Villkor Fakturaköp

Viktigt att tänka på för dig som vill sälja en faktura

För fakturaköp så har Bokio ett samarbete med Factoringgruppen AB och dessa är villkor och punkter från dem.

Factoringgruppen kommer endast att förvärva sådana fakturor där er kund bedöms vara kreditvärdig av Factoringgruppen för fakturabeloppet. För att kreditbedöma er kund görs bla kreditupplysningar och andra beräkningar samt kontroller löpande.

Finansieringgraden av fakturan kan komma att öka eller minska från gång till gång beroende på hur er kund historiskt betalat sina fakturor samt den aktuella kreditvärdigheten för tillfället. Det finns även möjlighet att öka finansieringsgraden genom att ingå personlig borgen för era fakturor. För er säkerhet kommer Factoringgruppen endast finansiera sådana fakturor som anses utgöra en godkänd kreditrisk även om ni ingått ett personligt borgensåtagande.

Betalas inte fakturan inom 20 dagar efter fakturans förfallodatum kommer det finansierade beloppet att återföras er.  

Utöver ovan skall ni som Säljare av fakturan garantera följande:

  • Att leverans skett av den vara som fakturerats alternativt att det arbete som fakturan avser har utförts samt att fakturafordran uppstått i enlighet med avtal mellan er och eran kund,
  • Att ni inte har någon annan faktura mot er kund som är förfallen och obetald vid leverans-/faktureringstillfället,
  • Att er kund inte äger åberopa kvittningsrätt gentemot er och eller Factoringgruppen på grund av motfordran eller annat avdrag på fakturans slutsumma än som framgår av fakturan,
  • Att avtal som påverkar er kunds betalningsskyldighet enligt Fakturan varken träffats eller kommer att träffas mellan er och er kund,
  • Att det inte föreligger någon tvist mellan er och er kund samt att ni inte känner till någon omständighet som kan föranleda tvist,
  • Att fakturafordran inte till annan överlåtits, försålts eller pantförskrivits och att inte heller annat hinder mot försäljning av fakturafordran föreligger,
  • Att inte ni inte står i dotter- eller moderbolags- eller annat närståendeförhållande till er kund.

När Factoringgruppen till er bekräftat att Factoringgruppen förvärvar fakturafordran anses köpet fullbordat. Sådan bekräftelse kan exempelvis ske genom meddelande i muntlig eller skriftlig form, alternativt genom Factoringgruppen erläggande av betalning till er för fakturafordran.

Under aktivering av tjänsten så skrivs ett dokument på av er vilket har mer detaljer.