Obeskattade reserver

Definition:

Obeskattade reserver är en vinst som ett företag har gjort men inte har betalat skatt på.

Vad är obeskattade reserver?

Obeskattade reserver är ett begrepp inom bokföringen som syftar på den vinst som ett företag har genererat men som inte tas upp till beskattning under det ordinarie året. Obeskattade reserver kan ses som ett samlingsbegrepp för olika sätt att skjuta på beskattningen av vinsten.

Obeskattade reserver är en bokslutsdisposition

Att nyttja möjligheten till att skjuta på skatten på delar av vinsten är inget som görs löpande under räkenskapsåret, utan det är ett beslut som tas i samband med bokslutet, en så kallad bokslutsdisposition. Det innebär att det är en skattemässig justering i bokslutet som gör att du kan skjuta upp dina skattekostnader.

Varför finns obeskattade reserver?

Syftet med obeskattade reserver är för att ett företag ska kunna jämna ut sitt resultat, och därmed även skattekostnaderna, mellan olika år. Grundprincipen är att sätta av kapital till obeskattade reserver under de år som företaget har gått med vinst. Dessa reserver finns kvar i företaget men har inte blivit beskattade. Om samma företag gör förlust ett år kan reserverna återföras för att öka sitt resultat. Eftersom du inte betalar bolagsskatt när företaget har gått med förlust kan du utnyttja reserven utan att betala skatt på pengarna.

Om ett företag exempelvis gör en vinst på 100 000 kronor under ett år och inte gör någon bokslutsdisposition försvinner 20,6% i bolagsskatt och kvar blir 79 400 kronor. Nästa år går affärerna trögare och samma företag redovisar en förlust på 40 000 kronor. Sammantaget över de två åren har företaget gjort en vinst på 39 400 kronor.

Ett annat företag gör också en vinst på 100 000 kronor men utnyttjar möjligheten att sätta av pengar till en periodiseringsfond (en post som ingår i obeskattade reserver). Av de 100 000 kronorna sätter företaget av 25 000 kronor till en periodiseringsfond. Företaget betalar då bara skatt på 75 000 kronor och får behålla 59 550 kronor efter att bolagsskatten har dragits av.

Nästa år gör företaget en förlust på 40 000 kronor. Då väljer företaget att återföra de 25 000 kronor som sattes av i en periodiseringsfond, vilket gör att förlusten reduceras till 15 000 kronor. Sammantaget över de två åren har företaget gjort en vinst på 44 550 kronor.*

*Exemplet är något förenklat för att tydligt illustrera hur en periodiseringsfond kan påverka resultatet. Den schablonintäkt som tillkommer på periodiseringsfonder har utelämnats för att göra exemplet enklare.

På så sätt kan en periodiseringsfond och andra obeskattade reserver användas för att jämna ut skattetrycket mellan olika år, och i vissa fall leda till lägre skatt totalt.

Exempel på poster som ingår i obeskattade reserver

Den vanligaste typen av obeskattad reserv är periodiseringsfond. Kortfattat innebär det att du sätter över delar av vinsten (max 25 procent) till en periodiseringsfond där pengarna inte beskattas, pengarna måste sedan återföras till företaget senast sex år senare.

Läs mer hur periodiseringsfonder fungerar.

Det finns även fler poster som redovisas som obeskattade reserver, dessa inkluderar:

  • Avsättningar till ersättningsfonder
  • Skillnaden mellan den bokföra och faktiska pensionsskulden
  • Ackumulerade överavskrivningar/anläggningsreserver
  • Den 3-procentiga lagerreserven för lager som värderas till anskaffningsvärdet.

Justerat eget kapital

Om ett företag har obeskattade reserver så betyder det att en del av pengarna eventuellt kommer försvinna i bolagsskatt. För att beskriva hur mycket pengar som finns tillgodo i företaget, borträknat den framtida skatten, används nyckeltalet justerat eget kapital.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.