetsgivare

En arbetsgivare är den som erbjuder arbete och betalar ut lön.

Läs mer om Arbetsgivare
A-skatt

Den skatt som alla anställda betalar på sin lön. A-skatt betyder anställningsskatt.

Läs mer om A-skatt
Attest

Attest innebär att man kontrollerar och bekräftar riktigheten i exempelvis kvitton, fakturor och utlägg.

Läs mer om Attest
Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket vinst en investering har genererat.

Läs mer om Avkastning
Avskrivning

Avskrivning innebär att kostnaden för en tillgång fördelas över dess ekonomiska livslängd.

Läs mer om Avskrivning

B

Balansomslutning

Balansomslutning är en del av balansräkningen och är summan av tillgångssidan eller skuldsidan.

Läs mer om Balansomslutning
Balansräkning

Balansräkning visar ett företags ekonomiska situation vid ett visst tillfälle och ska redovisas i årsredovisningen.

Läs mer om Balansräkning
Benchmarking

Benchmarking innebär att man jämför sin verksamhet med andra företag för att förbättra sin egen verksamhet.

Läs mer om Benchmarking
Bokslut

Bokslut är när ett företag sammanställer årets resultat i bokföringen, detta sker i slutet av varje räkenskapsår.

Läs mer om Bokslut
Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar på sin vinst.

Läs mer om Bolagsskatt
Borgenär

En borgenär är den part som har lånat ut pengar till en motpart.

Läs mer om Borgenär
Brutto

I ekonomiska sammanhang avser “brutto” ett belopp innan skatter eller andra avdrag har dragits av.

Läs mer om Brutto
Bruttolön

Den lön som du får av arbetsgivaren innan skatten har dragits av.

Läs mer om Bruttolön
Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal är ett mått som beskriver hur stor ett företags bruttovinst är i förhållande till dess försäljning.

Läs mer om Bruttovinstmarginal
Budget

En budget är en prognos över det förväntade resultatet under den kommande perioden.

Läs mer om Budget

C

D

Deklaration

Ett dokument som lämnas in till Skatteverket årligen. I deklarationen framgår hur mycket pengar du har tjänat under året och används som underlag för hur mycket skatt du ska betala. Både företag och privatpersoner behöver deklarera.

Läs mer om Deklaration
Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod som bygger på att varje affärshändelse måste bokföras två gånger (dubbelt), en gång i debet och en gång i kredit.

Läs mer om Dubbel bokföring

E

E-faktura

En e-faktura är en faktura som skickas elektroniskt mellan olika system.

Läs mer om E-faktura
Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala räntekostnaden för ett lån, inklusive avgifter som uppläggningsavgift med mera.

Läs mer om Effektiv ränta
Egenavgifter

I en enskild firma betalar du själv dina sociala avgifter, dessa kallas för egenavgifter.

Läs mer om Egenavgifter
Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder.

Läs mer om Eget kapital
Eget uttag

Eget uttag är när en person tar ut ett företags pengar, egendom eller tjänster för privat bruk.

Läs mer om Eget uttag
Emission

Emission betyder att ett företag ger ut värdepapper, oftast aktier, för att få in mer kapital i verksamheten.

Läs mer om Emission
Enskild firma

En enskild firma är en vanlig företagsform, och drivs av en enskild näringsidkare.

Läs mer om Enskild firma
Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare är en person som driver en enskild firma.

Läs mer om Enskild näringsidkare

F

FA-skatt

Fa-skatt är en skatt du betalar om du driver eget företag parallellt som du är anställd.

Läs mer om FA-skatt
Fordonsskatt

Fordonsskatt är en skatt som betalas av ägare av motordrivna fordon.

Läs mer om Fordonsskatt
Fordran

En fordran är en rätt för en person att få en betalning eller någon annan typ av prestation.

Läs mer om Fordran
F-skatt

F-skatt betyder företagsskatt och är en skatt som betalas av företagare.

Läs mer om F-skatt
Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning betyder att du beskattas för en förmån.

Läs mer om Förmånsbeskattning
Förmånsvärde

Förmånsvärde är värdet på den förmånen som en arbetsgivare ger till sina anställda.

Läs mer om Förmånsvärde

G

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som dras av från en persons förvärvsinkomst.

Läs mer om Grundavdrag
Gäldenär

En gäldenär är en person, antingen juridisk eller fysisk, som står i skuld till någon annan.

Läs mer om Gäldenär

H

Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är en verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och på fritiden.

Läs mer om Hobbyverksamhet
Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Läs mer om Holdingbolag
Huvudbok

Huvudboken är en sammanställning över företagets affärshändelser, sorterade efter konto.

Läs mer om Huvudbok

I

IBAN-nummer

IBAN-nummer är ett system som används vid betalningar till mottagare i andra länder.

Läs mer om IBAN-nummer
Inflation

Inflation är ett ekonomiskt tillstånd där den allmänna prisnivån ökar, vilket leder till att penningvärdet minskar.

Läs mer om Inflation
Inkomst

Inkomst är ersättningen som betalas i samband med ett utfört arbete.

Läs mer om Inkomst
Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är ett belopp som används för att räkna ut ersättningar inom försäkringssystemet.

Läs mer om Inkomstbasbelopp
Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen är ett dokument som skickas in till Skatteverket och innehåller uppgifter om föregående års inkomster.

Läs mer om Inkomstdeklaration
Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst.

Läs mer om Intäkt
Inventarie

En inventarie är en tillgång som köps in till ett företag som är avsedd att nyttjas under en längre tid.

Läs mer om Inventarie
Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra företag. Många gånger används ett investmentbolags aktieinnehav som ett sätt att kontrollera andra företag.

Läs mer om Investmentbolag

J

Juridisk person

En juridisk person är en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Läs mer om Juridisk person
Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett nyckeltal som beskriver ett företags beskattade egna kapital.

Läs mer om Justerat eget kapital

K

Kapital

Kapital är de resurser som finns tillgängliga hos ett företag.

Läs mer om Kapital
Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är en rapport som beskriver ett företags in- och utbetalningar under en given tidsperiod.

Läs mer om Kassaflödesanalys
Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått som beskriver ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder.

Läs mer om Kassalikviditet
Kommission

Kommission är en försäljningsmetod där någon säljer varor eller tjänster för en annan parts räkning.

Läs mer om Kommission
Kommunalskatt

Kommunalskatten är en skatt som betalas av alla inkomsttagare och hjälper till att finansiera den kommun och region som du bor i.

Läs mer om Kommunalskatt
Konsolidering

Konsolidering kan syfta på två olika saker: antingen ett begrepp som handlar om hur olika bolag slås ihop i en koncernredovisning. När man pratar om konsolidering i aktiesammanhang syftar man på en aktie som inte befinner sig i en trend.

Läs mer om Konsolidering
Kontering

Kontering betyder att man bokför en affärshändelse.

Läs mer om Kontering
Kontoplan

En kontoplan är en lista över de konton som ett företag använder i sin bokföring.

Läs mer om Kontoplan
Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift.

Läs mer om Kostnad
Kundfordringar

En kundfordran uppstår när en säljare har sålt en tjänst eller vara, men ännu inte har fått betalt av kunden.

Läs mer om Kundfordringar

L

Likvida medel

Likvida medel är de tillgängliga pengarna som du har i ditt företag, oftast i form av kontotillgångar.

Läs mer om Likvida medel
Likvidation

Likvidation innebär att ett företag avvecklas och avslutas.

Läs mer om Likvidation
Likviditet

Likviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Läs mer om Likviditet
Likviditetsbudget

I en likviditetsbudget gör du en prognos över företagets likviditet.

Läs mer om Likviditetsbudget
Lågkonjunktur

Lågkonjunktur är ett ekonomiskt tillstånd som präglas av att efterfrågan på varor och tjänster är låg. Lågkonjunktur är förknippat med dåliga ekonomiska tider.

Läs mer om Lågkonjunktur
Lön

Lön är den ersättning som en anställd får från sin arbetsgivare för att utföra sitt arbete.

Läs mer om Lön
Löneväxling

Löneväxling innebär att en arbetstagare byter en del av sin lön mot en förmån, oftast pension.

Läs mer om Löneväxling

M

Marknadsplan

En marknadsplan är en strategi för hur företaget ska marknadsföras under den kommande perioden.

Läs mer om Marknadsplan
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är en skatt som läggs på priset vid försäljning av varor och tjänster.

Läs mer om Mervärdesskatt
Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är ett nummer som alla momspliktiga företag har.

Läs mer om Momsregistreringsnummer
Monetär

Monetär betyder att någonting har med pengar eller penningvärde att göra.

Läs mer om Monetär

N

Netto

Netto är ett ord som betyder att ett avdrag har gjort från en summa eller ett belopp – alltså en summa eller belopp efter avdrag.

Läs mer om Netto
Nettolön

Nettolön är din lön efter skatten har dragits av, som du får insatt på ditt konto av arbetsgivaren.

Läs mer om Nettolön
Nettoomsättning

Nettoomsättning är ett företags intäkter från sålda varor och tjänster, efter avdrag för moms, rabatter och skatter knutna till försäljning.

Läs mer om Nettoomsättning
Nollpunkt

I ekonomiska sammanhang är nollpunkten den punkt där ett företag varken gör vinst eller går med förlust – intäkterna och kostnaderna är lika stora.

Läs mer om Nollpunkt
Nominellt värde

Nominellt värde är ett fast belopp som inte påverkas av prisutvecklingen i samhället.

Läs mer om Nominellt värde
Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som används för att värdera ett företags verksamhet

Läs mer om Nyckeltal
Nyemission

Nyemission betyder att ett aktiebolag säljer nyemitterade aktier för att öka företagets kapital.

Läs mer om Nyemission

O

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver är en vinst som ett företag har gjort men inte har betalat skatt på.

Läs mer om Obeskattade reserver
OCR-nummer

Vid elektroniska betalningar används ett OCR-nummer som referens för att identifiera betalningen.

Läs mer om OCR-nummer
Offert

En offert är ett skriftligt förslag från ett företag som anger vad ett projekt eller uppdrag kommer innehålla och kosta.

Läs mer om Offert
Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är det belopp som du har betalat för att förvärva en tillgång.

Läs mer om Omkostnadsbelopp
Omsättning

Omsättning är ett mått på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.

Läs mer om Omsättning
Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande säljs, förbrukas eller omvandlas till likvida medel.

Läs mer om Omsättningstillgångar
Option

Optioner är finansiella instrument som ger rätten att köpa eller sälja en tillgång (ofta aktier) till ett bestämt pris inom en viss tid.

Läs mer om Option
Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar.

Läs mer om Organisationsnummer

P

P/E-tal

P/E-tal är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst.

Läs mer om P/E-tal
Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som bestäms årligen baserat på prisutvecklingen i samhället och ligger till grund för beräkningar av belopp inom socialförsäkringen och skattesystemet.

Läs mer om Prisbasbelopp
Proformafaktura

En proformafaktura är en faktura som visar värdet på varor i samband med en leverans och utgör inget underlag för betalning.

Läs mer om Proformafaktura
Provision

Provision är en rörlig ersättning som är baserad på en arbetstagares prestationer.

Läs mer om Provision

Q

R

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en konsult som erbjuder tjänster inom bokföring och redovisning till företag.

Läs mer om Redovisningskonsult
Referensränta

Referensränta är en ränta som fastställs av Riksbanken och ligger till grund för att beräkna andra räntor.

Läs mer om Referensränta
Reklamation

Reklamation innebär att en kund påtalar ett fel eller en brist på en köpt vara eller tjänst. Kunden har då rätt att få felet åtgärdat eller kompenserat.

Läs mer om Reklamation
Reporäntan

Reporäntan var en ränta som banker fick betala när de lånade pengar av Riksbanken. Reporäntan har bytt namn till styrräntan.

Läs mer om Reporäntan
Reskontra

Reskontra är en typ av sidoordnad bokföring som gör att du får bättre överblick över affärshändelser, exempelvis leverantörsskulder eller kundfordringar.

Läs mer om Reskontra
Resultat

Inom företagsekonomi är ett resultat ett företags ställning vid en viss tidpunkt, antingen vinst eller förlust.

Läs mer om Resultat
Revers

Revers är ett skriftligt avtal mellan två parter, där ett löfte om att betala tillbaka en skuld upprättas.

Läs mer om Revers
Revision

Revision innebär att en oberoende person granskar och uttalar sig om ett företags bokföring och redovisning.

Läs mer om Revision
Revisor

En revisor är en yrkesperson som jobbar med att kontrollera och godkänna ett företags bokföring och redovisning.

Läs mer om Revisor
Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av vinsten som är kvar efter att kostnaderna har betalats, med undantag för räntor och skatter.

Läs mer om Rörelsemarginal
Rörelseresultat - EBIT och EBITDA

Rörelseresultat är skillnaden mellan ett företags rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Läs mer om Rörelseresultat - EBIT och EBITDA

S

SGI

SGI är en förkortning av "sjukpenninggrundande inkomst”

Läs mer om SGI
Skuld

En skuld betyder att en part är skyldig en annan part något, i många fall består skulder av pengar.

Läs mer om Skuld
Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som beskriver relationen mellan ett företags skulder och eget kapital.

Läs mer om Skuldsättningsgrad
SNI-kod

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver inom vilken näringsgren ett företag bedriver sin verksamhet.

Läs mer om SNI-kod
Sociala avgifter

Sociala avgifter kallas den del av arbetsgivaravgifterna som går till att finansiera socialförsäkringen.

Läs mer om Sociala avgifter
Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av ett företags totala kapital som består av eget kapital.

Läs mer om Soliditet
Styrränta

Styrränta är den ränta som banker betalar när de lånar pengar från Riksbanken. Styrräntan används för att styra den ekonomiska tillväxten.

Läs mer om Styrränta
Suppleant

En suppleant är en ersättare till en ledamot i en företagsstyrelse.

Läs mer om Suppleant
SWIFT-kod

En SWIFT-kod (numera ofta BIC-kod) används för att identifiera en bank i samband med internationella betalningar.

Läs mer om SWIFT-kod
Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av ett företags kapital som har lånats ut av dess ägare eller långivare.

Läs mer om Sysselsatt kapital

T

Tillgång

En tillgång är en resurs som är tänkt att ge en ekonomisk fördel i framtiden.

Läs mer om Tillgång
Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som kan tillkomma i samband med tjänsteresor eller arbete på annan ort.

Läs mer om Traktamente
Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som beskriver hur mycket en enskild produkt bidrar till att betala gemensamma kostnader för alla produkter.

Läs mer om Täckningsbidrag

U

Utgående balans

Utgående balans är det belopp på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen när räkenskapsåret avslutas.

Läs mer om Utgående balans
Utgående moms

Utgående moms är den moms som läggs på priset på varor och tjänster.

Läs mer om Utgående moms
Utlägg

Ett utlägg är en utgift för någon annans räkning.

Läs mer om Utlägg

V

VAT-nummer

VAT-nummer är ett nummer som alla momspliktiga företag har. VAT-nummer kallas också för momsregistreringsnummer.

Läs mer om VAT-nummer
Verifikation

En verifikation är ett underlag till en post i bokföringen, ofta ett kvitto eller leverantörsfaktura.

Läs mer om Verifikation
Vinst

När ett företag har gått med vinst betyder det att dess intäkter överstiger kostnaderna.

Läs mer om Vinst
Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av varje intjänad krona som blir till vinst.

Läs mer om Vinstmarginal

W

X

Y

Z

Å

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper för ett räkenskapsår.

Läs mer om Årsredovisning

Ä

Ö