Periodiseringar vid bokslut

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

Periodiseringar görs för att ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten

Observera!
Det är lätt att blanda ihop periodisering av detta slag med bokföring enligt fakturametoden i samband med bokslut. Du som bokför enligt kontantmetoden måste nämligen se till att bokföra inköp och försäljning av varor/tjänster där fakturan skickas/mottages i år ett men betalas i år två enligt fakturametoden. Detta är alltså inte något som ska periodiseras i själva bokslutet så som den här guiden beskriver. Läs guiden om hur du bokför fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

När ska jag periodisera mina kostnader och intäkter?

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. har du exempelvis en hyresfaktura som betalas under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad och inte december. Anledningen är helt enkelt för att man ska ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten. Man skiljer på när pengarna har bytt hand och när inkomsten eller utgiften har inträffat.

I Bokslut krävs periodiseringar när fakturan och resultatet av inkomsten/kostnaden ligger i olika räkenskapsår. Har du varor eller tjänster som levererats/utförts innan bokslutsåret, men ännu inte skickat fakturan innan bokslutsdatumet så ska dessa periodiseras. Ett annat exempel är om du mottagit varor eller tjänster under räkenskapsåret, men ännu inte fått någon faktura. Typiska exempel är el- och hyreskostnader.

Periodisera i Bokio bokslut

Gör du ditt bokslut i Bokio kommer du kunna hantera periodiseringar av följande slag:

  • Intäkter
  • Inköp av kostnad sålda varor
  • Övriga kostnader
  • Löner
  • Räntekostnader

Gör du ditt bokslut i Bokio kan du hantera olika periodiseringar

Exempel på periodisering av kundfordringar
Du har utfört en tjänst åt en kund i nuvarande räkenskapsår till en summa som överstiger 5 000 SEK. Du har däremot inte hunnit fakturera kunden ännu vilket innebär att när fakturan skickas så kommer fakturadatum vara på nästa räkenskapsår. Eftersom tjänsten utfördes i nuvarande räkenskapsår så ska försäljningen bokföras på det här året och periodiseras i samband med bokslut.

Exempel på periodisering av leverantörsskulder
Du betalar som exempel lokalhyra i förskott vilket innebär att fakturan för januari månad faktureras och betalas redan i december. Då kostnaden ska belasta det räkenskapsår där kostnaden uppstår så ska lokalhyran, om den överstiger 5 000 SEK, periodiseras i samband med bokslut.

Vilka undantag finns?

Om beloppet för en händelse understiger 5 000 SEK kan du bortse från periodisera. Två köp på 4 000 SEK behöver alltså inte periodiseras. Har du årligen återkommande kostnader såsom försäkringskostnader som inte fluktuerar mer än 20% behöver du inte periodisera dessa kostnader så länge som en kostnad tas upp i respektive räkenskapsår. Detta kan hända när man har en årlig kostnad som inte följer räkenskapsåret och kostnads perioden hamnar i olika räkenskapsår Tex: räkenskapsår jan - dec, kostnad juli - juni.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. 

Svara ja eller nej på frågorna

 

Om du svarat "Ja" i något fall kommer du nu få hjälp med att bokföra detta. Klicka på Bokför och fortsätt

Klicka på bokför

 

Du får en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer att se ut. Det som kommer bokföras är ett verifikat i nuvarande räkenskapsår och ett i nästkommande.

Se förhandsgranskning av verifikatet