Ordlista för företagare

A conto, soliditet och förmånsvärde. Som egenföretagare stöter du på många krångliga ord. För att hjälpa dig har vi sammanställt den här ordlistan, som innehåller definitioner och förklaringar för ord som du kanske inte är helt bekant med.

A

A conto

En delbetalning som ofta görs i förskott. Förekommer främst i långvariga projekt med höga betalningsbelopp.

Läs mer om A conto
A-skatt

Den skatt som alla anställda betalar på sin lön. A-skatt betyder anställningsskatt.

Läs mer om A-skatt
Affärshändelse

En ekonomisk transaktion som påverkar företagets resultat.

Läs mer om Affärshändelse
Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och vilka som är aktieägare i ett aktiebolag.

Läs mer om Aktiebok
Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen är den lag som juridiskt reglerar hur aktiebolag får sköta sin verksamhet.

Läs mer om Aktiebolagslagen
Aktiebrev

Ett aktiebrev beskriver vem som äger aktier i aktiebolaget. Ett aktiebrev kan ses som ett bevis på att någon äger aktier.

Läs mer om Aktiebrev
Allokering

Inom ekonomistyrning betyder allokering hur man fördelar resurser inom företaget.

Läs mer om Allokering
Amortering

Amortering syftar på det belopp som du betalar av ditt lån med vid varje givet betalningstillfälle.

Läs mer om Amortering
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifterna är en sammansättning av skatter som en arbetsgivare betalar för sina anställda.

Läs mer om Arbetsgivaravgift
Arbetsgivare

En arbetsgivare är den som erbjuder arbete och betalar ut lön.

Läs mer om Arbetsgivare
Attest

Attest innebär att man kontrollerar och bekräftar riktigheten i exempelvis kvitton, fakturor och utlägg.

Läs mer om Attest
Aktiebolag

Aktiebolag är en vanlig företagsform. Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera personer och är en egen juridisk person.

Läs mer om Aktiebolag
Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket vinst en investering har genererat.

Läs mer om Avkastning
Avskrivning

Avskrivning innebär att kostnaden för en tillgång fördelas över dess ekonomiska livslängd.

Läs mer om Avskrivning
Annuitetslån

Annuitetslån är ett lån där lånekostnaden är lika stor under hela återbetalningstiden.

Läs mer om Annuitetslån
Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är en tillgång med en livslängd om minst ett år, som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster.

Läs mer om Anläggningstillgångar

B

Balansräkning

Balansräkning visar ett företags ekonomiska situation vid ett visst tillfälle och ska redovisas i årsredovisningen.

Läs mer om Balansräkning
Bokslut

Bokslut är när ett företag sammanställer årets resultat i bokföringen, detta sker i slutet av varje räkenskapsår.

Läs mer om Bokslut
Brutto

I ekonomiska sammanhang avser “brutto” ett belopp innan skatter eller andra avdrag har dragits av.

Läs mer om Brutto
Bruttolön

Den lön som du får av arbetsgivaren innan skatten har dragits av.

Läs mer om Bruttolön
Budget

En budget är en prognos över det förväntade resultatet under den kommande perioden.

Läs mer om Budget
Borgenär

En borgenär är den part som har lånat ut pengar till en motpart.

Läs mer om Borgenär

C

D

Deklaration

Ett dokument som lämnas in till Skatteverket årligen. I deklarationen framgår hur mycket pengar du har tjänat under året och används som underlag för hur mycket skatt du ska betala. Både företag och privatpersoner behöver deklarera.

Läs mer om Deklaration
Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod som bygger på att varje affärshändelse måste bokföras två gånger (dubbelt), en gång i debet och en gång i kredit.

Läs mer om Dubbel bokföring

E

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala räntekostnaden för ett lån, inklusive avgifter som uppläggningsavgift med mera.

Läs mer om Effektiv ränta
Egenavgifter

I en enskild firma betalar du själv dina sociala avgifter, dessa kallas för egenavgifter.

Läs mer om Egenavgifter
Eget uttag

Eget uttag är när en person tar ut ett företags pengar, egendom eller tjänster för privat bruk.

Läs mer om Eget uttag
Emission

Emission betyder att ett företag ger ut värdepapper, oftast aktier, för att få in mer kapital i verksamheten.

Läs mer om Emission
Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare är en person som driver en enskild firma.

Läs mer om Enskild näringsidkare
Enskild firma

En enskild firma är en vanlig företagsform, och drivs av en enskild näringsidkare.

Läs mer om Enskild firma
E-faktura

En e-faktura är en faktura som skickas elektroniskt mellan olika system.

Läs mer om E-faktura

F

F-skatt

F-skatt betyder företagsskatt och är en skatt som betalas av företagare.

Läs mer om F-skatt
FA-skatt

Fa-skatt är en skatt du betalar om du driver eget företag parallellt som du är anställd.

Läs mer om FA-skatt
Fordonsskatt

Fordonsskatt är en skatt som betalas av ägare av motordrivna fordon.

Läs mer om Fordonsskatt
Förmånsvärde

Förmånsvärde är värdet på den förmånen som en arbetsgivare ger till sina anställda.

Läs mer om Förmånsvärde
Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning betyder att du beskattas på en förmån.

Läs mer om Förmånsbeskattning

G

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst.

Läs mer om Grundavdrag
Gäldenär

En gäldenär är en person, antingen juridisk eller fysisk, som står i skuld till någon annan.

Läs mer om Gäldenär

H

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Läs mer om Holdingbolag
Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är en verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och på fritiden.

Läs mer om Hobbyverksamhet
Huvudbok

Huvudboken är en sammanställning över företagets affärshändelser, sorterade efter konto.

Läs mer om Huvudbok

I

IBAN-nummer

IBAN-nummer är ett system som används vid betalningar till mottagare i andra länder.

Läs mer om IBAN-nummer
Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen är ett dokument som skickas in till Skatteverket och innehåller uppgifter om föregående års inkomster.

Läs mer om Inkomstdeklaration
Inventarie

En inventarie är en tillgång som köps in till ett företag som är avsedd att nyttjas under en längre tid.

Läs mer om Inventarie
Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra företag. Många gånger används ett investmentbolags aktieinnehav som ett sätt att kontrollera andra företag.

Läs mer om Investmentbolag
Inflation

Inflation är ett ekonomiskt tillstånd där den allmänna prisnivån ökar, vilket leder till att penningvärdet minskar.

Läs mer om Inflation
Inkomst

Inkomst är ersättningen som betalas i samband med ett utfört arbete.

Läs mer om Inkomst

J

Juridisk person

En juridisk person är en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Läs mer om Juridisk person

K

Kapital

Kapital är de resurser som finns tillgängliga hos ett företag.

Läs mer om Kapital
Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått som beskriver ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder.

Läs mer om Kassalikviditet
Kommunalskatt

Kommunalskatten är en skatt som betalas av alla inkomsttagare och hjälper till att finansiera den kommun och region som du bor i.

Läs mer om Kommunalskatt
Konsolidering

Konsolidering kan syfta på två olika saker: antingen ett begrepp som handlar om hur olika bolag slås ihop i en koncernredovisning. När man pratar om konsolidering i aktiesammanhang syftar man på en aktie som inte befinner sig i en trend.

Läs mer om Konsolidering
Kontering

Kontering betyder att man bokför en affärshändelse.

Läs mer om Kontering
Kontoplan

En kontoplan är en lista över de konton som ett företag använder i sin bokföring.

Läs mer om Kontoplan

L

Likvida medel

Likvida medel är de tillgängliga pengarna som du har i ditt företag, oftast i form av kontotillgångar.

Läs mer om Likvida medel
Likvidation

Likvidation innebär att ett företag avvecklas och avslutas.

Läs mer om Likvidation
Likviditet

Likviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Läs mer om Likviditet
Lågkonjunktur

Lågkonjunktur är ett ekonomiskt tillstånd som präglas av att efterfrågan på varor och tjänster är låg. Lågkonjunktur är förknippat med dåliga ekonomiska tider.

Läs mer om Lågkonjunktur
Likviditetsbudget

I en likviditetsbudget gör du en prognos över företagets likviditet.

Läs mer om Likviditetsbudget
Löneväxling

Löneväxling innebär att en arbetstagare byter en del av sin lön mot en förmån, oftast pension.

Läs mer om Löneväxling
Lön

Lön är den ersättning som en anställd får från sin arbetsgivare för att utföra sitt arbete.

Läs mer om Lön

M

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är en skatt som läggs på priset vid försäljning av varor och tjänster.

Läs mer om Mervärdesskatt
Marknadsplan

En marknadsplan är en strategi för hur företaget ska marknadsföras under den kommande perioden.

Läs mer om Marknadsplan
Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är ett nummer som alla momspliktiga företag har.

Läs mer om Momsregistreringsnummer

N

Netto

Netto är ett ord som betyder att ett avdrag har gjort från en summa eller ett belopp – alltså en summa eller belopp efter avdrag.

Läs mer om Netto
Nettolön

Nettolön är din lön efter skatten har dragits av, som du får insatt på ditt konto av arbetsgivaren.

Läs mer om Nettolön
Nollpunkt

I ekonomiska sammanhang är nollpunkten den punkt där ett företag varken gör vinst eller går med förlust – intäkterna och kostnaderna är lika stora.

Läs mer om Nollpunkt
Nyemission

Nyemission betyder att ett aktiebolag säljer nyemitterade aktier för att öka företagets kapital.

Läs mer om Nyemission

O

OCR-nummer

Vid elektroniska betalningar används ett OCR-nummer som referens för att identifiera betalningen.

Läs mer om OCR-nummer
Offert

En offert är ett skriftligt förslag från ett företag som anger vad ett projekt eller uppdrag kommer innehålla och kosta.

Läs mer om Offert
Omsättning

Omsättning är ett mått på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.

Läs mer om Omsättning
Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar.

Läs mer om Organisationsnummer
Option

Optioner är finansiella instrument som ger rätten att köpa eller sälja en tillgång (ofta aktier) till ett bestämt pris inom en viss tid.

Läs mer om Option
Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är det belopp som du har betalat för att förvärva en tillgång.

Läs mer om Omkostnadsbelopp

P

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som bestäms årligen baserat på prisutvecklingen i samhället och ligger till grund för beräkningar av belopp inom socialförsäkringen och skattesystemet.

Läs mer om Prisbasbelopp
Provision

Provision är en rörlig ersättning som är baserad på en arbetstagares prestationer.

Läs mer om Provision

Q

R

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en konsult som erbjuder tjänster inom bokföring och redovisning till företag.

Läs mer om Redovisningskonsult
Reporäntan

Reporäntan var en ränta som banker fick betala när de lånade pengar av Riksbanken. Reporäntan har bytt namn till styrräntan.

Läs mer om Reporäntan
Resultat

Inom företagsekonomi är ett resultat ett företags ställning vid en viss tidpunkt, antingen vinst eller förlust.

Läs mer om Resultat
Revisor

En revisor är en yrkesperson som jobbar med att kontrollera och godkänna ett företags bokföring och redovisning.

Läs mer om Revisor
Revision

Revision innebär att en oberoende person granskar och uttalar sig om ett företags bokföring och redovisning.

Läs mer om Revision
Revers

Revers är ett skriftligt avtal mellan två parter, där ett löfte om att betala tillbaka en skuld upprättas.

Läs mer om Revers
Rörelseresultat - EBIT och EBITDA

Rörelseresultat är skillnaden mellan ett företags rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Läs mer om Rörelseresultat - EBIT och EBITDA

S

Styrränta

Styrränta är den ränta som banker betalar när de lånar pengar från Riksbanken. Styrräntan används för att styra den ekonomiska tillväxten.

Läs mer om Styrränta
Skuld

En skuld betyder att en part är skyldig en annan part något, i många fall består skulder av pengar.

Läs mer om Skuld
SNI-kod

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver inom vilken näringsgren ett företag bedriver sin verksamhet.

Läs mer om SNI-kod
Sociala avgifter

Sociala avgifter kallas den del av arbetsgivaravgifterna som går till att finansiera socialförsäkringen.

Läs mer om Sociala avgifter
Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av ett företags totala kapital som består av eget kapital.

Läs mer om Soliditet
Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt är en skatt som höginkomsttagare betalar på sin förvärvsinkomst för att finansiera statliga utgifter.

Läs mer om Statlig inkomstskatt

T

Tillgång

En tillgång är en resurs som är tänkt att ge en ekonomisk fördel i framtiden.

Läs mer om Tillgång
Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som kan tillkomma i samband med tjänsteresor eller arbete på annan ort.

Läs mer om Traktamente

U

Utgående balans

Utgående balans är det belopp på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen när räkenskapsåret avslutas.

Läs mer om Utgående balans
Utgående moms

Utgående moms är den moms som läggs på priset på varor och tjänster.

Läs mer om Utgående moms
Utlägg

Ett utlägg är en utgift för någon annans räkning.

Läs mer om Utlägg

V

Verifikation

En verifikation är ett underlag till en post i bokföringen, ofta ett kvitto eller leverantörsfaktura.

Läs mer om Verifikation
Vinst

När ett företag har gått med vinst betyder det att dess intäkter överstiger kostnaderna.

Läs mer om Vinst
Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av varje intjänad krona som blir till vinst.

Läs mer om Vinstmarginal

W

X

Y

Z

Å

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper för ett räkenskapsår.

Läs mer om Årsredovisning

Ä

Ö