Resultatrapporten i Bokio

Resultatrapporten redovisar som namnet avslöjar periodens resultat; vinst eller förlust. Resultatet (“Beräknat resultat”) får vi ut genom att lägga ihop periodens intäkter för att sedan subtrahera med periodens kostnader (Intäkter - kostnader = Ditt resultat). Resultatrapporten är uppställd och kan jämföras med tidigare räkenskapsår. Under Intäkter hittar vi bokföringskonton som börjar på 3, Kostnader består av konton 4-7 och längst ned hittar vi Finansiella intäkter och kostnader som ligger med kontonummer 8. Dessa är så kallade resultatkonton.

Resultatrapporten sammanfattar alltså vad som hänt i verksamheten under en viss period. Till skillnad från balansrapporten som visar ställningen vid ett tillfälle. Resultatrapporten tillsammans med balansrapporten ger en bra överblick för hur det går för ditt företag. Var uppkommer egentligen företagets intäkter och vad lägger vi mest pengar på?

När du tar ut en resultatrapport visas kostnaderna så som du redovisat dem – uppdelat på underkonton eller gruppkonton. Det redovisas under konton som börjar på 3, 4, 5, 6, 7 och 8, och alla nummer ger dig en ledtråd om vad det är för typ av intäkter och kostnader.

Intäkter på 3XXX

Det du säljer och fakturerar ska bokföras på konton som börjar med siffran 3. Kontoklass och underkonto specificerar om försäljningen gäller en vara, tjänst, med vilken momssats samt om köparen är från utlandet eller ej. På konton som börjar med 3XXX kan du se vad du i ditt företag har sålt och fakturerat.

Kostnader på 4XXX, 5XXX och 6XXX

Jämfört med intäktssidan så finns det betydligt fler kostnadskonton att välja mellan. Här vill man skilja på vilka inköp som är hänförliga till din huvudverksamhet och vad som inte är det. Om ditt bolag till exempel säljer bilar så ska alla inköp av bilar och tillbehör bokföras under ett 4XXX-konto, då alla inköp som gjorts här ska säljas vidare i din verksamhet.

De kostnader som bokförs under 5XXX avser oftast lokalkostnader, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.

De kostnader som bokförs under 6XXX avser oftast kostnader såsom kontorsmaterial, telefon och övriga externa kostnader.

Beroende på hur noggrant och detaljerat du vill redovisa dina kostnader kan du efter vald kontoklass dela in det ytterligare för att till exempel kunna jämföra kostnaderna i framtiden vid upprättande av en budget. Alla inköp av förbrukningsinventarier kan bokföras 5410 (förbrukningsinventarier) men du skulle också kunna dela upp det på konto 5411 (förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år) och 5412 (förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre).

Kostnader på 7000-7699

Här bokförs alla kostnader som är relaterade till personal, dvs lönekostnader och sociala avgifter. Även källskatt bokförs under 7XXX-kontot. Traktamenten och övriga personalkostnader som friskvård är också några exempel på personalkostnader.

Kostnader på 7700-7XXX

Här bokförs värdejusteringar av tillgångar. Det kan till exempel vara avskrivning på bilar, maskiner och andra inventarier eller valutajusteringar.

Kostnader på 8XXX

Här bokför du räntekostnader och ränteintäkter, dvs intäkter och kostnader som har med till exempel banktjänster eller ränta på lån. Även kostnadsräntor eller intäktsräntor som finns på skattekontot ska bokföras under 8XXX.

Läs mer