Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Förvaltningsberättelse

Vad är en förvaltningsberättelse – och vad ska den innehålla?

Alla aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning senast sju månader efter att räkenskapsåret har slutat. En förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen där du beskriver företagets verksamhetsår med ord. Men vad ska egentligen förvaltningsberättelsen innehålla och vilka krav finns? Vi reder ut allt du behöver veta i artikeln!

Förvaltningsberättelsen ingår i årsredovisningen

En förvaltningsberättelse är en del av ett företags årsredovisning som ger en översiktlig beskrivning av företagets verksamhet, ekonomiska resultat och ställning. Den har som uppgift att förmedla information om väsentliga händelser som inte fångas upp av resultaträkningen, balansräkningen och noterna.

Förvaltningsberättelsen är ett verktyg för att sammanfatta viktiga händelser för aktieägarna och eventuella intressenter.

Förvaltningsberättelse för k2 och k3

Det finns två olika regelverk att förhålla sig till när en årsredovisning upprättas, k2 eller k3. Mindre företag kan välja vilket av regelverken de vill tillämpa, medan större företag måste tillämpa k3.

Om du upprättar din årsredovisning enligt k2 har du inte lika höga krav på din förvaltningsberättelse, medan k3 kräver fler detaljerade uppgifter. I fortsättningen av den här artikeln utgår vi från k2-regelverket.

Läs mer om de olika regelverken.

Vad innehåller en förvaltningsberättelse?

Det finns vissa ramar som beskriver vad en förvaltningsberättelse ska innehålla, dessa är reglerade i årsredovisningslagen (1995:1554). Exakt hur du väljer att strukturera din förvaltningsberättelse och hur du formulerar dig är upp till dig att avgöra. Det viktiga är att alla delar är inkluderade och att det är lätt att förstå. Följande delar ska ingå i en förvaltningsberättelse:

Information om bolagets verksamhet och säte

I den här punkten räcker det helt enkelt att skriva var företaget har sitt säte och vad verksamheten går ut på. Du kan med fördel beskriva i tydliga ordalag vad företaget gör på daglig basis, snarare än krångla till det.

Exempelvis: Bolaget tillverkar och säljer möbler till privatpersoner. Bolaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna

Om det finns några speciella omständigheter som påverkat företag ska de nämnas i förvaltningsberättelsen. Det kan exempelvis handla om att företaget endast har en kund eller leverantör, eller att företaget är beroende av offentliga bidrag. Den här typen av information är svår att hitta i övriga årsredovisningen, därför är det bra att det tydligt framgår i förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vad som är en väsentlig händelse är individuellt för varje bolag, här får du göra en egen bedömning om det finns några relevanta händelser att inkludera. Några exempel på vad som kan vara väsentliga händelser är:

 • Ett viktigt beslut har tagits under året som kommer påverka bolagets utveckling.
 • Externa faktorer som påverkar bolagets ställning och resultat.

Rent konkret kan det handla om allt från fusioner, nyetableringar eller nedläggningar av tjänster eller produkter till stora avtal som ingåtts.

Resultatdisposition

Om ditt företag har gått med vinst så finns det olika alternativ för hur du kan disponera vinsten. I många fall har det här beslutet redan tagits på årsstämman. Vanliga alternativ för att disponera vinsten är att dela ut utdelning till aktieägarna eller att återinvestera vinsten i företaget.

I samband med vinstdispositionen ska det lämnas en kommentar som motiverar beslutet, exempelvis hur företagets likviditet och soliditet påverkas av den föreslagna vinstutdelningen.

Flerårsöversikt

I flerårsöversikten presenterar du nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet för räkenskapsåret samt de tre föregående räkenskapsåren. Om nettoomsättningen skulle skilja mer än 30 procent mellan två räkenskapsår ska du kommentera om det finns någon särskild anledning till varför det skiljer så mycket. Det kan exempelvis handla om att du har varit föräldraledig, en organisatorisk förändring eller att du förlorat en stor kund.

Förändringar i eget kapital

I förvaltningsberättelsen ska du även redovisa hur företagets egna kapital har förändrats under räkenskapsåret. För att göra det så transparent som möjligt bör du redovisa alla poster som går under det egna kapitalet.

Tips när du upprättar din förvaltningsberättelse

När du upprättar din förvaltningsberättelse kan det vara bra att tänka på följande:

 • Var tydlig och koncis
  Undvik onödigt komplicerat språk och gör informationen tillgänglig för alla läsare.
 • Var ärlig och transparent
  Ge en rättvisande bild av företagets situation och undvik att försköna verkligheten.
 • Fokusera på det väsentliga
  Lyft fram de händelser och faktorer som verkligen har betydelse för företagets resultat och framtidsutsikter.

Företag som inte har haft någon aktivitet

Även företag som inte har haft någon aktivitet behöver lämna in en årsredovisning och därmed även en förvaltningsberättelse. Då ska det framgå i förvaltningsberättelsen att detta är fallet och att det är anledning till att inte alla uppgifter kan lämnas.

Verkar det krångligt att skapa en förvaltningsberättelse?

Om du gör ditt bokslut i Bokio och upprättar din årsredovisning med hjälp av vår integration till Årsredovisning Online får du väldigt mycket hjälp på vägen. Exempelvis så får du hjälp att skapa din flerårsöversikt och tabellen för förändringar i eget kapital. Du fyller i kommentarer där det behövs och du kan vara trygg med att din förvaltningsberättelse håller bra kvalitet.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser