Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är en ekonomisk förening?

Vad är en ekonomisk förening?

Att bedriva ekonomisk förening är vanligt i branscher såsom jord- och skogsbruk, social omsorg och dagligvaruhandel men också utbrett i exempelvis konsultverksamhet, skola och inte minst bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Företagsformen påminner till viss del om aktiebolag. Den startas och drivs av medlemmar där syftet är att främja deras ekonomiska intressen. Precis som aktiebolag, så är ekonomisk förening en juridisk person. Som medlem i en ekonomisk förening har man inga personliga förpliktelser eller ansvar för företagets skulder. Man riskerar alltså inte att förlora mer än det man gått in med i form av medlemsinsatsen.

Medlemmar i en ekonomisk förening ska på ett eller annat sätt delta och vara aktiva. Just deltagandet är en viktig del i den här företagsformen. Det här kan exempelvis vara i form av sin egen arbetskraft eller som leverantör, konsument eller andra förbrukare.

Ekonomisk förening ansvar

Utgångspunkten är att styrelse med ledamöter ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Det här innebär bland annat att det är styrelsen som företräder företaget, som ansvarar för att upprätta årsredovisning och ser till att betala företagets skatt. Styrelsen kan i sin tur välja att utse en vd som också måste vara verksam i företaget, dvs. det räcker inte att det bara är formellt.

Starta ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs det att minst tre personer, eller företag (juridisk person), går ihop för att bli medlemmar och bilda föreningen. Dessa medlemmar ska vara icke investerande medlemmar, dvs. motsatsen till investerande medlem. En investerande medlem, vilket är ett nytt begrepp som introducerades tillsammans med en lagändring i 2016, är medlemmar som inte deltar i föreningens verksamhet utan endast går in med sin medlemsinsats och har rösträtt i föreningen. De medlemmar som startar föreningen kan således inte vara investerande medlemmar eftersom de på nått sätt bör vara verksamma i företaget.

När en ekonomisk förening bildas så måste man välja styrelse, minst en revisor och upprätta föreningens stadgar. Dessa stadgar bör bland annat innehålla:

 • Namnet på föreningen
 • Styrelsens säte, dvs. den ort, kommun eller län som föreningens styrelse verkar från
 • Vad för slags verksamhet ska föreningen bedriva?
 • Hur bekräftas medlemskapet i föreningen och vad för skyldigheter har man som medlem?
 • Beskrivning av medlemmarnas insats, dvs. hur mycket måste man som medlem gå in med för att delta och hur ska denna betalas?
 • Beskrivning av medlemsavgift, hur den bestäms och när den ska betalas
 • Hur och när bör en medlem uteslutas från föreningen? Vem fattar detta beslut?
 • Hur och när upphör ett medlemskap?
 • Beskrivning av föreningens styrelse. Lägsta och högsta antalet ledamöter respektive suppleanter samt hur dessa väljs ut
 • Information om revisor
 • Information om räkenskapsår
 • Information om årsredovisning
 • Hur en föreningsstämma ska sammankallas samt de ärenden som ska omfattas i ordinarie stämma
 • Beskrivning av föreningens vinst och hur den ska fördelas till medlemmarna
 • Vad som händer med bland annat tillgångarna om föreningen upplöses

Till skillnad från aktiebolag, där man måste gå in med ett startkapital för att starta företaget, så behövs inget sådant för att få bilda ekonomisk förening. När beslut tagits om att starta föreningen så måste registrering hos Bolagsverket ske inom 6 månader. Verksamheten kan inte bedrivas, dvs. företaget kan inte ta på sig skulder eller rättigheter, innan dess.

Registrera ekonomisk förening:

 1. Ta beslut om att föreningen ska startas och sätt upp stadgarna
 2. Betala den medlemsinsats som bestäms i stadgarna
 3. Anmäl till Bolagsverket via Verksamt.se att föreningen ska startas
 4. Ansök om F-skatt och registrera företaget för moms
 5. Invänta bekräftelse från Bolagsverket om att företaget är registrerat
 6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor efter att bolaget är registrerat

Att registrera ekonomisk förening till Bolagsverket kostar 1 300 kr.

Fördelar ekonomisk förening

 • Vill du starta ett företag tillsammans med flera andra personer (eller juridiska personer) så är ekonomisk förening ett bra alternativ
 • Jämfört med enskild firma så är ekonomisk förening en juridisk person
 • Som medlem riskerar man inte att förlora mer än medlemsinsatsen
 • Det är billigare att starta ekonomisk förening jämfört med aktiebolag eftersom det inte finns krav på startkapital
 • Föreningens företagsnamn är skyddat
 • Eftersom en ekonomisk förening bedrivs av medlemmar så är det också den enskilde medlemmen som kan dra nytta av verksamheten
 • Ekonomisk förening kan ha brutet räkenskapsår, det kan exempelvis inte en enskild firma

Skillnaden mellan ideell förening och ekonomisk förening

Vad är egentligen skillnaden mellan en ideell och en ekonomisk förening? Framförallt så handlar det om att en ideell förening inte har något syfte att verka för de ekonomiska intresset hos medlemmarna. En ideell förening kan såklart främja medlemmarnas ekonomiska intressen men det är inte det huvudsakliga syftet utan snarare att den har ett ideellt mål. Liksom ekonomiska föreningar så ska även ideella föreningar ha stadgar och en styrelse. När detta upprättas så blir även en ideell förening en juridisk person.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser