Sätt ingående balanser manuellt

Ingående balanser är en del av ditt företags Balansrapport. Den visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Vilka tillgångar som finansieras av eget kapital och hur stor andel som är skulder. Summan av eget kapital och skulder är alltid samma som summa tillgångar. Eftersom det skall vara en balans mellan tillgångar och eget kapital/skulder kallas detta balansrapport. De ingående balanserna för ett nytt räkenskapsår är alltid detsamma som de utgående balanserna för det föregående räkenskapsåret.

Du har möjlighet att manuellt justera den ingående balansen för det första räkenskapsåret som du skapar i Bokio. Detta görs under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Eftersom det endast påverkar det allra första räkenskapsåret är det viktigt att du har skapat alla räkenskapsår i Bokio som du vill ha med innan du sätter de ingående balanserna. 

Måste jag importera bolagets samtliga räkenskapsår till Bokio?

Det är helt upp till dig vilket räkenskapsår du vill börja med i Bokio. Startades din verksamhet till exempel i 2015 och du har alla bokföringsfiler så kan du om du vill importera dessa till Bokio. Vill du hellre börja med ett senare år, till exempel 2019, så är det viktigt att du manuellt skriver in de ingående balanserna för just 2019. Annars kommer det inte bli rätt när du sedan ska göra bokslut.

Hur sätter man ingående balanser i Bokio?

Hämta ut en balansrapport (färdigställd) för räkenskapsåret före det som du ska skriva in ingående balanser. Ska du skriva IB för 2019 så ska du alltså använda balansrapporten för 2018. Du hämtar balansrapporten från ditt tidigare bokföringsprogram.

Tillgångar

Tillgångssidan innehåller de konton som anses vara en tillgång för ett företag. Några exempel på konton som återfinns på tillgångssidan är 1930 - Företagskonto, 1630 - Skattekonto och 1510 - Kundfordringar. Alla tillgångskonton börjar med 1xxx.

Fyll i summorna för tillgångar precis så som de visas i de utgående balanserna i balansrapporten. Börja med att klicka på knappen Ny balans i Bokio.

Välj sedan det konto som du vill lägga till en balans för. Fyll därefter i den aktuella summan. Upprepa stegen tills alla konton för tillgångar är tillagda och lägg därefter till alla balanser för eget kapital och skulder.

Notera: Om du har använt ett konto i ditt föregående bokföringsprogram som inte finns i Bokios kontoplan behöver du välja ett annat närliggande konto. Läs mer här om kontoplanen i Bokio.

Eget kapital och skulder

Eget kapital beskrivs oftast som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. I ett bolag kan det egna kapitalet ses som en skuld till ägarna och här återfinns bland annat konton som 2018 - Aktiekapital.

Skulder innehåller de konton som anses vara en skuld för företaget. Några exempel på konton som återfinns på skuldsidan är 2310 - Obligations- och förlagslån, 2440  -Leverantörsskulder och 2650 - Redovisningskonto för moms. Alla konton för eget kapital och skulder börjar med 2xxx.

Fyll i summorna för eget kapital och skulder precis så som de visas i de utgående balanserna i balansrapporten. Börja med att klicka på knappen Ny balans i Bokio.

Välj sedan det konto som du vill lägga till en balans för. Fyll därefter in den aktuella summan. Upprepa dessa stegen tills alla konton för eget kapital och skulder är tillagda.

Spara de ingående balanserna

När alla balanser har fyllts i för tillgångar samt eget kapital och skulder behöver du spara för att de ska läggas till i Bokio. Längst ner på sidan finns en summering som ser till att tillgångar balanserar med eget kapital och skulder. Det vill säga att summan för tillgångar ska vara lika stor som summan för eget kapital och skulder. Balanserar inte dessa kommer de ingående balanserna inte gå att spara.  

Läs mer