Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Handelsbolag och kommanditbolag - vad är skillnaden?

Handelsbolag och kommanditbolag - vad är skillnaden?

Handelsbolag och kommanditbolag är två väldigt lika företagsformer som innebär att flera parter (minst två) avtalar om att bedriva verksamhet ihop. Att starta ett handels- eller kommanditbolag är både enklare och billigare än att starta ett aktiebolag. I den här artikeln går vi igenom de båda företagstyperna samt reder ut vad som egentligen är skillnaden.

Vad är ett handelsbolag (HB)?

Ett handelsbolag är liksom aktiebolag en juridisk person. Bolagsmännen, dvs delägarna av handelsbolaget, har till skillnad från aktiebolag ett personligt ansvar i företaget. Om bolaget skulle stå i skuld och inte har möjlighet att betala så innebär det att bolagsmännen måste gå in med sina privata medel.

Att ett handelsbolag trots allt är en juridisk person innebär att företaget i sig har möjlighet att ingå avtal, äga tillgångar och ha skulder. I en enskild firma, som inte är en juridisk person, så är det även ägaren som personligen företräder företaget och ansvarar för avtal. Det finns dock andra regler för handelsbolag som överensstämmer med de för enskild firma. Exempelvis så inkomstbeskattas inte företaget i sig. Inkomsten beskattas istället hos delägarna. I ett handelsbolag innebär detta att respektive bolagsman ska göra en egen deklaration och redovisa sin andel av vinsten eller förlusten i företaget. Detta hanteras i bilaga N3A eller N3B. Utöver detta så ska även företaget redovisa en deklaration i form av INK4 (inkomstdeklaration 4). Grundregeln är att företagets vinst, liksom förlust, ska delas lika mellan bolagsmännen.

Trots att handelsbolag inte inkomstbeskattas så får företaget ett skattekonto hos Skatteverket då det fortfarande är ett skattesubjekt för vissa skatter såsom moms, arbetsgivaravgifter, skatt för anställda, särskild löneskatt och fastighetsskatt. Bolagsmännen blir tilldelade en debiterad preliminär SA-skatt (särskild debiterad A-skatt) och det är därmed respektive delägares ansvar att betala sin andel av företagets skatt. Den här skatten hanteras på bolagsmännens privata skattekonton och inte på företagets.

Delägarna kan under året ta ut pengar i bolaget, i form av eget uttag. Detta bokförs genom att kreditera det kostnadskonto som pengarna tas ut från och sedan debiteras följande konto beroende på vilken delägare det är som gör uttaget:

2013 - Egna uttag, delägare 1
2023 - Egna uttag, delägare 2
2033 - Egna uttag, delägare 3

Läs mer om bokföring av eget uttag

Handelsbolag fördelar

 • Jämfört med enskild firma så är ett handelsbolag en juridisk person med eget organisationsnummer
 • Det är enklare och kostar mindre att starta ett handelsbolag jämfört med aktiebolag eftersom man bland annat inte behöver något startkapital
 • Avser man att starta ett bolag med flera ägare där rollerna ska vara jämställda så är handelsbolag ett bra alternativ då det är lätt att organisera
 • Jämfört med flera andra företagsformer så är det enklare att ta in nya delägare i ett handelsbolag
 • Om du har ett mindre handelsbolag så krävs ingen inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

Starta handelsbolag – registrera handelsbolag

Så här startar du ett handelsbolag:

 1. Avtala med en eller flera att handelsbolaget ska bildas (muntligt eller skriftligt)
 2. Skriv kompanjonsavtal
 3. Välj företagsnamn. "Handelsbolag" måste ingå i namnet men det är inte tillåtet att använda förkortningen "HB"
 4. Registrera företaget hos Bolagsverket och Skatteverket via Verksamt.se (måste ske före verksamheten startar)
 5. Ansök om F-skatt och registrera företaget för moms
 6. Om företaget ska ha anställda så krävs även registrering som arbetsgivare
 7. Invänta bekräftelse från Bolagsverket om att företaget är registrerat
 8. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor efter att bolaget är registrerat

Det finns inget kapitalkrav när du startar ett handelsbolag. Att ha ett rörelsekapital är givetvis fördelaktigt men inte tvingande. Detta hör ihop med att ansvaret ligger hos bolagsmännen och inte hos företaget i sig.

Att registrera handelsbolaget (digitalt) kostar 1 100 kr. Vill du anmäla särskilt företagsnamn kostar detta 900 kr. Utöver detta måste bolaget, liksom aktiebolag, anmäla en så kallad verklig huvudman. Detta kostar 250 kr.

Så här bokför du kostnad för att registrera handelsbolag

 

Vad är ett kommanditbolag (KB)?

Ofta brukar man prata om handels- och kommanditbolag ihop i och med att ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. Liksom handelsbolag så består ett kommanditbolag av minst två delägare (bolagsmän).

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare som har ett obegränsat ekonomiskt ansvar. Den här parten (ofta en person, men kan också vara ett företag) kallas för komplementär. Komplementären har ett personligt ansvar för företagets skulder och blir också den som företräder företaget.

Tillsammans med en komplementär så ska det även finnas en kommanditdelägare. Jämfört med komplementären så har denne ett begränsat ansvar och svarar endast för den kapitalinsats personen i fråga har gjort i företaget. Det här innebär att fördelningen av företagets vinst och förlust måste delas enligt avtal. Om företaget inte har skrivit något avtal och bolagsmännen inte är skulle vara så får ärendet hanteras i domstol.

Liksom i handelsbolag så är delägare i kommanditbolag inte anställda och kan således inte heller ta ut lön såsom i ett aktiebolag. Istället görs eget uttag som inte beskattas. Om man som delägare sätter in pengar i företaget så kallas detta för egen insättning. En egen insättning bokförs genom att debitera det konto som pengarna sätts in på (exempelvis 1930, företagskonto). Sedan krediteras följande konto beroende på vilken delägare det är som gör insättningen:

2018 - Övriga egna insättningar, delägare 1
2028 - Övriga egna insättningar, delägare 2
2038 - Övriga egna insättningar, delägare 3
2048 - Övriga egna insättningar, delägare 4

Läs mer om bokföring av egen insättning

Kommanditbolag fördelar

 • Jämfört med enskild firma så är ett kommanditbolag, liksom handelsbolag, en juridisk person med eget organisationsnummer
 • Det är enklare och kostar mindre att starta ett kommanditbolag jämfört med aktiebolag eftersom man bland annat inte behöver något startkapital
 • Avser man att starta ett bolag med flera ägare som ska ha olika mycket ansvar och förbindelser, så är kommanditbolag ett bra alternativ
 • Jämfört med flera andra företagsformer så är det enklare att ta in nya delägare i ett kommanditbolag
 • Om du har ett mindre kommanditbolag så krävs ingen inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

Starta kommanditbolag – registrera kommanditbolag

Så här startar du ett kommanditbolag:

 1. Avtala med en eller flera att kommanditbolaget ska bildas (muntligt eller skriftligt)
 2. Skriv kompanjonsavtal
 3. Välj företagsnamn. "Kommanditbolag" måste ingå i namnet men det är inte tillåtet att använda förkortningen "KB"
 4. Registrera företaget hos Bolagsverket och Skatteverket via Verksamt.se (måste ske före verksamheten startar)
 5. Ansök om F-skatt och registrera företaget för moms
 6. Om företaget ska ha anställda så krävs även registrering som arbetsgivare
 7. Invänta bekräftelse från Bolagsverket om att företaget är registrerat
 8. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor efter att bolaget är registrerat

Precis som i handelsbolag så har inte heller kommanditbolag något kapitalkrav. Att registrera ett kommanditbolag kostar lika mycket som för handelsbolag. Dvs 1 100 kr för registreringen hos bolagsverket, 250 kr för att anmäla verklig huvudman och 900 kr för att anmäla särskilt företagsnamn.

Så här bokför du kostnad för att registrera kommanditbolag

Vad är skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag?

Egentligen är det väldigt lite som skiljer bolagsformerna åt. Det här är de stora skillnaderna:

 • Kommanditbolaget består av delägare med olika stort ansvar (komplementär och kommanditdelägare) medan ett handelsbolags delägare har lika stort ansvar.
 • Grundregeln om att vinst och förlust ska dela lika i handelsbolag finns inte i kommanditbolag. Där måste fördelningen ske utifrån vad som avtalats.
 • I handelsbolag företräder samtliga bolagsmän företaget. I kommanditbolag är det komplementären som företräder bolaget.

Skiljer sig bokföringen åt mellan handelsbolag och kommanditbolag?

Rent bokföringsmässigt så är det egentligen ingen skillnad mellan hanelsbolag och kommanditbolag. Vanligtvis behöver varken handelsbolag eller kommanditbolag ha en revisor. Det är enbart större verksamheter och bolag med speciell verksamhet som har krav på en auktoriserad eller godkänd revisor. Som tidigare nämnt är det också endast större handels- och kommanditbolag som behöver göra inlämning av årsredovisning, eller om bolaget har minst en juridisk person som delägare. På Verksamt.se kan du läsa vilka kriterier som som avgör om bolaget räknas som större bolag.

Kompanjonsavtal

När man startar ett handels- eller kommanditbolag kan det vara bra att skriva ett så kallat kompanjonsavtal. Detta kan jämföras med aktieägaravtal som skrivs då man startar aktiebolag. Avtalet ska reglera ansvarsfördelningen och är till för att undvika eventuella konflikter i framtiden. Även om man muntligt har avtalat om samarbetet och är överens så rekommenderas det även att skriva kompanjonsavtalet.

Det här kan ett kompanjonsavtal innehålla:

 • Beskrivning av de parter som ingår i avtalet och hur länge det ska gälla
 • Verksamhetens långsiktiga mål
 • Ansvar- och arbetsfördelning mellan bolagsmännen
 • Beskrivning av arbetsuppgifter och arbetstid
 • Respektive delägares ersättning samt hur den ska betalas ut
 • Eventuellt insatt kapital från varje bolagsman
 • Beskrivning av andra förmåner som delägarna kommer ta del av, t.ex. Bilförmån och pensionsfonder
 • Hur delägarna ska hantera eventuella betalningsproblem
 • Hur eventuella förluster ska hanteras och fördelas mellan ägarna
 • Vad händer om en delägare går i konkurs eller vill lämna bolaget?
 • Behöver företaget en revisor?
 • Kan nya delägare komma in i handelsbolaget? Om ja, hur hanteras detta?
 • Ska företaget teckna en kompanjonförsäkring?
 • Vad händer om en delägare bryter mot kompanjonsavtalet?

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser