Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Periodisering

Periodisering - vilka poster behöver periodiseras?

När det börjar närma sig bokslut finns det många saker att tänka på. Allt från hur du värderar ditt varulager till hur du periodiserar kostnader och intäkter. I den här artikeln går vi igenom hur olika kostnader och intäkter periodiseras på rätt period.

Periodisering ger en rättvis bild av ekonomin

Det finns alltid affärshändelser som inträffar i gränslandet mellan olika perioder, så även kring årsskiftet. För att undvika att kostnader för det ena räkenskapsåret bokförs på nästa räkenskapsår, tillämpar man så kallade periodiseringar.

Genom att göra justeringar i bokföringen hamnar rätt poster i rätt period i redovisningen. På så sätt säkerställer du att bokföringen visar en rättvis bild av verksamhetens faktiska resultat.

Vilka poster ska periodiseras?

I vissa fall skiljer det ett par veckor från att en betalning har ägt rum från att en tjänst har utförts. En tumregel som är bra att ha med sig i bakhuvudet är att kostnader och intäkter ska bokföras för den period som de har påverkat ditt företag – och inte när en betalning har ägt rum.

Därför kan man generellt säga att poster som uppstår under en period men betalas för under en annan period ska periodiseras. Ett undantag är dock poster som är mindre är 5 000 kronor, dessa anses inte göra en tillräckligt stor skillnad för att ge en orättvis bild av en verksamhets resultat för att behöva periodiseras.

Interimsfordringar

Interimsfordringar är ett samlingsnamn på förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Enkelt förklarat kan man beskriva en interimsfordringar som en intäkt som betalas innan tjänsten eller resursen har nyttjats.

Om ditt företags verksamhet går ut på att hyra ut kontorsplatser, så kommer dina hyresgäster betala in hyran för januari i december. Detta är ett exempel på en förutbetald kostnad, där ditt företag kommer få in betalningar i december, men som ska periodiseras till januari.

En upplupen intäkt är en intäkt som ett företag har utfört en tjänst eller sålt en vara, men där du inte har skickat en faktura än eller fått betalt på annat sätt innan nästa räkenskapsår har börjat. Dessa typer av intäkter behöver tar du upp i balansräkningen som en interimsfordran.

Interimsskulder

I likhet med interimsfordringar är interimsskulder affärshändelser där betalnings- och nyttjandetillfället inte sammanfaller. Istället för att röra sig om intäkter handlar istället interimsskulder om pengar som lämnar ditt företag. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och och upplupna kostnader.

Ett förutbetald intäkt kan vara ett abonnemang eller en prenumeration, där du har nyttjat tjänsten, men betalar för den först i efterhand. 

En upplupen kostnad är en kostnad där du har använt en tjänst men du inte har fått någon räkning eller faktura. Ett vanligt exempel är en elräkning där du nyttjar elen under månaden men får fakturan först nästa månad.

Periodisering i Bokio

Vill du lära dig hur du genomför periodiseringar rent bokföringstekniskt?  I den här hjälpguiden får du en tydlig översikt om hur du går tillväga för att periodisera dina kostnader till rätt period.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser