Bokföra kundförlust

Som en del av verksamheten händer det ibland att kunder inte betalar. Det man ska göra då är att boka bort den kundfordringen och istället boka upp en kundförlust. Ett sätt att minska på mängden kundförluster är att göra en kreditupplysning på sina nya kunder innan man börja sälja till dem.

Det finns två sätt att boka gällande hantering av kundförluster, osäkra kundfordringar och konstaterade kundfordringar. Oftast brukar dessa avgöras om en kundfordring är osäker eller konstaterad vid bokslut och rutinen kring vad som klassificeras som osäker eller konstaterad kan själva avgöras vad som är rimligt, tex om man låter alla fakturor som överstiger 60 dagar efter förfallodatum ska klassificeras som osäkra kundfordringar och man bedömer att kunden fortfarande kan betala faktura, till dess att man gjort en del åtgärder såsom påminnelse, inkassokrav och kronofogdemyndigheten så kanske man ska anse den som konstaterad.

Har du skapat en faktura i Bokio så får du pricka av att fakturan ska bokföras automatiskt och istället hantera det manuellt. För att fakturan inte ska stå som "Försenad" så registrerar du en betalning på fakturan men bokför det ej. Läs guiden om hur man bokför en kundfaktura manuellt.

Osäkra kundfordringar

Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar) och man har även skickat påminnelser och kontaktat kunden om den förfallna kundfordringen.

Konstaterade kundfordringar

Konstaterade kundförluster är kundfordringar som med hög säkerhet inte kommer att betalas in enligt en bedömning från bolaget, då har bolaget troligen vid detta skede har skickat påminnelser, inkassokrav och kronofogdemyndigheten och kunden troligen har gått i konkurs exempelvis.

Bokning vid osäkra kundfordringar

Anses kundfordringar som osäkra vid bokslut pga att de har förfallet över 60 dagar ska de bokas enligt nedan. Momsen på fakturan skall inte bokföras utan enbart försäljningsbeloppet.

1519 (Nedskrivning av kundfordringar) Kredit Beloppet som är osäker

6352 (Befarade förluster på kundfordringar) Debet Beloppet som är osäker

Bokning vid konstaterad kundfordring (utan att ha bokats som osäker)

Har du en konstaterad kundförlust kan du vid bokslut bokföra manuellt så här vilket kommer ta bort summan från kundreskontran, dvs du tror direkt att den är konstaterad och inte ens osäker.

1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Kundfordring

26XX (Utgående moms) Debet Summa Moms

6351 (Konstaterade kundförluster) Debet Summa försäljning

Bokning vid konstaterad kundfordring (efter att ha bokats som osäker)

1519 (Nedskrivning av kundfordringar) Debet Beloppet som är osäker

6352 (Befarade förluster på kundfordringar) Kredit Beloppet som är osäker

1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Kundfordring

26XX (Utgående moms) Debet Summa Moms

6351 (Konstaterade kundförluster) Debet Summa försäljning

Bokning vid återvunnen konstaterad kundfordring

Bolaget har bokfört en kundfordring som konstaterad men har till slut fått betalning på den kundfordringen.

19XX* Debet Summa Kundfordring
26XX (Utgående moms) Kredit Moms
6351 (Konstaterade kundförluster) Kredit Summa försäljning

*Välj det betalkonto inbetalningen skett till, tex 1930 - Företagskonto.

Hur hanteras dessa fakturor gällande momsen och inkomstmässigt?

Viktigt att ha detta i åtanke om man har väljer att bokföra osäkra kundfordringar, så är den ej skattemässigt avdragsgill och detta får man reglera i inkomstdeklarationen. Skattemässigt tillåts bolaget justera den utgående momsen avseende konstaterade kundförluster men får inte justera utgående moms avseende befarade kundförluster. Du kan läsa mer om vad skatteverket ser på dessa kundfordringar skattemässigt och momsmässigt.

Läs mer