Årsredovisning enligt K2 och K3 i aktiebolag

Välja mellan K2 och K3

Vid val mellan regelverken är det bra att känna till om man utgör ett mindre eller större bolag. Enligt definitionen menas större företag enligt nedan att man ska under två år i rad uppfylla minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Om man inte uppfyller kraven enligt ovan innebär det att man är ett mindre företag.

Med Årsredovisning Online i Bokio kan du göra ditt bokslut själv och för en engångskostnad få fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Den här tjänsten gäller endast för företag som ska göra årsredovisning enligt K2-uppställningen.

Att välja K2

Mindre aktiebolag kan välja att använda antingen K2 eller K3 som redovisningsregelverk. Kortfattat kan man säga att K2 är ett simplare och mer standardiserat regelverk medan K3 är mer utförligt regelverk. Syftet med K2 är att minska administrationen för företagare. Den stora skillnaden gentemot K3 är att du som företagare har mindre utrymme att tolka och göra individuella bedömningar, och kan upplevas som att man arbetar mer efter mallar. Vidare förekommer det en hel del möjliga alternativa redovisningsregler som finns inom K3 som inte kan tillämpas inom K2. Det vanliga är att mindre företag redovisar i K2 då det är enklare och mindre komplext. Dock finns det fördelar att använda K3, särskilt om man har stark tillväxt.

Sammanfattning av regelverk K2

Fördelar

 • Standardiserat regelverk
 • Mindre kostnad och mindre administration för företagare

Nackdelar

 • Mindre tolkningsutrymme och styrt
 • Ger mindre rättvisande bild än K3

Att välja K3

K3 är som sagt ett mer komplext och större regelverk än K2. Till exempel skiljer sig redovisningen för materiella anläggningstillgångar sig markant från K2. Inom K3 finns utrymme för fler bedömningar, men det ställer också högre krav på kompetensen hos de som upprättar årsredovisningen. Årsredovisningen ger en mer korrekt och rättvisande bild av företaget då bland annat indirekta utgifter för varulager får räknas med i anskaffningsvärdet på varulager istället för att kostnadsföras direkt. Om ditt företag är ett uppstartsbolag, men under stark tillväxt kan det vara en fördel att välja K3 för att slippa byta regelverk till senare. Tänk dock på att det finns begränsningar i att byta tillbaka till K2. Något annat att tänka på är att årsredovisningen troligen kommer att kosta mer, eftersom den tar längre tid att ta fram och kräver mer kunskap. Dock kommer årsredovisningen att vara mer korrekt och rättvisande av företaget.

Sammanfattning av regelverk K3

Fördelar

 • Utrymme för individuella bedömningar och tolkningar
 • Ger mer korrekt och rättvisande bild av bolaget
 • Lämpligt för tillväxtbolag då möjligheten att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar som en tillgång
 • Ditt företag har finansiärer och andra externa intressenter som vill se en mer komplex årsredovisning än du kan ta fram genom K2.
 • Om du planerar att ta in delägare i verksamheten under de kommande åren kan K3 också vara ett bra val

Nackdelar

 • Komplext och större regelverk
 • Dyrt pga komplexitet och mer administration

Bra att tänka på vid val av regelverken

 • Man får byta mellan regelverket K3 till K2 en gång, men inte tillbaka då det inte är tillåtet att byta mellan regelverken.
 • K3 är huvudregeln och därför måste du aktivt välja K2 som anses vara ett alternativt regelverk.
 • Man måste välja och följa ett regelverk till fullo man kan inte välja det som passar en bäst i de båda regelverken.
 • Alternativa redovisningsregler som finns i K3 får inte användas