Skattefritt traktamente i lön

Vad är traktamente?

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Vi rekommenderar att man lägger in det i samband med skapandet av löner men det går också bra att lägga kostnaderna direkt i bokföringen vid tillfället då det betalas ut.

Man brukar prata om skattefritt traktamente. Om arbetsgivaren inte betalar traktamente som överstiger de avdragsgilla beloppen som finns så ska den anställde inte deklarera eller behöva göra avdrag. I arbetsgivardeklarationen markerar arbetsgivaren att traktamente betalats ut till den anställde och att detta ej överstigit det avdragsgilla schablonbeloppet. Som arbetsgivare gör man ej skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på skattefritt traktamente.

För att få betala ut traktamente krävs alltid minst en övernattning.

Lägg till traktamente på anställdes lön

När du skapar lönespec i Bokio så har du möjlighet att lägga till till skattefria traktamenten under som en lönerad. Klicka på + Lägg till ny rad.

Välj vad för slags traktamente du vill lägga till på lönespecifikationen och fyll i summa. Reseersättning, Logi, Uppehälle inrikes och Annan kompensation kommer automatiskt att bokföras på konto 7321 (Skattefria traktamenten, Sverige) då beloppet ej överstiger det avdragsilla beloppet medan Uppehälle utrikes bokförs på konto 7323 (Skattefria traktamenten, utomlands).

Skattefritt traktamente

Här hittar du 2021 års värden för utlandstraktamente.

Om traktamente redan är bokfört

Om du manuellt har bokfört och redovisat varje traktamente som en skuld i bokföringen (exempelvis på bokföringskonto 2890 - Övriga kortfristiga skulder) men vill att utbetalningen ska ske i samband med anställdes lön, får du istället välja att lägga till en lönerad med Nettolönejustering. Där skriver du in belopp, enhet samt eventuell kommentar "Traktamente" eller liknande.

När du sedan ska bokföra månadens löner väljer du att mappa nettolönejustering (klicka på Ändra mappning) mot konto 2890 så att det du tidigare har bokfört som en skuld till företaget nollas ut.

Klicka på Ändra mappning

Läs mer