Varför får jag negativa värden i NE-bilagan?

Ibland kan det uppstå negativa värden i NE-bilagan som kan vara svåra att hitta anledningen till. I denna guide har vi specificerat vad du bör undersöka om detta händer.

Bra att veta är att siffrorna inte kan justeras direkt i NE-bilagan i Bokio, utan det är bokföringen som behöver justeras för att summorna i cellerna ska förändras. 

Informationssymbolerna som vi hänvisar till i denna guide finner du till höger om varje cell inne i NE-bilagan i Bokio.

Klicka på infoknappen för information om vilka konton som summeras i cellen

Huvudboken som vi hänvisar till i denna guide är den rapport där du hittar all din bokföring uppdelat på de olika bokföringskontona.

Huvudboken hittar du under Rapporter i vänstermenyn

 

B-celler

B1-B5
Här redovisas företagets anläggningstillgångar. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras. Ett negativt värde i någon av dessa celler kan bero på att du har bokfört en tillgång felaktigt, som t.ex. att tillgångskontot har bokförts i kredit vid inköpet.

Det kan även bero på att du har bokfört ett högre värde för avskrivning/nedskrivning/försäljning av tillgången än vad du har bokfört i värdet för själva inköpet.

B6
Här redovisas företagets varulager. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du råkat bokföra inköp eller försäljning av varor felaktigt, som t.ex. fler försäljningar än inköp.

Det kan även bero på att du har bokfört förändring av varulagret (efter exempelvis inventering) med fel värde.

B7 - B8
Här redovisas företagets fordringar. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan det bero att du har bokfört ett större värde av kundfordringarna i Kredit (som minskar värdet) istället för i Debet (som ökar värdet).

Då en negativ fordring egentligen är en skuld bör du se över om du t.ex. har råkat bokföra med ett fordringskonto när egentligen ett skuldkonto borde använts, detta stäms enklast av i huvudboken.

B9
Här redovisas företagets banktillgångar. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan det bero att du har bokfört fler kostnader än intäkter på ett eller flera av dina bankkonton. Detta gör att det totala saldot blir negativt.

Om något av dina bankkonton i bokföringen har ett negativt utgående saldo i huvudboken och/eller inte matchar med det verkliga saldot hos din bank bör du göra en avstämning för att hitta vad som blivit fel i bokföringen.

B10
Här redovisas företagets eget kapital. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Företagets egna kapital beräknas genom att ta summan av tillgångar minus summa av skulder.

Ett negativt värde i denna cell behöver inte betyda att någonting är fel i din bokföring. Det kan innebära att företaget har mer skulder än tillgångar, då blir det egna kapitalet negativt. Detta kan t.ex. ske om ni har tagit lån eller har bokfört fler egna uttag än vad ni har bokfört egna insättningar. 

B13 - B16
Här redovisas företagets skulder. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i dessa celler kan det bero att du har bokfört ett större värde av skulderna i Debet (som minskar värdet) istället för i Kredit (som ökar värdet).

Då en negativ skuld egentligen är en fordring bör ni se över om ni t.ex. har råkat bokföra med ett skuldkonto när egentligen ett fordringskonto borde använts.

R-celler

R1 - R2
Här redovisas företagets försäljningsintäkter. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du har bokfört ett större värde av intäkterna i Debet (som minskar värdet) istället för i Kredit (som ökar värdet).

Då en negativ intäkt egentligen är en kostnad bör du se över om du t.ex. har råkat bokföra med ett intäktskonto när egentligen ett kostnadskonto borde använts, detta gör ni enklast i huvudboken.

Om du skulle ha bokfört t.ex. en intäktsjustering som har genererat en negativ summa i cell R2 går det bra att manuellt flytta över denna summa till cell R1. Det görs genom att slå ihop summorna för båda cellerna och ange beloppet i cell R1 när du deklarerar hos Skatteverket.

Om du anser det lämpligt ur kontroll- eller styrningssynpunkt kan du även redovisa intäkter i din momspliktiga verksamhet i R2 om någon utgående moms inte ska redovisas och betalas på intäkten. Det kan t.ex. vara offentliga stöd, försäkringsersättningar och skadestånd.

R4
Här redovisas företagets ränteintäkter, valutakursvinster samt övriga finansiella intäkter. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du har bokfört ett större värde av intäkterna i Debet (som minskar värdet) istället för i Kredit (som ökar värdet).

Dubbelkolla därför om denna summa egentligen bör redovisas med ett annat konto eller om den bör flyttas till cell R8.

R5 - R6
Här redovisas företagets inköpskostnader. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du har bokfört ett större värde av kostnaderna i Kredit (som minskar värdet) istället för i Debet (som ökar värdet).

Då en negativ kostnad egentligen är en intäkt bör ni se över om ni t.ex. har råkat bokföra med ett kostnadskonto när egentligen ett intäktskonto borde använts, detta gör ni enklast i huvudboken.

R7
Här redovisas företagets personalkostnader. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du har bokfört ett större värde av kostnaderna i Kredit (som minskar värdet) istället för i Debet (som ökar värdet).

Då en negativ kostnad egentligen är en intäkt bör ni se över om ni t.ex. har råkat bokföra med ett kostnadskonto när egentligen ett intäktskonto borde använts, detta gör ni enklast i huvudboken.

Observera att om ni inte har några anställda ska summan i denna cell alltid vara 0.

R8
Här redovisas företagets räntekostnader och andra finansiella förluster. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i denna cell kan bero att du har bokfört ett större värde av intäkterna i Kredit (som minskar värdet) istället för i Debet (som ökar värdet).

Dubbelkolla därför om denna summa egentligen bör redovisas med ett annat konto eller om den bör flyttas till cell R4.

R9 - R10
Här redovisas företagets av- och nedskrivningar för tillgångar. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här. Ett negativt värde i någon av dessa celler kan bero på att du har råkat bokföra avskrivning eller nedskrivning av en tillgång felaktigt, som t.ex. att av- eller nedskrivningskontot har bokförts i Kredit.

Det kan även bero på att du har bokfört ett lägre värde för avskrivning/nedskrivning av tillgången än vad ni har bokfört i värdet för själva inköpet.

R11
Här redovisas företagets resultat. Genom att klicka på informationsknapparna kan vi se exakt vilka kontons värde som summeras här.

Företagets resultat beräknas genom att ta summan av intäkter minus summa av kostnader. Har du ett negativt värde i denna cell behöver det inte betyda att någonting är fel i bokföringen. Det kan innebära att företaget har mer kostnader än intäkter, då blir resultatet negativt och företaget går med s.k. förlust.

Läs mer: