Gör bokslut i aktiebolag: Digital årsredovisning

Är du inte användare av Bokio? Skapa då först ditt konto, importera årets bokföring och följ sedan den här guiden för att göra ditt bokslut.

Kom igång med Bokio

I den här guiden går vi igenom

 1. Avstämning och periodiseringar
 2. Skapa årsredovisning
 3. Signera årsredovisning
 4. Årsstämma och protokoll
 5. Inlämning och dokument

Välj bokslutspaket

Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra ditt bokslut och välj sedan bokslutspaket. Som aktiebolag har du möjlighet att göra ditt bokslut på tre olika sätt i Bokio: 

1. Digital årsredovisning

Du gör bokslutet själv i Bokio och för en engångskostnad får du fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Du får hela bokslutsprocessen samlad i Bokio.

 • Få ökad kontroll och överblick
 • Slipp pappersarbete med BankID signering och digital inlämning till Bolagsverket
 • Vi räknar ut samt bokför din skatt och årets resultat SRU-filer för smidig filöverföring av din inkomstdeklaration 2 till Skatteverket
 • Möjlighet att göra skattemässiga justeringar
 • Nedladdningsbara kopior av din årsredovisning och inkomstdeklaration 2
 • Vi säkerställer att ditt bokslut följer årsredovisningslagen och redovisningsprinciper för K2  

2. Manuellt bokslut

Manuellt bokslut är helt gratis och innebär att du färdigställer räkenskapsåret genom att göra bokslutet själv men får däremot inte ut någon årsredovisning eller deklaration från Bokio.

Om du behöver hjälp

Vill du hellre låta en redovisningskonsult göra ditt bokslut eller behöver du lite extra hjälp med att stämma av inför bokslut? Då kan du anlita en redovisningskonsult direkt från Bokio.

 

Så här gör du ditt bokslut

Vi kommer nu gå igenom processen för Digital årsredovisning.

 

 

 

Steg 1 - Avstämning och periodiseringar

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

Till höger i flödet har du en översikt på det bokslutspaket du har valt samt kommande viktiga bokslutsdatum och händelser.  

Översikt steg 1 i bokslutet

- Hur vet jag att allt är bokfört?
Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.  

Översikt av saldo på bokföringskonton

Det kan vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. Om du har glömt att göra detta så påminner vi dig om detta här. Du får även automatiskt hjälp med att bokföra omföringen.

Kontrollera momsperioder

I Bokio genereras momsrapporten automatiskt. Innan du avslutar räkenskapsåret så måste samtliga momsperioder för räkenskapsåret vara stängda. Kontrollera att samtliga perioder är stängda (och därmed bokförda) samt att det inte finns några varningar som ignorerats. När en momsperiod stängs och bokförs ska summan på bokföringskontona för in- och utgående moms nollas och bokföras som en momsfordran på konto 1650 eller en momsskuld på 2650. Detta får du hjälp med då du stänger momsperioden. Om du vill kontrollera detta kan du gå in på Huvudboken under Rapporter.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer?
Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio. Skulle du av någon orsak ha bokfört momsredovisningen manuellt så låter du den momsperioden vara öppen. När du kontrollerat samtliga momsperioder och de står med status "Period stängd" kan du klicka på Bekräfta och fortsätt.  

Bekräfta momsperioder

Tillgångar och avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp så får detta göras direkt. Om du använder Bokios anläggningsregister kan du hantera dina anläggninstillgångar och avskrivningar där. De går även att hantera via bokföringsflödet eller bokföra dem manuellt. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på Bekräfta och fortsätt

Klicka upp dropdown för att läsa mer om avskrivningar

Periodiseringar

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Du behöver periodisera om du har sålt eller köpt en vara/tjänst under räkenskapsåret men som kommer att faktureras i nästkommande räkenskapsår. Detta för att försäljningen eller inköpet som ägt rum ska belasta rätt räkenskapsår i bokföringen.

Bokför du enligt kontantmetoden?
Om du har sålt eller köpt något och skickat eller tagit emot fakturan i nuvarande räkenskapsår men ännu inte fått betalt/har betalat, så måste du bokföra dessa affärshändelser enligt fakturametoden. Läs mer här.

Klicka på dropdown för att läsa mer om periodisering

Exempel på periodisering av kundfordringar
Du har utfört en tjänst åt en kund i nuvarande räkenskapsår till en summa som överstiger 5 000 SEK. Du har däremot inte hunnit fakturera kunden ännu vilket innebär att när fakturan skickas så kommer fakturadatum vara på nästa räkenskapsår. Eftersom tjänsten utfördes i nuvarande räkenskapsår så ska försäljningen bokföras på det här året och periodiseras i samband med bokslut.

Exempel på periodisering av leverantörsskulder
Du betalar som exempel lokalhyra i förskott vilket innebär att fakturan för januari månad faktureras och betalas redan i december. Då kostnaden ska belasta det räkenskapsår där kostnaden uppstår så ska lokalhyran, om den överstiger 5 000 SEK, periodiseras i samband med bokslut.

Vilka undantag finns?
Om beloppet för en händelse understiger 5 000 SEK kan du bortse från periodisera. Två köp på 4 000 SEK behöver alltså inte periodiseras. Har du årligen återkommande kostnader såsom försäkringskostnader som inte fluktuerar mer än 20% behöver du inte periodisera dessa kostnader så länge som en kostnad tas upp i respektive räkenskapsår. Detta kan hända när man en årlig kostnad som inte följer räkenskapsåret och kostnads perioden hamnar i olika räkenskapsår Tex: räkenskapsår jan - dec, kostnad juli - juni.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. 

Fyll i belopp för periodisering

Om du svarat "Ja" i något fall kommer du nu få hjälp med att bokföra detta. Klicka på Bokför

Klicka på Bokför för att bokföra periodiseringen

Du får nu en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer att se ut. Bekräfta bokföringen.  

Verifikat för bokförd periodisering

Du ser nu två verifikat som bokförts för periodiseringen. Ett i räkenskapsåret du gör bokslut för och ett i nästkommande. Klicka på Bekräfta och fortsätt för att gå vidare.

Bokförda verifikat

Du har nu gått igenom alla delar i steg 1. Var noga och kontrollera alla delar innan du går vidare till steg 2 av bokslutet. Klicka på Nästa steg

 

 

Steg 2 - Skapa årsredovisning

Nu är det dags att bokföra skatt, årets resultat samt ta fram din årsredovisning och inkomstdeklaration. Dokumenten kommer att skapas baserat på informationen du granskar och lägger till i det här steget. Filer och dokument kommer därefter alltid finnas tillgängliga att ladda ner i steg 5.

Företagsinformation

Fyll i uppgifter för samtliga styrelseledamöter samt VD. Dubbelkolla gärna dessa uppgifter så de blir korrekt.

Innan du bekräftar och fortsätter så ska du granska räkenskapsåren för ditt bolag stämmer. Behöver du ändra hanterar du detta under Inställningar → Räkenskapsår.  

Granska räkenskapsår och övriga uppgifter

Skatt och skattemässiga justeringar

Skatten baseras på din bokföring och dess innehåll går att granska i resultatrapporten som du hittar under Rapporter i vänstermenyn alternativt i nästa steg där du får fram resultaträkningen.

Beräkning av skatt baseras på det skattemässiga resultatet. Detta är det resultat man får fram efter skattemässiga justeringar. Det kan skilja sig från det bokföringsmässiga resultatet då bokföring och skatteregler ser olika ut. Vissa skattemässiga justeringar görs endast i skatteberäkningen och bokförs ej, såsom underskott från föregående år.

Skatteberäkning och skattemässiga justeringar

Efter de skattemässiga justeringarna är det dags att bokföra skatt och årets resultat. Detta baseras på det som fyllts i under skatt och skattemässiga justeringar. Du kan klicka upp båda verifikatet för att se hur det kommer att bokföras. Klicka på Bokför.

Bokföring av skatt och årets resultat

Nu är skatt och årets resultat bokförda.

Bokförda verifikat årets skatt och resultat

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension till anställda eller sig själva.

Under Övriga uppgifter får du en sammanställning på uppgifter från bokföringen, såsom lån från aktieägare (bokförs på konton 2393 och 2893) samt pensionskostnader (bokförs på konton 7400-7499). Du ska även svara "Ja" eller "Nej" om företaget gar betalat exempelvis en redovisningskonsult för att hjälpa till med årsredovisningen.

Särskild löneskatt på pensionskostnader och övriga uppgifter

Resultaträkning

Du har nu fått fram räkenskapsårets resultaträkning. Här ser du en sammanfattning över företagets intäkter och kostnader. Baserat på intäkterna och kostnaderna så beräknas företagets resultat före skatt. Du kan expandera respektive rad för att se en mer detaljerad version. Till skillnad från resultatrapporten så är resultaträkningen komprimerad och visar en mer övergripande sammanställning för året.

Skatten hämtas från föregående steg och används för att räkna ut årets resultat. Årets resultat kommer i senare steg användas som en del av beräkningen för att komma fram till det disponibla utdelningsbeloppet.

Resultaträkning

Balansräkning

Här ser du en sammanfattning över företagets tillgångar och skulder vid räkenskapsårets slut. Balansräkningen är liksom resultaträkningen en komprimerat format av de rapporter som finns i Bokio. Anledningen till att de ser olika från resultat och balansrapporten är för att i årsredovisningen slår man ihop dessa poster när de presenteras. 

Balansräkning

Resultatdesposition

Under Resultatdesposition ska du göra en fördelning av resultatet. Du ger förslag till hur en eventuell balanserad vinst ska fördelas. Vinsten kan fördelas mellan utdelning till aktieägare och återbetalning av villkorligt aktieägartillskott. 

Du behöver själv räkna ut hur mycket av den balanserade vinsten som ska användas till utdelning till aktieägare. Om någon utdelning inte ska ske, skriv 0 i fältet. Hos Skatteverket kan du läsa mer om reglerna för utdelning.

Noter

Nu ska du fylla i upplysningar gällande bland annat redovisnings- och värderingsprinciper samt avskrivningar. Här ingår även sådant som rör resultaträkning och balansräkning exempelvis inventarier.

Förvaltningsberättelse

Beskriv allmänt om verksamheten. Här ska företagets verksamhetsområde samt utveckling, ställning och resultat ingå. Säte, dvs vart bolaget är registrerat, måste också anges. Du ska också fylla i väsentliga händelser under som skett i bolaget under räkenskapsåret. Det kan exempelvis vara köp och försäljning av bolag, etablering, rörelseförändringar, ingångna avtal som kommer påverka verksamheten och större investeringar.

Om du vill kan du klicka upp varje del i steg 2 för att kontrollera innan du går vidare till steg 3. Klicka på Nästa steg.

 

 

Steg 3 - Signera årsredovisning

Innan du kan se din årsredovisning och slutföra resterande steg behöver du godkänna och bekräfta villkoren för att betala för tjänsten (1 000 kr). Du betalar med kort.


Steg 4 - Årsstämma och protokoll

Årsstämman ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut och sker i den kommun där styrelsen har sitt säte. De som får närvara vid en årsstämma är aktieägare som är inskrivna i aktieboken, styrelseledmöter, eventuell VD och eventuell revisor.

Stämmans ordförande ansvarar för att någon för protokoll under årsstämman. Protokollförare, stämmans ordförande och eventuella justerare som utsetts behöver skriva undee protokollet. Om samtliga aktier företräds av ordförande och protokollförare behövs ingen justerare. I de flesta fall behöver protokollet inte skickas in till Bolagsverket.


Steg 5 - Inlämning och dokument  

Nu är det dags att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket samt Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket.

Innan du laddar upp och skickar in din årsredovisning till Bolagsverket kan du ladda ner och granska den signerade PDF-versionen. Du kan alltid komma tillbaka och ladda ner den igen vid ett senare tillfälle. Inlämningen av årsredovisning sker genom att ladda upp årsredovisningen till ett eget utrymme hos Bolagsverket som bara ditt företag har tillgång till. Där sparas den i 21 dagar i väntan på att fastelleseintyget har skrivits under. Klicka på Ladda upp.

SRU-filer behövs för att kunna lämna in din inkomstdeklaration digitalt och innehåller den information som Skatteverket behöver, som räkenskapsschema (INK2 R), skattemässiga justeringar (INK2 S) och huvudbilaga. Filöveringen och signering av inkomstdeklarationen är manuella steg som du behöver göra hos Skatteverket med hjälp av deras e-tjänster. När du har laddat upp hos Skatteverket kan du markera den som inlämnad i bokslutet i Bokio. Därefter kan du avsluta räkenskapsåret genom att klicka på Lås räkenskapsår.

Efter avslutat årsbokslut i Bokio så för man över resultatet och detta hjälper vi dig med samt eventuell utdelning då 2099 enbart skall innehållande det aktuella räkenskapsårets resultat. Läs mer om hur du bokför årets resultat i Aktiebolag (efter bokslut/nytt räkenskapsår).