Ladda upp flera underlag samtidigt

Om flera underlag laddas upp i Bokio kommer dessa att läggas till i Att göra-listan och därifrån kan du välja att bokföra dem direkt eller vid ett senare tillfälle. Laddas endast ett underlag upp kommer man som vanligt att tas direkt till bokföringsflödet.

Steg 1 - Påbörja uppladdning

Från knappen Ladda upp kan du nu välja att ladda upp flera PDF- eller bildfiler samtidigt som underlag till bokföringen.

Steg 2 - Välj flera underlag

För att välja flera filer håller du inne shift samtidigt som du klickar på de filer som du vill ladda upp. När du har valt dina underlag klickar du på att öppna. I dagsläget går det inte att gruppera underlag som tillhör samma verifikat när du genomför uppladdningen. Har du flera underlag som tillhör samma verifikat får du lägga till dessa som extra sidor i bokföringsflödet.

Observera att du endast kan ladda upp pdf, png och jpeg filer. Om du väljer att ladda upp pdf-filer se till att dessa inte överskrider 4 MB per fil. För de andra filformaten finns inga restriktioner gällande bildstorlekar.

Steg 3 - Filuppladdning

Filerna som har valts kommer att laddas upp och automatiskt läggas till i din Att göra-listan när uppladdningen är slutförd. I det här steget går det att göra tre saker: stänga fönstret, gå vidare till att göra listan eller att ta bort filer som eventuellt valts av misstag. Observera att underlagen inte kan kopplas ihop till ett och samma verifikat utan de blir separata underlag som hamnar i Att göra.

Steg 4 - Bokför underlag som har laddats upp

För att bokföra underlag som du har laddat upp behöver du gå till Att göra-listan. Du hittar att göra listan i menyn eller så kan du gå direkt dit från filuppladdningen. Du hittar det uppladdade material i Gör nu → Bokför material → Material.

Läs mer