Bokföra inventarie och avskrivning

“En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

Att bokföra tillgångar samt avskrivning av dessa är något man i dagsläget får hantera manuellt i Bokio. Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser

 

Förbrukningsinventarier

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp (< 23 650 SEK för år 2020). Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.


Avskrivningar

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument. Tillgångar skrivs av enligt den livslängd de förväntas ha och man skriver av på anskaffningsvärdet och därmed reducerar värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78.

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt. Till exempel inköp av en maskin med moms bokförs enligt nedan:

Konto 19XX Kredit
Konto 1210 Debet
Konto 2640 Debet

Sedan bokförs avskrivning av tillgången på konto 1210 enligt nedan:

Konto 1219 Kredit
Konto 7831 Debet

Avskrivningsmetoder

Det finns fyra olika sätt att skriva av på vi skulle rekommendera att man använder sig av linjär avskrivning då den är vanligaste metoden då den är lättast att använda sig utav och den enda som är tillåten i K2.

Linjär avskrivning

Den vanligaste och enklaste metoden där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: 100 000/5 = 20 000Kr

Degressiv avskrivning

Avskrivning är som störst under första räkenskapsåret och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Ger en bättre indikation på verkliga värdeminskning då tillgångar successivt brukar sjunka i värde.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 30% av 100 000 = 30 000
År 2: 25% av 100 000 = 25 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 15% av 100 000 = 15 000
År 5: 10% av 100 000 = 10 000

Progressiv avskrivning

Innebär motsatsen ifrån Degressiv avskrivning där avskrivningen ökar efterhand. Denna metod är lämplig för tillgångar som har lång livslängd och med obetydlig teknisk utveckling.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 10% av 100 000 = 10 000
År 2: 15% av 100 000 = 15 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 25% av 100 000 = 25 000
År 5: 30% av 100 000 = 30 000

Produktionsberoende avskrivning

Innebär att avskrivningen varierar efter den uppskattade framtida produktionen eller utnyttjandet av tillgången.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: Beror på användning av tillgång, som exempel en maskin som kan tillverka 100 000 produkter innan den behöver tas ut bruk. Säg att man tillverkar enligt följande mönster:

År 1 : 5 000 produkter, avskrivning: 5% av 100 000 kr = 5 000 kr
År 2 25 000 produkter, avskrivning: 25% av 100 000 kr = 25 000 kr
År 3 30 000 produkter, avskrivning: 30% av 100 000 kr = 30 000 kr
År 4 20 000 produkter, avskrivning: 20% av 100 000 kr = 20 000 kr
År 5 30 000 produkter, avskrivning: 30% av 100 000 kr = 30 000 kr

Relevanta begrepp

Avskrivningstid = Antal räkenskapsår som tillgången är tänkt att skrivas av under
Tidigare ackumulerad avskrivning = Avskrivningar som skett i tidigare räkenskapsår gällande en tillgång

 

 

Behöver du mer hjälp?

Kontakta supporten eller låt vårt team av redovisningsexperter göra ditt bokslut!