Balansrapporten i Bokio

Balansrapporten visar på företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Vilka tillgångar som finansieras av eget kapital och hur stor andel som är skulder. Summan av eget kapital och skulder är alltid samma som summa tillgångar. Eftersom det skall vara en balans mellan tillgångar och eget kapital/skulder kallas detta balansrapport.  

I Balansrapporten redovisar bolaget tillgångar respektive eget kapital och skulder. Vilket innebär konto klass 1 och 2, dessa kallas balanskonton. Här kan du läsa av räkenskapsårets ingående balans, resultat(förändring av balans) samt utgående balans. Här kan det vara bra att se till så att den ingående balansen för det första räkenskapsåret verkligen stämmer. Den ingående balansen visas i första kolumnen. 

Man använder balansrapporten till att jämföra företagets tillgångar vid början av året och slutet av året detta för att kunna analysera förändringar.

För att få en så tydlig och enkel rapport som möjligt kan du välja att visa eller dölja inaktiva samt välja om du vill se decimaler eller inte. Detta gör du genom att klicka på de små rutorna för respektive sak ovanför rapporten. 

Balansrapporten I Bokio, visa eller dölj inaktiva

Det första verksamma året

Är det ditt bolags allra första räkenskapsår så är det mycket möjligt att den ingående balansen för det året är noll. I så fall behöver du ej skriva in några ingående balanser. Om du till exempel har fört in eget kapital eller aktiekapital i bolaget före bolaget startades ska detta bokföras på startdatum.

Om det inte är det första verksamma året

Har ditt bolag varit verksamt i ett eller flertal år och du väljer att inte importera alla räkenskapsår till Bokio så måste du nu se till att föra in rätt siffror på den ingående balanser. Har du tex valt att börja bokföra för 2017 så är det den utgående balansen för 2016 som du ska se till hamnar som ingående balans för 2017 i Bokio. Detta skriver du in under Inställningar → Import: Ingående balanser.
Läs mer här om hur du kontrollerar ingående balanser.

Hur läser jag av Balansrapporten?

Anläggningstillgångar
Tillgångar som beräknas vara kvar i företaget mer än ett år. Detta kan till exempel vara finansiella medel som aktier, materiella tillgångar som inventarier och maskiner eller så kallade immateriella tillgångar som till exempel patent.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som förväntas förbrukas inom ett år i verksamheten. Här redovisas till exempel kassa, bank, varulager och kundfordringar.

Eget kapital
Vart har egentligen årets resultat tagit vägen? Kolla då under det egna kapitalet. Här redovisas bland annat aktiekapital, eget kapital, balanserat resultat och årets resultat beroende på vad för företagstyp du har.

Långfristiga skulder
Här ligger de eventuella lån du har i bolaget.

Kortfristiga skulder
Här redovisas bland annat skatteskulder och leverantörsskulder. Ligger det leverantörsskulder som ingående balans betyder det att dessa är fakturor som du ej har betalat ifrån föregående år.

I Bokio kan du i Balansrapporten klicka upp varje kategori, konto och se specifikt vilket verifikat som ligger på respektive konto som sedan är kategoriserat under de olika kategorierna Tillgångar, Skulder och Eget kapital. Bokföringskonton som hör till balansrapporten är konton som börjar på 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder).

Läs mer