SGI

Definition:

SGI är en förkortning av "sjukpenninggrundande inkomst”

Vad är SGI?

SGI står för "sjukpenninggrundande inkomst" och är en viktig del av det svenska socialförsäkringssystemet. SGI används bland annat för att beräkna ersättningen vid frånvaro från jobbet.

Förenklat kan SGI beskrivas som ett mått på din arbetsinkomst, och används för att fastställa hur mycket ersättning du har rätt till när du inte kan arbeta på grund av sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet.

Hur beräknas SGI?

Beräkningen av SGI görs i flera steg. Nedan följer en översikt på hur processen går till:

1. Sammanställning av inkomst:

Försäkringskassan samlar in uppgifter om din inkomst från Skatteverket och andra myndigheter för att få en korrekt bild av dina inkomster under den inkomstgrundande perioden.

2. Inkomstprövning:

En bedömning av inkomsten görs, framförallt för att se till att den inte under- eller överstiger gränsbeloppen. Den högsta möjliga SGI motsvarar 10 prisbasbeloppet och är 525 000 kronor, och lägsta möjliga SGI motsvarar 24% av inkomstbeloppet och är 12 600 kronor.

Det allra vanligaste är dock att inkomsten ligger någonstans mellan de här två gränserna, och då beräknas SGI utifrån dina inkomster.

3. Beräkning av SGI:

Din SGI beräknas genom att din inkomst under inkomstgrundande perioden divideras med antalet dagar i perioden (365 dagar). Detta ger en daglig SGI, som sedan multipliceras med antalet dagar i en månad för att få fram din månatliga SGI.

Om du exempelvis har haft en total inkomst på 360 000 kronor under den inkomstgrundande perioden, blir din dagliga SGI 986 kronor (360 000kr / 365 dagar). Din månatliga SGI blir då mellan 29 580 och 30 566 kronor (beroende på om månaden har 30 eller 31 dagar).

Hur långt tillbaka beräknas SGI?

För att beräkna din SGI tittar Försäkringskassan på din inkomst under en viss tidsperiod, och det är alltså detta som kallas för inkomstgrundande period. Den inkomstgrundande perioden sträcker sig vanligtvis tolv månader bakåt i tiden.

I vissa fall kan det räcka att man kan påvisa en varaktig inkomst under en period om sex månader i följd, för att räkna ut den beräknade årsinkomsten.

Tremånadersregeln för SGI

Utöver den grundläggande beräkningen av SGI finns det en viktig regel att känna till, nämligen tremånadersregeln. Den innebär att din SGI kan räknas om ifall du har haft en betydande förändring i din inkomst under de senaste tre månaderna.

Detta kan till exempel vara relevant om du nyligen har börjat ett nytt jobb med högre lön eller om du har gått från deltidsarbete till heltidsarbete. Om Försäkringskassan godkänner din begäran och omprövar din SGI enligt tremånadersregeln, kommer de att använda din inkomst under de senaste tre månaderna som grund för att beräkna din nya SGI.

SGI för enskild firma

Du som är enskild näringsidkare använder firmans överskott som grund för SGI, där skatter och avdrag räknas av från resultatet. Om du exempelvis placerar pengar i periodiseringsfonder eller expansionsfonder är detta något som påverkar resultatet, och därmed även din SGI ifall du skulle bli sjuk eller föräldraledig.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?