Hur fungerar Bokio Momsrapport?

Momsrapporten i Bokio genereras automatiskt utifrån det du bokför och vid periodens slut är det dags att spara och skicka in rapporten. Du hittar den i vänstermenyn under "Rapporter".

Välj momsperiod

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår.

Steg 1: Avsluta och kontrollera din bokföring

Momsrapporten består utav 4 steg. I det första gäller det att du har gått igenom din bokföring och sett över så att allt som ska vara bokfört under perioden är det samt att kontrollera rapporten för att få en ytterligare bekräftelse på att allt har bokförts rätt.

  • Alla utgifter och inkomster för perioden är bokförda - Detta kan bara du som har fullständig insyn i verksamheten veta.
  • Eventuella periodiseringar är gjorda - Momsen måste hamna på rätt räkenskapsår, då försäljningen eller inköpet ägt rum. Detta är extra viktigt för dig som använder kontantmetoden. Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår. OBS! Detta gäller för sista momsperioden i ett räkenskapsår.
  • Saldot på dina tillgångskonton stämmer överens mellan bokföringen och verkligheten. Detta gäller t.ex bankkontot - Se till att synka bokföringen med saldot på banken.
  • Kör momskontrollen för att få en extra koll att allt är bokfört korrekt.

Momskontrollen

Gör en momskontroll genom att klicka på "Kontrollera rapport".

Läs mer här om [Kontrollera momsrapport].

Steg 2: Stäng perioden och spara rapport

I steg 2 hittar du samma blankett som du fyller i och skickar till Skatteverket. Denna ska ses över och sedan stängas. I dagsläget kan du skriva ut momsrapporten genom webbläsaren och där ladda ner den som PDF. Siffrorna får du sedan manuellt för över till den blankett du skickar till Skatteverket. I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till A05 så kan man manuellt justera denna ruta. Detta gäller dock enbart för A05. Resterande genereras automatiskt bara utifrån det du har bokfört.

Observera!

När du klickar på "Stäng perioden" så innebär det att ett verifikat för momsrapporten kommer att bokföras. Se därför till att du verkligen är helt klar innan du klickar på denna knapp.

Ska jag betala in eller få tillbaka moms?

Moms att betala eller få tillbaka beräknas som total utgående moms minus total ingående moms. Är total utgående moms större än ingående så uppstår en momsskuld. Beloppet som redovisas i ruta G49 är då positivt. Detta ska betalas in till Skatteverket.

Är total ingående moms större än utgående moms så uppstår en momsfordran. Beloppet som redovisas i ruta G49 är då istället negativt. Detta innebär att Skatteverket ska betala ut detta till dig.

Steg 3: Skicka in till Skatteverket

Momsrapporten måste manuellt måste rapporteras in till Skatteverket. Än så länge finns det ingen direkt integrering från Bokio. På den här sidan kan du skicka in moms- och arbetsgivardeklaration.

Vill du skriva ut eller exportera momsrapporten så kan du göra detta efter att du har fyllt i den hos Skatteverket. Då får du rapporten i bäst format.

Steg 4: Betala och bokför momsen

Sist men inte minst så måste du se till att bokföra in- eller utbetalning av moms. I Bokio redovisas momsskulden på konto 2650 och momsfordran på konto 1650. Detta bokförs alltid på den dag då den faktiska betalningen sker, vilket brukar ske i nästa räkenskapsår.

Observera!

Låser du upp momsrapporten så kommer det tidigare verifiatet som genererats att annulleras. Endast om verifikatet är senast bokförda verifikat och inom 30 dagar gjort av dig så kommer det raderas helt.

Byte av redovisningsperiod

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Helårsmoms  kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms  månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

Brutet räkenskapsår

Kvartalen är alltid jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Vid övergång till ny redovisningsperiod kan det kanske uppkomma att ett kvartal bara har en eller två månader. Detta gäller även om det första räkenskapsåret börjar mitt i en momsperiod. Till exempel om företaget startades 2017-05-01 och man ska redovisa moms per kvartal så kommer första perioden vara 2017-05-01 till 2017-06-30 för att sedan efterföljande period fortsätter enligt kalenderårets kvartal (2017-07-01 till 2017-09-30). I exemplet kommer räkenskapsårets sista momsperiod (2018-04-01 till 2018-06-30) alltså gå över två räkenskapsår.

Betala eller få tillbaka moms

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord “Inbetalning moms” i Bokios moderna bokföring och konto 2650 kommer då debiteras. Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som “Utbetalning moms” när du bokför det som en intäkt och 1650 krediteras.

Läs mer