Utdelning - räkna ut och planera utdelning för ditt aktiebolag

3:12 reglerna, lönebaserat utrymme och gränsbelopp… Utdelning är krångligare än det borde – använd vår kalkylator för att räkna ut och planera din utdelning!

Räkna ut din utdelning

I vår kalkylator kan du enkelt räkna ut hur stor utdelning du kan ta ut i år eller nästa år. Vi väljer automatiskt det mest gynnsamma alternativet för dig! Kalkylatorn förutsätter att du bara genomför utdelning från ett bolag samt att du inte har något tidigare sparat utdelningsutrymme. Observera att semesterlön och sjuklön räknas in din årslön.

Din totala årslön är din bruttolön för inkomståret, inklusive semester- och sjuklön.

Vad du får ut efter skatt

156200

kr

Ditt utdelningsutrymme

195250

Minimumvinst före skatt

245907

Huvudregeln kan ej användas, din årslön måste vara minst:

Baserat på dina siffror kan du använda huvudregeln!

426000

 • Beräkningen är baserad på att du äger 100% av aktierna.
 • Om inte huvudregeln kan användas så kommer din beräkning istället utgå från förenklingsregeln.

Så har vi räknat

För att beräkning i kalkylatorn ska vara korrekt utgår vi från att du äger 100 % av aktierna i bolaget. Om du äger 50 % av bolagets aktier delar du helt enkelt bara beloppet med två. Kalkylatorn utgår från att du inte har något sparat utdelningsutrymme från tidigare år och räknar heller inte med omkostnadsbeloppet för dina aktier (vilket gör att ditt utdelningsutrymme i verkligheten kan vara någon tusenlapp större). 

3:12-reglerna – så mycket lågbeskattad utdelning kan du ta

Även om vår kalkylator gör de svåra uträkningarna åt dig kan det vara bra att ha en grundläggande förståelse för hur utdelning fungerar. Lär dig allt du behöver veta om utdelning nedan!
Spara pengar

Förenklingsregeln

Med förenklingsregeln får du ett förutbestämt schablonbelopp som bestämmer hur stort ditt maximala utdelningsutrymme är. Detta belopp motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp och för inkomståret 2023 är schablonbeloppet 195 250 kronor

Huvudregeln

Med huvudregeln beräknas ditt gränsbelopp baserat på din kontanta löneersättning från det föregående inkomståret, ditt kapitalbaserade utrymme och ditt eventuellt sparade utdelningsutrymme. Ju mer lön ditt företag har betalat ut, desto mer pengar kan du plocka ut i utdelning.

Gränsbelopp

Gränsbelopp är enkelt förklarat det största belopp som du kan få beskattat som inkomst av kapital. Om du använder dig av förenklingsregeln är gränsbeloppet lika stort för alla företag eftersom du får ett förutbestämt schablonbelopp. Med huvudregeln varierar gränsbeloppet från företag till företag.

Sparat utdelningutrymme

Om ditt företag inte tar ut någon utdelning kan du flytta över det till nästa år, detta kallas för sparat utdelningsutrymme. Även om du tar utdelning men inte utnyttjar hela gränsbeloppet sparas den outnyttjade delen. Du kan tillgodogöra dig 104,94 % av ditt sparade utdelningsutrymme till nästa år.

Lönebaserat utrymme

Om du använder dig av huvudregeln så ligger bland annat ditt lönebaserade utrymme till grund för ditt gränsbelopp. Det lönebaserade utrymmet kan kortfattat förklaras som den summa kontant lön som har betalats ut till företagets anställda.

Kapitalbaserat utrymme

Det kapitalbaserade utrymmet, även kallat "omkostnadsbelopp", baseras på den summa som du betalade när du köpte aktierna i ditt aktiebolag. För de flesta fåmansbolag brukar omkostnadsbeloppet vara ett par tusenlappar.

Förutsättningar för att kunna ta utdelning

För att du ska kunna plocka ut lågbeskattad utdelning behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du måste vara ägare i ett fåmansföretag. Det vill säga ett aktiebolag som har fyra eller färre delägare tillsammans äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i bolaget.
 • Du kan bara ta utdelning om du är (del)ägare i ett aktiebolag, inga utdelningsmöjligheter finns exempelvis för enskilda firmor.
 • Beslut om utdelning ska beslutas på årsstämman eller en extra bolagsstämma, för företag som bara består av en person blir det mer ett pappersarbete snarare än ett faktiskt möte.
 • Du måste ha ägt dina aktieandelar vid årets ingång för att kunna ta utdelning. Om du har startat ditt aktiebolag under år 2023 måste du alltså vänta till 2024 innan du kan ta utdelning.

Huvudregeln - en fördjupning

Så räknar du ut gränsbeloppet

Huvudregeln är alltså desto mer komplicerad än förenklingsregeln, men om du uppfyller kraven för huvudregeln kan du oftast få ett större gränsbelopp. Huvudregeln innebär att gränsbeloppet blir 50 procent av de totalt utbetalda lönerna i företaget.

Principen för huvudregeln är inte särskilt krånglig, men beräkningen för att komma fram till gränsbeloppet är desto mer komplicerad. Nedan går vi igenom de förutsättningar som krävs för att du ska kunna ta utdelning enligt huvudregeln. Man kan se det som att det är tre delar som tillsammans bildar gränsbeloppet för utdelning enligt huvudregeln:

 • Lönebaserat utrymme 
 • Kapitalbaserat utrymme (även kallat omkostnadsbelopp)
 • Eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år

Lönebaserat utrymme

Lönebaserat utrymme baseras på det belopp ditt företag har betalat ut lön till de anställda i bolaget under det föregående kalenderåret. Det är bara den kontanta ersättningen som räknas, med andra ord kan du inte räkna med eventuella förmåner.

Det finns ett tak för hur stort det lönebaserade utrymmet kan vara i förhållande till hur mycket lön du som ägare har tagit ut. Det lönebaserade utrymmet får inte vara större än 50 gånger den utbetalda lönen till delägaren i företaget. Om en delägare under 2023 har fått en total lön på 500 000 kronor blir det maximala utdelningsutrymmet 25 000 000 kronor (500 000 x 50) år 2024. Om du har anställda i ditt företag används både dina anställdas löner och din egen lön som underlag för beräkningen.

Löneuttagskravet

För att få använda huvudregeln krävs det att du klarar det så kallade löneuttagskravet. Det innebär att du inte kan spara all vinst i företaget och endast ta utdelning, du måste även ta ut en viss summa i egen lön. Det finns två olika gränser att förhålla sig till, det räcker att du klarar en av dem för att kunna ta utdelning enligt huvudregeln. Antingen måste du ha tagit ut en lön som motsvarar:

 • 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av den sammanlagda summan av utbetalda löner i företaget
  eller
 • 9,6 inkomstbasbelopp, för 2023 motsvarar det 713 280 kronor

Kapitalbaserat utrymme - ditt omkostnadsbelopp

Du får även tillräkna omkostnadsbeloppet plus avkastning för ditt aktiekapital i gränsbeloppet när du använder dig av huvudregeln. Det innebär att du får tillräkna en schabloniserad avkastning på det kapitalet som du investerade när du bildade aktiebolaget. Den här schablonen är satt till statslåneräntan plus 9 procentenheter. Om du exempelvis har 25 000 kronor i aktiekapital blir omkostnadsbeloppet 25 000 x (3%+9%) = 3000. Detta belopp utgör ditt kapitalbaserade utrymme.

Förenklingsregeln 2023 - hur stort är gränsbeloppet?

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln baseras på ett schablonvärde som motsvarar 2,75 gånger av inkomstbasbeloppet. Utdelning baseras alltid på föregående årets resultat och 2023 är inkomstbasbeloppet 74 300 kronor. För dig som planerar att ta utdelning 2024 blir gränsbeloppet enligt förenklingsregeln därmed 204 325 kronor (2,75 x 74 300). Om du är ägare i flera fåmansbolag får du bara använda dig av förenklingsregeln för ett företag per år. Det kan vara bra att komma ihåg att du flyttar med dig hela gränsbeloppet till nästa år om du inte tar någon utdelning ett år.

Utdelning över en treårsperiod

År 1: Året innan utdelning

Om du använder dig av förenklingsregeln baseras ditt gränsbelopp för nästa inkomstår på detta årets inkomstbasbelopp. Om du använder dig av huvudregeln lägger detta årets löner grund för hur stort ditt löneutrymme blir till nästa års utdelning.

År 2: Dags för utdelning

Detta året betalas utdelning ut till aktieägaren eller aktieägarna. Hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut baseras på förra årets inkomstbasbelopp (förenklingsregeln) eller ditt löneutrymme (huvudregeln). Om du tar ut mindre utdelning än vad ditt gränsbelopp tillåter sparas den återstående delen till nästa års gränsbelopp.

År 3: Året efter utdelning

Detta året deklarerar du den utdelning som du tog ut förra året i K10-blanketten.

Viktigt att tänka på när du tar utdelning

Socialförsäkringen grundas på din lön

Din sjukpenninggrundande inkomst (förkortat SGI) utgör grunden för hur mycket pengar du kan få när du blir sjuk, föräldraledig eller pensionär. Din SGI baseras på din tjänsteinkomst, för att få ut mest från dina sociala förmåner behöver du ta ut en lön om minst:

 • 599 601 kronor för maximal pensionsgrundande inkomst (PGI)
 • 525 000 kronor för maximal sjukpenninggrundande inkomst
 • 525 000 kronor för maximal föräldrapenning

Det är bara din löneinkomst som lägger grunden för din SGI, om du tar ut en stor del av vinsten i form av utdelning kan du därför inte nyttja de sociala förmånerna.

Hur mycket ska jag tjäna innan jag tar utdelning?

När lönen snuddar vid 10 prisbasbelopp eller gränsen för att betala statlig inkomstskatt brukar den allmänna rekommendationen vara att det lönar sig att ta utdelning. Om du tjänar mindre än så kan det däremot betyda att din socialförsäkring blir svagare eftersom du inte betalar lika mycket skatt.

I det läget får du göra en personlig bedömning om du hellre tar ut lön för att öka din SGI eller om du vill få ut mer pengar i plånboken. Här kan din livssituation styra vad som känns mest prioriterat.

Vanliga frågor om utdelning

Vad är utdelning?

Utdelning betyder att du som aktieägare kan plocka ut vinst från ditt aktiebolag som inkomstslaget kapital, på så sätt beskattas vinsten längre än om du hade tagit ut den som lön och därmed beskattats som inkomst av tjänst.

 

För att räkna ut hur mycket vinst du kan plocka ut som utdelning, ditt gränsbelopp, använder du dig antingen av huvudregeln eller förenklingsregeln.

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är det regelverk som bestämmer hur stort belopp som man kan ta ut som lågbeskattad utdelning. Reglerna är till för att begränsa möjligheten att ta ut för stor del av ett företags vinst i form av utdelning. 3:12-reglerna infördes på 90-talet och sedan dess har många specialregler tillkommit vilket har gjort det snårigt och svårt att få en bra översikt. Dessa "nya" regler är till för att göra regelverket rättvisare och svårare att kringgå.

Vad är det för skatt på aktieutdelning?

Utdelning från aktiebolag beskattas i två led. Det första ledet är 20,6 procent bolagsskatt som företaget betalar på vinsten, därefter ska du som privatperson betala 20 procent i kapitalinkomstskatt på resterande del. Skatten på din utdelning betalar du själv in på ditt privata skattekonto. Totalt sett har utdelningen beskattats med 36 procent.

Ska man redovisa utdelning i sin privata deklaration?

Ja, när ditt aktiebolag har betalat utdelning till dig som äger ska du ta upp den intäkten i din privata inkomstdeklaration. Du redovisar utdelning på en extra bilaga som heter K10-blanketten året efter att du har tagit utdelning.

 

Även om du inte har tagit någon utdelning är det rekommenderat att lämna in K10-blanketten eftersom den del av gränsbeloppet som du inte utnyttjar sparas till nästa år. Detta sparade utdelningsutrymme gör att du kan plocka ut större utdelning vid nästa tillfälle.

När på året kan man ta utdelning?

Det finns inget generellt datum att förhålla sig till när man tar utdelning, det är upp till aktieägarna i det aktuella företaget att bestämma. Innan utdelningen kan betalas ut behöver det först klubbas igenom på bolagsstämman, som måste hållas inom 6 månader efter räkenskapsårets slut.

 

När det väl har beslutats att vinsten ska delas ut i form av utdelning finns det inget som hindrar utdelningen från att betalas ut till aktieägarna. För många företag innebär det att utdelningen betalas ut någon gång under våren.

Hur vet jag om jag ska använda huvudregeln eller förenklingsregeln?

Du bör använda den regel som ger dig det största gränsbeloppet. Antingen kan du räkna ut ditt gränsbelopp manuellt, vilket kan vara lite krångligt. Eller så kan du helt enkelt bara skriva in dina siffror i kalkylatorn så räknar vi ut om du gynnas mest av huvudregeln eller förenklingsregeln!

Finns det några nackdelar med utdelning?

En nackdel som kan vara värd att nämna är att du bara kan ta utdelning efter räkenskapsårets slut. Du kan inte ta ut utdelning på månadsbasis, vilket gör att du måste planera din ekonomi lite mer.

 

För att kunna maximera sin utdelning krävs det långsiktig ekonomisk planering, vilket kan vara svårt för många mindre aktiebolag.

 

Till skillnad från lön så är inte utdelning pensionsgrundande, vilket gör att du kan få ut mer pengar under ditt yrkesliv men desto mindre efter pensionen.

Kan Bokio hjälpa mig att skatteplanera?

Du kan använda dig av kalkylatorn för att planera hur mycket lön du ska ta ut för att kunna maximera ditt utdelningsutrymme. Om du vill ha mer personlig hjälp än så kan du anlita en redovisningskonsult direkt från Bokio.

Hur bokför jag utdelning?

Precis som alla andra affärshändelser i företaget ska utdelningen bokföras. Följ den här guiden för att lära dig hur du bokför utdelning.

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.