Mappning av konton i årsredovisningens resultat- och balansräkning

Här under ser du vilka konton du behöver använda för att ett konto skall hamna i en särskild rubrik eller ruta i årsredovisningens resultat- samt balansräkning

Resultaträkning

Kategori: Resultat före skatt

Kontoklass

 

Underkonto

 

Namn

Konto

Rörelseresultat      
  Rörelseintäkter Nettoomsättning 30xx, 31xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx
    Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 490x, 493x, 494x, 495x, 497x, 499x
    Aktiverat arbete för egen räkning 38xx
    Övriga rörelseintäkter 39xx
  Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter 400x, 401x, 44xx, 45xx, 46xx, 491x, 492x
    Handelsvaror 42xx, 43xx, 4700, 496x, 498x
    Övriga externa kostnader 5xxx, 6xxx
    Personalkostnader 70xx, 71xx, 72xx, 73xx, 74xx, 75xx, 76xx
    Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 770x, 771x, 772x, 773x, 776x, 777x, 778x, 78xx
    Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x
    Övriga rörelsekostnader 79xx

Resultat efter
finansiella poster

   
  Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 800x, 801x, 802x, 803x, 804x, 805x, 806x, 809x
    Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 810x, 811x, 8120, 8121, 8122, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 813x, 814x, 815x, 816x, 819x

Kategori: Skatter

Kontoklass

 

Underkonto

 

Namn

Konto

Årets resultat      
  Skatter Skatt på årets resultat 891x, 892x, 893x, 894x, 895x, 896x, 897x, 898x
    Övriga skatter 8980

 

Balansräkning

Kategori: Tillgångar

Kontoklass

 

Underkonto

 

Namn

Konto

Anläggningstillgångar      
 

Immateriella
anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 102x, 103x, 104x, 105x
    Hyresrätter och liknande rättigheter 106x
    Goodwill 107x
    Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 108x
  Materiella
anläggningstillgångar
Byggnader och mark 110x, 111x, 113x, 114x, 115x, 116x, 117x, 119x
    Maskiner och andra tekniska anläggningar 121x
    Inventarier, verktyg och installationer 122x, 123x, 124x, 125x, 126x, 127x
    Förbättringsutgifter på annans fastighet 112x
    Övriga materiella anläggningstillgångar 129x
    Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 118x, 128x
    Övriga rörelsekostnader 79xx
  Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 131x
    Fordringar hos koncernföretag 132x
    Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1338, 1339
    Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1348, 1349
    Ägarintressen i övriga företag 1336, 1337, 1338, 1339
    Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1346, 1347
    Andra långfristiga värdepappersinnehav 135x
    Lån till delägare eller närstående 136x
    Andra långfristiga fordringar 137x, 138x
Omsättningstillgångar      
  Varulager mm Råvaror och förnödenheter 141x, 142x, 143x
    Varor under tillverkning 144x
    Färdiga varor och handelsvaror 145x, 146x
    Övriga lagertillgångar 149x
    Pågående arbete för annans räkning 147x
    Förskott till leverantörer 148x
  Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 151x, 152x, 153x, 154x, 155x, 158x
    Fordringar hos koncernföretag 156x, 166x
    Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 1570, 1571, 1572, 1575, 1578, 1579, 1670, 1671, 1672, 1574, 1576, 1577, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679
    Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1573, 1673
    Övriga fordringar 161x, +163x, +164x, +165x, +168x, +169x, -26xx, -244x
    Upparbetad men ej fakturerad intäkt 162x
    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17xx
  Kortfristiga
placeringar
Andelar i koncernföretag 186x
    Övriga kortfristiga placeringar 180x, 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 187x, 188x, 189x
  Kassa och bank Kassa och bank 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
    Redovisningsmedel 199x

Kategori: Eget kapital och skulder

Kontoklass

 

Underkonto

 

Namn

Konto

Eget kapital      
 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 201x, 202x, 203x, 204x, 205x, 206x, 207x, 2080, 2081
    Ej registrerat aktiekapital 2082
    Uppskrivningsfond 2085
    Reservfond 2086
  Fritt eget kapital Överkursfond 2097
    Balanserat resultat 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2098
    Årets resultat 2099
Obeskattade reserver      
    Periodiseringsfond 211x, 212x, 213x
    Ackumulerade överavskrivningar 215x
    Övriga obeskattade reserver 216x, 217x, 218x, 219x
 Avsättningar      
    Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m 221x
    Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 223x
    Övriga avsättningar 222x, 224x, 225x, 226x, 227x, 228x, 229x
Långfristiga skulder      
    Obligationslån 231x, 232x
    Checkräkningskredit 233x
    Övriga skulder till kreditinstitut 234x, 235x
    Skulder till koncernföretag 236x
    Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379
    Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2373
    Övriga skulder 238x, 239x
Kortfristiga skulder      
    Checkräkningskredit 248x
    Övriga skulder till kreditinstitut 241x
    Förskott från kunder 242x
    Pågående arbete för annans räkning 243x
    Fakturerad men ej upparbetad intäkt 245x
    Leverantörsskulder +244x
    Växelskulder 2492
    Skulder till koncernföretag 246x, 286x
    Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 2470, 2471, 2472, 2870, 2871, 2872, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879
    Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2473, 2873
    Skatteskulder 25xx
    Övriga skulder -161x, -163x, -164x, -165x, -168x, -169x, +26xx, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 27xx, 280x, 281x, 282x, 283x, 284x, 285x, 288x, 289x
    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29xx