Integritetspolicy

Integritetspolicy för Bokio Group AB & Bokio AB, version 2022:2, publicerad 2022-10-13

Integritetspolicy

1. Inledning och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vi, Bokio AB (med org. nr 559053-8426) och Bokio Group AB (med org.nr. 556873-7877) (gemensamt kallat för ”Bokio”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker till följd av att våra kunder ingår avtal med oss om att nyttja våra tjänster (exempelvis avseende Bokios betal- och/eller företagskortstjänst). Vi är också personuppgiftsansvariga för den behandling som sker när du besöker vår hemsida, anmäler dig till våra kurser, seminarier, nyhetsbrev eller andra utskick, registrerar ett konto på Bokio, svarar på våra enkäter och undersökningar, eller när du kontaktar vår support eller oss på annat vis.

Alla referenser i denna integritetspolicy till ”du”, ”dig” eller ”dina” ska anses utgöra en referens till dig som antingen ingått avtal med Bokio (i den mån du bedriver enskild näringsverksamhet), är direkt användare av Bokios tjänster, är företrädare för en av våra företagskunder, är besökare på vår hemsida, och/eller har ett företagskort via Bokio AB. Alla referenser i denna integritetspolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Bokio. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om den behandling av personuppgifter som Bokio är personuppgiftsansvarig för och beskriver bland annat för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

2. Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Bokio är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna integritetspolicy. I samband med att våra tjänster används kan det också finnas ytterligare personuppgiftsansvariga som ansvarar för annan personuppgiftsbehandling. Ansvarig part beror på om behandlingen av personuppgifter om användare av våra tjänster, våra kunders anställda, eller deras kunder.

a) Användare av våra tjänster
Bokio är personuppgiftsansvarig för den behandlingen av personuppgifter som sker när du använder Bokio, kontaktar supporten eller på annat sätt kontaktar oss eller du ingår ett avtal med Bokio.

b) Våra kunders anställda, och kunders egna kunder
För behandling av personuppgifter som rör våra kunders anställda eller kundernas egna kunder ansvarar kunden själv. Bokio agerar i detta fall som ett personuppgiftsbiträde och ingår då ett avtal med kunden som reglerar hur Bokio ska behandla sådana personuppgifter åt kundens räkning. Den personuppgiftsbehandlingen omfattas därför inte av denna integritetspolicy.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

Bokio behandlar följande kategorier av personuppgifter på det sätt och för de ändamål som redogörs i tabellerna nedan.

För varje ändamål måste Bokio basera sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan till exempel vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där Bokio eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som Bokio baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Beroende på vilken typ av behandling det gäller varierar det personuppgiftsansvariga bolaget. I följande avsnitt kan du läsa närmare om vilka behandlingar som Bokio Group AB och Bokio AB ansvarar för.

3.1 Bokio Group AB:s personuppgiftsbehandling

Hantera beställning och köp av tjänster
Behandlingens ändamål: Att Bokio Group AB ska kunna hantera beställning och köp av tjänster.

Behandlingar som utförs:

 • Hantering av betalning.
 • Verifiering av identitet och din behörighet att ta del av Bokio Group AB:s tjänster.
 • I tillämplig mån, överföring till kreditupplysningsföretag och/eller bedrägeribekämpande organ, inklusive en kontroll gentemot finansiell historik och inhämtning av kreditupplysningar från sådant kreditupplysningsbolag och/eller bedrägeribekämpande organ.

Kategorier av personuppgifter:

 • IP-adress.
 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Personnummer (i de fall det också utgör organisationsnummer).
 • Momsregistreringsnummer (i de fall ditt bolag bedrivs som enskild firma).
 • Betalningsinformation.
 • I tillämplig mån, finansiell historik.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio Group AB:s berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio Group AB att behandla dina personuppgifter från att köpet har genomförts samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som är del av räkenskapsinformation och som träffas av svensk Bokföringslag (1999:1078) sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Tillhandahållande av tjänster
Behandlingens ändamål: Att Bokio Group AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig.

Behandlingar som utförs:

 • Hantering av betalning.
 • Användning av de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera ditt användarkonto som gör det möjligt för dig att ta del av tjänsterna.
 • Skapandet av inloggningsfunktion och verifiering av dig som användare vid inloggning.
 • Verifiering av identitet och din behörighet att ta del av Bokio Group AB:s tjänster.
 • Hantering av användar- och kundinställningar.
 • Allmän rådgivning i bolagsfrågor och skatterådgivning.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Bilder du laddar upp.
 • Datum och tidsstämpling för uppladdning av bilder till våra tjänster.
 • Användaruppgifter för ditt konto.
 • Organisationsnummer (i de fall detta består av personnummer).
 • Momsregistreringsnummer (i de fall ditt bolag bedrivs som enskild firma).
 • Skatteberäkningsinformation.
 • Bokföringshändelser.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio Group AB:s berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio Group AB att behandla dina personuppgifter från att köpet har genomförts samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som är del av räkenskapsinformation och som träffas av svensk Bokföringslag (1999:1078) sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Enkäter och undersökningar
Behandlingens ändamål: Att hantera ditt deltagande vid enkäter och undersökningar.

Behandlingar som utförs:

 • Registrering av din anmälan om att delta vid enkäter och undersökningar.
 • Administreringsåtgärder rörande resultatet från enkäter och undersökningar där du deltagit.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Dina svar på enkäter och annan feedback du lämnat i våra undersökningar.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio Group AB:s berättigade intresse av att kunna förbättra sina produkter och tjänster med hjälp av enkäter och undersökningar.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio Group AB:s att behandla dina personuppgifter i 3 år efter insamlandet. Vi kan komma att spara enkätsvar under en längre period men vidtar rimliga åtgärder för att anonymisera uppgifterna.

 

Säkerhetsändamål
Behandlingens ändamål: Att främja säkerhet och trygghet för våra tjänster, kunder och användare.

Behandlingar som utförs:

 • Verifiera din identitet och din behörighet att ta del av Bokio Group AB:s tjänster.
 • Verifiera och övervaka inloggningar i Bokio Group AB:s system.
 • Undersöka misstänkta aktiviteter eller överträdelser av Bokio Group AB:s villkor och policys.

Kategorier av personuppgifter:

 • Inloggningsuppgifter (inklusive hashade lösenord).
 • Digitala sigillnycklar.
 • IP-adress.
 • Browser-agent.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Bokio Group AB har ett berättigat intresse av att främja säkerhet och trygghet för sina tjänster och sina företagskunders samt ditt användande av våra tjänster.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio Group AB att behandla dina personuppgifter så länge som ditt användarkonto är aktivt, du använder dig av Bokio Group AB:s tjänster och därefter i enlighet med krav i 1 år därefter, samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Enligt penningtvättslagen (2017:630) lagrar vi dessutom uppgifter, dokument och övriga relevanta registreringar i 5 år från det att avtalsrelationen har upphört eller är genomförd, och i undantagsfall 10 år.

 

Tjänst- och produktutveckling
Behandlingens ändamål: Att analysera och förbättra våra produkter och tjänster.

Behandlingar som utförs:

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av användare i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment av tjänster.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för våra företagskunder och användare.
 • Analys av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in görs sedan analyser på en aggregerad nivå, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för förbättring av våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter:

 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
 • Köp- och användargenererade data.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, och hur du når och lämnar tjänsten.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
I den mån vi använder cookies, pixlar eller liknande tekniker för att samla in personuppgifter inhämtar vi ditt samtycke till sådan behandling.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter i 3 år efter insamlandet.
I den mån vi använder cookies, pixlar eller liknande tekniker lagras de uppgifterna i enlighet med de frister som anges i vår Cookiepolicy | Bokio.

 

Kurser och seminarier
Behandlingens ändamål: Att hantera ditt deltagande vid Bokio AB:s kurser och seminarier.

Behandlingar som utförs:

 • Registrering av din anmälan om deltagande vid Bokio AB:s kurser och seminarier.
 • Administreringsåtgärder för ditt deltagande vid Bokio AB:s kurser och seminarier.
 • Hantering av betalning.
 • Verifierande av identitet vid deltagartillfället.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Betalningsinformation.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio AB:s berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio AB att behandla dina personuppgifter från din anmälan om att du vill delta vid Bokio AB:s kurser eller seminarier och under avtalstiden, samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som är del av räkenskapsinformation och som träffas av svensk Bokföringslag (1999:1078) sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Marknadsföring
Behandlingens ändamål: Att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Behandlingar som utförs:

 • Skapa riktade erbjudanden, rabatter och inspirationsutskick.
 • Analysera den information som vi samlar in för ändamålet för att kategorisera dig i en passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Ålder.
 • Köp- och användargenererade data.
 • Bolagsengagemang.
 • Ditt tilldelade kundsegment och/eller passande målgrupp.
 • Användar- och beteendedata inhämtat genom cookies, pixlar eller liknande tekniker.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster.
För behandling som består av profilering som har till syfte att skräddarsy marknadsföringen baserat på vad vi tror du är intresserad av, baseras detta på huruvida du har lämnat ditt samtycke eller inte. Du kan när som helst invända mot detta.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter i 3 år efter att avtalets avtalstid med Bokios företagskund, eller dig direkt, har löpt ut. I det fall du aktivt avslutar ditt konto hos Bokio kommer vi behandla dina personuppgifter upp till 3 månader efter sådan avregistrering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
I den mån vi använder cookies, pixlar eller liknande tekniker lagras de uppgifterna i enlighet med de frister som anges i vår Cookiepolicy | Bokio.

 

Nyhetsbrev och utskick
Behandlingens ändamål: Att skicka nyhetsbrev, andra utskick och inbjudningar från Bokio AB.

Behandlingar som utförs:

 • Administrera och genomföra nyhetsbrev och andra utskick från Bokio AB.
 • Skicka information och inbjudningar till våra evenemang.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio AB:s berättigade intresse av att marknadsföra Bokio AB:s tjänster.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio AB att behandla dina personuppgifter under den tid du prenumererar på Bokio AB:s nyhetsbrev och i 3 år därefter. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev och andra utskick genom s.k. ”opt-out”. Sådan avregistrering kan du göra genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick..

 

Kundserviceärenden
Behandlingens ändamål: Att hantera kundserviceärenden och support.

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
 • Identifiering av dig när du kontaktar vår kundtjänst.
 • Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Utredningar av och support vid klagomål som är kopplade till användandet av våra tjänster, till exempel när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband att du köpt en tjänst från oss.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Användaruppgifter för ditt konto.
 • Din korrespondens med vår kundtjänst.
 • Köp – och användargenererade data.
 • Konto- och betalningsinformation.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera reklamationer och kundserviceärenden.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter till dess att kundserviceärendet avslutats, samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

3.2 Bokio AB:s personuppgiftsbehandling

Hantera beställning och köp av tjänster
Behandlingens ändamål: Hantera en ansökan om att bli kund till Bokio AB och för att få nyttja Bokio AB:s tjänster.

Behandlingar som utförs:

 • Hantering av betalning.
 • Hantering av din digitala identifieringsfunktion och accept av de allmänna villkoren för den aktuella tjänsten.
 • Verifiering av identitet och din behörighet att ta del av Bokio AB:s tjänster.
 • Överföring till kreditupplysningsföretag och/eller bedrägeribekämpande organ, inklusive en kontroll gentemot finansiell historik och inhämtning av kreditupplysningar från sådant kreditupplysningsbolag och/eller bedrägeribekämpande organ.
 • Utförande av penningtvättskontroll.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Ålder.
 • Bolagsengagemang.
 • Personnummer.
 • Momsregistreringsnummer (i de fall ditt bolag bedrivs som enskild firma).
 • Finansiell historik.
 • Konto- och betalningsinformation.
 • Resultat av penningtvättskontroll.
 • Digital signatur.
 • ID-handling.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio AB:s berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio AB att behandla dina personuppgifter från att ansökan har inkommit tills dess att ett avtal ingås med antingen Bokio AB:s företagskund eller dig direkt samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Personuppgifter som är del av räkenskapsinformation och som träffas av svensk Bokföringslag (1999:1078) sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Enligt penningtvättslagen (2017:630) lagrar vi dessutom uppgifter, dokument och övriga relevanta registreringar i 5 år från det att avtalsrelationen har upphört eller är genomförd, och i undantagsfall 10 år.

 

Tillhandahållande av tjänster
Behandlingens ändamål: Att vi ska kunna tillhandahålla Bokio AB:s tjänster till dig.

Behandlingar som utförs:

 • Hantering av betalning.
 • Användning av de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera ditt användarkonto som gör det möjligt för dig att ta del av tjänsterna.
 • Skapandet av inloggningsfunktion och verifiering av dig som användare vid inloggning.
 • Verifiering av identitet och din behörighet att ta del av Bokio AB:s tjänster.
 • Hantering av användar- och kundinställningar.
 • Automatiskt beslutsfattande avseende bokföringshändelser och skatteberäkningar.
 • Fullgörande av betalningstransaktioner.
 • Hantering av klientmedelskonton.
 • Hantering av ditt företagskort med Bokio AB.
 • Hantering av ditt kontobesked.
 • Allmän rådgivning i bolagsfrågor och skatterådgivning.
 • Utförande av penningtvättskontroll.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-mail).
 • Ålder.
 • Bolagsengagemang.
 • Användaruppgifter för ditt konto.
 • Personnummer (i de fall det också utgör organisationsnummer).
 • Momsregistreringsnummer (i de fall ditt bolag bedrivs som enskild firma).
 • Skatteberäkningsinformation.
 • Bokföringshändelser.
 • Konto- och betalningsinformation.
 • Ditt godkännande av betalningstransaktioner.
 • Köp- och användargenererade data.
 • Företagskortsinformation (giltighetstid och kortnummer).
 • PIN-kod till företagskort.
 • Din aktivering av företagskortet via antingen ditt telefonnummer eller bokio.se.
 • Finansiell historik.
 • Resultat av penningtvättskontroll.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bokio AB:s berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio AB att behandla dina personuppgifter under avtalets avtalstid med antingen Bokio AB:s företagskund eller dig direkt, samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter som är del av räkenskapsinformation och som träffas av svensk Bokföringslag (1999:1078) sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Enligt penningtvättslagen (2017:630) lagrar vi dessutom uppgifter, dokument och övriga relevanta registreringar i 5 år från det att avtalsrelationen har upphört eller är genomförd, och i undantagsfall 10 år.

 

Säkerhetsändamål
Behandlingens ändamål: Att främja säkerhet och trygghet för våra tjänster, kunder och användare.

Behandlingar som utförs:

 • Verifiera din identitet och din behörighet att ta del av Bokio AB:s tjänster.
 • Verifiera och övervaka inloggningar i Bokio AB:s system.
 • Undersöka misstänkta aktiviteter eller överträdelser av Bokio AB:s villkor och policys.
 • Spärrning av företagskort.
 • Nekande av en betalningstransaktion.
 • Avstängning, blockering eller begränsning av användandet av tjänsterna.

Kategorier av personuppgifter:

 • Inloggningsuppgifter (inklusive hashade lösenord).
 • IP-adress.
 • Browser-agent.
 • Digitala sigillnycklar.
 • Företagskortsinformation (giltighetstid och kortnummer).
 • Konto-och betalningsinformation.
 • Användaruppgifter för ditt konto.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Bokio AB har ett berättigat intresse av att främja säkerhet och trygghet för sina tjänster och sina företagskunders samt ditt användande av Bokio AB:s tjänster.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer Bokio AB att behandla dina personuppgifter så länge som ditt användarkonto är aktivt, du använder dig av Bokio AB:s tjänster och i 1 år därefter, samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Enligt penningtvättslagen (2017:630) lagrar vi dessutom uppgifter, dokument och övriga relevanta registreringar i 5 år från det att avtalsrelationen har upphört eller är genomförd, och i undantagsfall 10 år.

 

4. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Bokio behandlar personuppgifter som inhämtas från följande källor:

 • Personuppgifter som är inhämtade direkt från dig när du registrerar dig och loggar in i våra tjänster;
 • Personuppgifter som vi hämtar från offentliga register eller din arbetsgivare, som, om aktuellt, lämnas till oss inom ramen för penningtvättskontroll- och/eller kreditupplysningsförfarandet; och,
 • Personuppgifter som du lämnar till oss i samband med kundserviceärenden; och,
 • Vi inhämtar dina kontaktuppgifter från tredje parter (till exempel Bolagsverket). För detaljerad information beträffande vilken tredje part kontaktuppgifterna har inhämtats från, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

5. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

För att vi ska kunna uppfylla ändamålen som anges i avsnitt 3 behöver du förse oss med vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter kan det resultera i att vi inte kan tillhandahålla tjänsterna till dig och att vi inte kan fullgöra våra avtalsförpliktelser i förhållande till dig. Vi kommer att informera dig om vilka personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig.

6. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan i avsnitt 3, kommer Bokio dela dina personuppgifter med nedan kategorier av mottagare. När vi delar dina personuppgifter säkerställer vi att mottagaren behandlar dem i enlighet med denna information. När vi delar personuppgifter med personuppgiftsbiträden, får dessa bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna och vi säkerställer genom skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter. För detaljerad information beträffande vilka tredje parter som vi delar dina personuppgifter med, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

 1. Koncernbolag till Bokio Group AB;
 2. Leverantörer av IT-system och andra mjukvaruföretag som vi anlitat för att möjliggöra leveransen av våra tjänster;
 3. Betaltjänstföretag och andra leverantörer av finansiella tjänster (till exempel för utfärdande av företagskort);
 4. Inlösande banker;
 5. Svenska och utländska myndigheter samt domstolar;
 6. Kreditupplysningsbolag och bedrägeribekämpande organ (i tillämpliga fall);
 7. Leverantörer av cookies, pixlar och liknande tekniker;
 8. Leverantörer av analysverktyg och annonstjänster (läs mer om våra tredjepartsleverantörer Google Analytics, Google Ads, Facebok-pixel, DV360, Taboola, LinkedIn Insight Tag, Match2One (Xandr), Hojtar, Platform 161, Microsoft ads i vår cookiepolicy här: Cookie Policy
 9. Facebook för annonseringsändamål i samband med Facebooks tjänster, inklusive ”lookalike audiences”. Vänligen se information om hur Facebook Irland behandlar personuppgifter, inklusive vilka rättsliga grunder Facebook Irland förlitar sig på och de sätt på vilka du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Irland här: https://www.facebook.com/about/privacy.

7. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Bokio kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så sker kommer vi att säkerställa att en laglig grund finns för överföringen och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna. Om vi överför personuppgifter till en mottagare etablerad i ett land som inte tillerkänts adekvat säkerhet av EU-kommissionen kommer vi ingå ett avtal med mottagaren baserat på EU-kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Beroende på mottagarlandet kommer vi även vidta kompletterande skyddsåtgärder för överföringen när så krävs enligt lag eller praxis. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

8. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna integritetspolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Bokio alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Bokios behandling av dina personuppgifter.

 1. Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Bokio behandlar och även att få kompletterande information avseende Bokios behandling av dina personuppgifter.
 2. Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
 3. Rätt till radering. Du har rätt att begära att Bokio raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:
  • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
  • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
  • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
  • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 4. Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
  • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
  • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
  • Bokio behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
 5. Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bokio för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.
 6. Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Bokios berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Bokio inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

9. Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt: Bokio Group AB, Kungsportsavenyen 34, 411 36 Göteborg, eller via support@bokio.se.