Avskrivningar i samband med bokslut

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Avskrivningsmetoder

Det finns fyra olika sätt att skriva av på vi skulle rekommendera att man använder sig av linjär avskrivning då den är vanligaste metoden då den är lättast att använda sig utav och den enda som är tillåten i K2.

Linjär avskrivning

Den vanligaste och enklaste metoden där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. 

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: 100 000/5 = 20 000Kr

I Bokio så beräknas avskrivningen utifrån hur många månader inventarien har funnits i verksamheten. För det första räkenskapsåret så görs avskrivningen för antalet månader från det att inventarien köptes in till räkenskapsårets slutdatum. Det innebär att procentsatsen blir lägre för första avskrivningen. Detta jämnas ut i den sista avskrivningen för tillgången.

Degressiv avskrivning

Avskrivning är som störst under första räkenskapsåret och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Ger en bättre indikation på verkliga värdeminskning då tillgångar successivt brukar sjunka i värde.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 30% av 100 000 = 30 000
År 2: 25% av 100 000 = 25 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 15% av 100 000 = 15 000
År 5: 10% av 100 000 = 10 000

Progressiv avskrivning

Innebär motsatsen ifrån Degressiv avskrivning där avskrivningen ökar efterhand. Denna metod är lämplig för tillgångar som har lång livslängd och med obetydlig teknisk utveckling.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 10% av 100 000 = 10 000
År 2: 15% av 100 000 = 15 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 25% av 100 000 = 25 000
År 5: 30% av 100 000 = 30 000

Produktionsberoende avskrivning

Innebär att avskrivningen varierar efter den uppskattade framtida produktionen eller utnyttjandet av tillgången.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: Beror på användning av tillgång, som exempel en maskin som kan tillverka 100 000 produkter innan den behöver tas ut bruk. Säg att man tillverkar enligt följande mönster:

År 1 : 5 000 produkter, avskrivning: 5% av 100 000 kr = 5 000 kr
År 2 25 000 produkter, avskrivning: 25% av 100 000 kr = 25 000 kr
År 3 30 000 produkter, avskrivning: 20% av 100 000 kr = 20 000 kr
År 4 20 000 produkter, avskrivning: 20% av 100 000 kr = 20 000 kr
År 5 30 000 produkter, avskrivning: 30% av 100 000 kr = 30 000 kr

Avskrivningstid

Antal räkenskapsår som tillgången är tänkt att skrivas av under.

Exempel: 

Avskrivningstid 3 - 5 år:

 • Inventartier - Persondatorer
 • Immateriella tillgångar - System/plattformsutveckling, programvara och systemlicenser

Avskrivningstid 5 - 10 år:

 • Maskiner - Mikrovågsugnar, symaskiner, gräsklippare, golvvårdsmaskiner, maskiner för verkstäder
 • Inventarier - Möbler och inredningsartiklar med större slitage, enklare vårdutrustning
 • Bilar och andra transportmedel - Personbilar, mindre bussar, motorcyklar, släpvagnar och båtar
 • Förbättringsutgifter på fastighet ej ägda bolaget - Ombyggnationer, lokalanpassningar

Avskrivningstid 10 - 15 år:

 • Publika fastigheter - Markanläggningar, gräsmatta

Avskrivningstid 10 - 20 år:

 • Inventarier - Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage, larmutrustning, hjälpmedel, vårdutrustning, klimatanläggning, datakommunikationsutrustning

Avskrivningstid 10 - 33 år:

 • Verksamhetsfastigheter av sämre kvalitet - Industribyggnader, förrådsbyggnader, temporära byggnader, baracker

Avskrivningstid 20 - 33 år:

 • Fastigheter för affärsverksamhet - Markanläggningar, anordningar för fjärrvärme, industrispår, parkeringsplatser, markarbeten
 • Publika fastigheter - Markanläggningar, trafikleder, planteringar, belysningsanläggningar

Obegränsad livslängd:

 • Mark & Konst (Tavlor, skulpturer)

Tidigare ackumulerad avskrivning innebär avskrivningar som skett i tidigare räkenskapsår gällande en tillgång.

Läs mer: