Siffror, procent, belopp och gränser 2024

Som företagare finns det många olika siffror att hålla reda på, särskilt när många brytpunkter och belopp ändras från år till år. På den här sidan hittar du de mest relevanta beloppen och procenten för inkomståret 2024. I slutet av sidan har vi samlat historiska belopp och gränser.

Gränser för statlig inkomstskatt 2024

När din inkomst överstiger en viss nivå, en brytpunkt, så behöver du betala statlig skatt på 20 procent på den överskjutande delen. Den här gränsen justeras varje år för att följa den allmänna prisutvecklingen i samhället, på så sätt är den relativt sett lika stor varje år.

Brytpunkten för statlig skatt är det belopp du kan tjäna innan du börjar betala statlig skatt, innan grundavdraget har dragits av. Skiktgränsen är det högsta beskattningsbara inkomsten du kan ha innan du börjar betala statlig skatt, alltså efter att grundavdraget har dragits av.

 • För 2024 är skiktgränsen 598 500 kronor
 • Brytpunkt för dig som är under 66 år: 615 300 kronor
 • Brytpunkt för dig som har fyllt 66 år vid årets ingång: 697 300 kronor

Historiska gränser för statlig skatt.

Prisbasbelopp 2024

Prisbasbelopp är ett belopp som ligger till grund för beräkningar av många andra skatter, avdrag och förmåner. Prisbasbeloppet räknas upp årligen för att reflektera prisläget i Sverige. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

Läs mer om prisbasbeloppet.
Historiska nivåer för prisbasbeloppet.

Inkomstbasbelopp 2024

Likt prisbasbeloppet är inkomstbasbeloppet ett belopp som används som bas för att räkna fram andra belopp. Inkomstbasbeloppet används främst för att räkna ut gränser inom inkomst- och tilläggspensioner, men även vissa gränser för utdelning för fåmansföretag, fastighetsavgift och PGI.

För 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kronor.

Historiska nivåer för inkomsbasbeloppet.

PGI 2024

Pensionsgrundande inkomsten (PGI) är den inkomst som ligger till grund för din framtida pension. Om du har en lägre inkomst kommer din pension också bli av det lägre slaget, om du har en hög inkomst kommer din pension följa samma mönster.

När du tjänar över en viss inkomst, ett så kallat inkomsttak, så påverkas inte längre pensionen. För 2024 är inkomsttaket för maximal PGI 571 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) efter avdrag. Om man räknar med inkomsten innan allmänna skatteavdrag har gjort blir inkomsttaket för maximal PGI 614 934 kronor (8,07 inkomstbasbelopp).

SGI 2024

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)är den inkomst som ligger till grund för din ersättning när du blir sjuk eller föräldraledig. Även här finns det ett tak för hur stor del av inkomsten som kan användas som grund för din SGI. För att maximera din SGI behöver du 2024 ha en inkomst på 573 000 kronor per år (10 prisbasbelopp).

Läs mer om SGI.

Gränsbelopp för utdelning med förenklingsregeln 2024

För dig som planerar att ta utdelning från ditt aktiebolag kan du välja mellan att använda antingen förenklingsregeln eller huvudregeln. Medan huvudregelns gränsbelopp varierar från företag till företag så består förenklingsregeln av ett givet schablonbelopp.

För 2024 är det maximala gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 204 325 kronor

Räkna ut hur mycket utdelning du kan ta med vår kalkylator.

Historiska schablonbelopp enligt förenklingsregeln.

Omkostnadsbelopp/kapitalbaserat utrymme vid utdelning 2024

Ditt omkostnadsbelopp, som utgör en del av gränsbeloppet, baseras på statslåneräntan och förändras från år till år. För 2024 är avkastningen på omkostnadsbeloppet 11,62 %.

 

Sparat utdelningsutrymme 2024

Om du inte utnyttjar hela ditt gränsbelopp när du tar utdelning får du flytta över den resterande delen till nästa år, inklusive en ränta som baseras på statslåneräntan. För 2024 är avkastningen på ditt sparade utdelningsutrymme 5,62 %.

 

Positiv räntefördelning 2024

Om du som driver enskild firma har ett överskott som överstiger 50 000 kr kan du välja om du vill göra positiv räntefördelning. Kortfattat innebär det att du kan räkna ut en ränta på ditt kapitalunderlag (vilket i regel motsvarar ditt egna kapital, med tillägg för vissa poster).

Det belopp du räknar fram kan du sedan flytta från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital, och detta belopp beskattas då med en lägre sats. Om du som enskild näringsidkare väljer att göra positiv räntefördelning kan du flytta 8,62% av ditt kapitalunderlag till inkomstslaget kapital.

Negativ räntefördelning 2024

Negativ räntefördelning fungerar som positiv räntefördelning, men genomförs när din firma har ett negativt resultat som överstiger 50 000 kr. Då förflyttar du istället räntebeloppet från kapitalinkomst till näringsinkomst, och får en ökad beskattning. Du räknar ut ditt fördelningsbelopp genom att multiplicera ditt kapitalunderlag med 3,62%

Läs mer om hur räntefördelning fungerar.

Arbetsgivaravgifter 2024

Arbetsgivaravgifter är de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda. För 2024 består arbetsgivaravgifterna av:

Sjukförsäkringsavgift 3,55 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Totalt 31,42%

 

Läs mer om arbetsgivaravgifter.

Egenavgifter 2024

En enskild näringsidkare, det vill säga du som driver enskild firma, är ansvarig för att att själv betala in dina sociala avgifter till Skatteverket. Egenavgifterna för 2024 består av:

Sjukförsäkringsavgift 3,64 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Totalt 28,97%

 

Läs mer om egenavgifter.

Grundavdrag 2024

Grundavdraget är ett allmänt avdrag som dras av från din förvärvsinkomst. Grundavdraget varierar beroende på inkomstens storlek. Det är proportionerligt högst vid lägre inkomster och lägre vid högre inkomster.

För beskattningsåret 2024 är grundavdraget för personer som inte fyllt 66 år vid årets ingång:

 • 24 300 kronor vid låga inkomster
 • 44 200 kronor som högst
 • 16 800 som lägst vid höga inkomster

För beskattningsåret 2024 är grundavdraget för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång:

 • 63 600 kronor vid låga inkomster
 • 149 400 kronor som högst
 • 16 800 kronor som lägst vid höga inkomster

Historiska nivåer för grundavdraget.
Läs mer om grundavdraget.

 

Traktamente 2024

Traktamente är en kostnadsersättning som kan tillkomma i samband med att en anställd jobbar på en annan ort, exempelvis vid en tjänsteresa. Eftersom det i regel innebär högre kostnader för mat när du befinner dig hemifrån kompenseras detta av arbetsgivaren.

Det så kallade maximibeloppet är ett schablonbelopp som bestämmer hur mycket ersättning du kan få. Detta belopp motsvarar 0,5% av prisbasbeloppet och är för inkomståret 2024 är detta 290 kronor per dag.

För 2024 reduceras traktamentet med följande belopp vid fria måltider:

 • Fri frukost reducerar traktamentet med 58 kronor
 • Fri lunch eller middag reducerar traktamentet med 102 kronor
 • Fri lunch och middag reducerar traktamentet med 203 kronor
 • Fri frukost, lunch och middag reducerar traktamentet med 261 kronor.

Läs om vilka villkor som gäller för traktamente.

Kostförmån 2024

Om en arbetsgivare bjuder en anställd på en måltid klassas det som en kostförmån och ska beskattas därefter. Det finns dock vissa undantag, exempelvis representation eller fika.

En kostförmån värderas enligt ett schablonvärde som utgår från prisbasbeloppet. För 2024 gäller följande schablonvärden för kostförmån:

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 300 kr per dag
 • Fri lunch eller middag: 120 kr per dag
 • Fri frukost: 60 kr per dag

 

Statslåneräntan 2024

Riksgälden fastställer statslåneräntan varje vecka året om. Det är däremot den statslåneräntan som fastställs vid utgången av november som kommer att utgöra grunden för många olika belopp och beräkningar för nästkommande inkomstår. Statslåneräntan vid utgången av november 2023, även nämnd som statslåneräntan 2024 är 2,62%.

Läs mer om statslåneräntan och vilka skatter den påverkar.

Historiska siffror och belopp

Historiska gränser för statlig inkomstskatt

År Skiktgräns  Brytpunkt  Brytpunkt för pensionärer 
2023 598 500 kr 613 900 kr 683 200 kr
2022 540 700 kr 554 900 kr 618 700 kr
2021 523 200 kr 537 200 kr 596 800 kr
2020 509 300 kr 523 200 kr 575 500 kr

Prisbasbelopp historik

Historiska prisbaselopp de senaste 10 åren:

År Prisbasbelopp 
2023 52 500 kr
2022 48 300 kr
2021 47 600 kr
2020 47 300 kr
2019 46 500 kr
2018 45 500 kr
2017 44 800 kr
2016 44 300 kr
2015 44 500 kr
2014 44 400 kr

 

Inkomstbasbelopp historik

Historiska inkomstbasbelopp de senaste 10 åren:

År Inkomstbasbelopp 
2023 74 300 kr
2022 71 000 kr
2021 68 200 kr
2020 66 800 kr
2019 64 400 kr
2018 62 500 kr
2017 61 500 kr
2016 59 300 kr
2015 58 100 kr
2014 56 900 kr

Grundavdrag historik

2023

Grundavdraget för personer under 66 år:

 • 22 300 kr vid låga inkomster
 • 40 500 kr som högst
 • 15 400 kr som lägst vid höga inkomster

Förhöjt grundavdrag för personer över 66 år:

 • 58 300 kr vid låga inkomster
 • 127 700 kr som högst
 • 15 400  kr som lägst vid höga inkomster

2021

Grundavdraget för personer under 65 år:

 • 20 200 kr vid låga inkomster
 • 36 700 kr som högst
 • 14 000 kr som lägst vid höga inkomster

Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år:

 • 52 900 kr vid låga inkomster
 • 110 600 kr som högst 
 • 14 000 kr som lägst vid höga inkomster

2022

Grundavdraget för personer under 65 år:

 • 20 500 kr vid låga inkomster
 • 117 500 kr som högst
 • 14 200 kr som lägst vid höga inkomster

Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år:

 • 53 700 kr vid låga inkomster
 • 117 500 kr som högst
 • 14 200  kr som lägst vid höga inkomster

2020

Grundavdraget för personer under 65 år:

 • 20 100 kr vid låga inkomster
 • 36 400 kr som högst
 • 13 900 kr som lägst vid höga inkomster

Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år:

 • 52 600 kr vid låga inkomster
 • 99 100 kr som högst
 • 24 100 kr som lägst vid höga inkomster

 

Historiska gränsbelopp för förenklingsregeln

 

Inkomstår Gränsbelopp 
2023 195 250 kr
2022 187 500 kr
2021 183 700 kr
2020 177 100 kr
2019 171 875 kr
2018 169 125 kr
2017 163 075 kr
2016 159 775 kr
2015 156 475 kr
2014 155 650 kr

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.