Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
förenklade 3:12-regler

De nya 3:12-reglerna - vi sammanfattar förändringarna i utredningen

I maj 2022 tillsatte regeringen en expertkommité som fick i uppgift att se över de så kallade 3:12-reglerna, de krångliga reglerna som bland annat bestämmer hur stora belopp (del)ägare i fåmansbolag kan ta i utdelning till en lägre skattesats. Nyligen blev utredning klar och det finns många nyheter kring utdelning. Vi går igenom utredningen och hur den kan påverka dig som egenföretagare!

3:12-reglerna, vad är det egentligen?

3:12-reglerna är ett regelverk som omfattar fåmansföretag, det vill säga ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än 50% av företaget. Det finns lite komplicerade specialfall i fall någon utomstående skulle äga aktier i företaget, men för att hålla det enkelt så kan vi lämna det därhän.

Majoriteten av 3:12-reglerna handlar om hur mycket kapital du kan ta ut i lågbeskattad utdelning. Dessa har vi flera tillfällen ändrats eller fått tillägg, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av reglerna, samtidigt som det finns väldigt många specialregler att hålla koll på. Detta snåriga regelverk innebär att det är svårt för egenföretagare att förstå sig på utdelning samtidigt som den administrativa bördan är stor.

Vad är de viktigaste förslagen?

Den utredning som just publicerats, Förenkla och Förbättra, har som mål att göra 3:12-reglerna enklare och lättare att applicera. Istället för att du ska behöva ta dig igenom den nära 800 sidor långa utredningen presenterar vi de största förändringarna nedan.

Ny beräkningsregel för att räkna ut gränsbelopp

Som reglerna ser ut idag kan du räkna ut ditt gränsbelopp med två olika regler: förenklingsregeln och huvudregeln. Utredningen föreslår att båda dessa tas bort och ersätts med en gemensam regel, som är en sorts kombination av de båda reglerna.

För att räkna ut gränsbeloppet enligt det nya förslaget går det till såhär:
Grundbelopp (4 ibb) + lönebaserat utrymme* + omkostnadsbelopp**

*det lönebaserade utrymmet är 50% av de kontant utbetalda bruttolönerna, efter att ett nytt avdrag, löneavdraget, motsvarande åtta ibb har dragits av.

**för omkostnadsbelopp som är högre än 100 000 kronor ska den överskjutande summan multipliceras med statslåneräntan (SLR) + 9 procentenheter.

För dig som inte har löner som överstiger åtta ibb och har ett aktiekapital som understiger 100 000 kronor betyder det att ditt gränsbelopp helt enkelt blir 4 ibb.

Grundbeloppet blir 4 inkomstbasbelopp (ibb)

För dig som normalt sätt använder förenklingsregeln för att beräkna ditt gränsbelopp, vilket omkring 80% av alla fåmansbolag gör, är den nya regeln väldigt positiv. Du får ett schabloniserat belopp som motsvarar 4 inkomstbasbelopp. Det nya beloppet kallas för grundbeloppet och är en ökning med 1,25 ibb jämfört med dagens schablonbelopp, vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor.

Ingen ränta på sparat utdelningsutrymme

Om du inte utnyttjar hela ditt gränsbelopp får du flytta med dig resterande del till nästa år, det kallas för sparat utdelningsutrymme. Tidigare har du kunnat tillgodoräkna dig ränta på ditt sparade utdelningsutrymme, vilket föreslås tas bort. Det är främst stora företag med väldigt stora sparade utdelningsutrymmen som påverkas negativt av detta.

Lämna in kontrolluppgifter

Med en ambition om att kunna automatisera delar av beräkning av gränsbelopp föreslår utredningen att fåmansföretag varje år ska lämna in kontrolluppgifter om delägares ägande av bolaget till Skatteverket.

Fler förslag som utredningen tar upp

Ungefär 80% av de företag som tar utdelning använder förenklingsregeln. För dessa är förslagen ovan de mest väsentliga att hålla koll på, men utredningen har även innehållit fler förslag.

Löneuttagskravet (fyraprocentspärren) slopas

För dig som tar utdelning enligt huvudregeln så kan du vara van att behöva räkna på din egen lön i förhållande till bolagets totala löner. I utredningen föreslås att löneuttagskravet ska tas bort och att alla kan tillgodoräkna sitt löneunderlag till sitt gränsbelopp.

Däremot behöver din lön vara högre än det föreslagna löneavdraget om 8 inkomstbasbelopp för att du ska kunna tillgodoräkna din lön. I praktiken betyder det att du behöver betala ut en månadslön över ungefär 51 000 kronor (för inkomståret 2024) för att du ska kunna tillgodoräkna löneutrymmet till ditt gränsbelopp.

Omkostnadsbelopp över 100 000 kronor

Omkostnadsbeloppet är det belopp som du har betalat för att starta aktiebolaget. Om ditt aktiekapital motsvarar 25 000 kronor så är ditt omkostnadsbelopp 25 000 kronor. Tidigare hade alla möjlighet att räkna upp sitt omkostnadsbelopp med statslåneräntan + 9 procentenheter och räkna med det i sitt gränsbelopp.

Enligt det nya förslaget får du bara räkna upp ditt omkostnadsbelopp på den andel som överstiger 100 000 kronor.

Gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst

Idag finns det två olika takbelopp för tjänstebeskattning, ett tak för utdelning som motsvarar 90 ibb, och ett tak för kapitalvinst (om du exempelvis säljer andelar) som motsvarar 100 ibb. Enligt det nya förslaget så blir det ett gemensamt takbelopp om 90 ibb, både för utdelning och kapitalvinst.

Sänkning av karensregeln

Karensregeln handlar om hur länge en andel bedöms vara kvalificerad (dvs. att ägaren av andelen omfattas av 3:12-reglerna) efter att en delägare har slutat vara verksam i betydande omfattning i företaget. I dagsläget är det fem år som gäller, enligt förslaget ska karenstiden sänkas till fyra år.

Begreppet "närstående" stramas åt

3:12-reglerna omfattar inte bara delägaren, utan även närståendekretsen. I förslaget så exkluderas syskonkretsen, det vill säga syskon, syskonens eventuella make och barn, från närståendebegreppet.

Kommer alla förslag att gå igenom?

I dagsläget är det inte möjligt att säga att alla föreslagna åtgärder kommer att gå igenom. Däremot kan man säga att alla förslag som utredningen tar upp är välgrundade och de möjliga effekterna är kartlagda och presenterade.

Det som väntar härnäst är att förslagen skickas ut på en remissrunda till berörda myndigheter och organisationer. Dessa har möjlighet att lämna kommentarer och kritik till förslagen, vilket regeringen sedan kan välja att tillämpa. När feedbacken är implementerad går Lagrådet igenom förslaget för att säkerställa att det inte strider mot någon befintlig lag.

Under lagstiftningsprocessen kan vissa förslag skrotas, lämnas oberörda eller justeras. Exakt vilka förslag som kommer att bli genomröstade är därför svårt att definitivt säga i dagsläget.

När förväntas förslagen börja gälla?

I utredningen föreslås förslagen börja gälla 1 januari 2026. Catrin Åkerlund, en av experterna som var delaktig i arbetet, menar dock på att det finns stor risk att 1 januari 2026 är för tidigt för att Skatteverket ska hinna förbereda sig inför ändringarna. I och med att det är långt kvar tills dess är det inget du som egenföretagare behöver tänka på än.

Om utredningen Förenkla och Förbättra

I maj 2022 gav regeringen i uppdrag att utreda regelverket för 3:12, och analysera på vilket sätt reglerna kan förenklas för att främja entreprenörskap. Under arbetets gång har även vissa ytterligare direktiv tillkommit, vilket har lett till att arbetet har blivit mer omfattande.

3:12-reglerna är svåra att överblicka och därmed svåra för personer utan expertis att förstå sig på. Eftersom regelverket rör småföretagare hade det varit idealiskt att personer utan djup kännedom om skatter enkelt kan förstå och tillämpa reglerna. Mot den bakgrunden var syftet med utredning att analysera hur 3:12-reglerna kan förenklas. Du hittar hela utredningen här.

Kritik och kommentarer

Utredningen är väldigt omfattande, eftersom 3:12-reglerna handlar om många olika aspekter av utdelning i fåmansföretag. Generellt sett har diskussionen av experter och sakkunniga präglats av positiva ordalag när det gäller beräkningsreglerna, det vill säga hur du räknar ut ditt gränsbelopp för utdelning. Exempelvis att minimibeloppet för utdelning ökar med en förhållandevis markant summa.

Däremot är många eniga om att det inte skedde några förbättringar kring utomståenderegeln, vilken är föremål för många oklarheter. För majoriteten av fåmansbolag som har en enkel ägarstruktur är detta inget som behöver innebära något besvär.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser