Bokföra inventarie (tillgång) och avskrivning

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Här kan du läsa om hur Tillgångar bokföras och hanteras i Bokio.  Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser

När det kommer till avskrivningar stödjer vi i dagsläget endast linjär avskrivning (om annan avskrivningsmetod önskas måste det bokföras manuellt). Vi har inte heller stöd för att lägga till tillgångar som redan har påbörjats avskrivningar i tidigare räkenskapsår för närvarande.

Förbrukningsinventarier

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.

Avskrivningar

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument. Tillgångar skrivs av enligt den livslängd de förväntas ha och man skriver av på anskaffningsvärdet och därmed reducerar värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78.

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

När du köper en ny tillgång som ska skrivas av kan du bokföra med mallen Inköp anläggningstillgångar 25%. Läs mer i denna guide: Bokför anläggningstillgångar. 

Alternativt bokföra manuellt. Till exempel inköp av en maskin med moms bokförs enligt nedan:

Konto 19XX Kredit
Konto 1210 Debet
Konto 2640 Debet

När det kommer till avskrivningen så stödjer vi för tillfället endast linjär avskrivning i funktionen för tillgångar. Om annan avskrivningsmetod önskas måste det bokföra detta manuellt. Vi har inte heller stöd för att lägga till tillgångar som redan har påbörjats avskrivningar i tidigare räkenskapsår för närvarande.

Om avskrivningen ska bokföras manuellt så görs det på konto 1219 enligt nedan:

Konto 1219 Kredit
Konto 7831 Debet

Läs mer: