Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Skattenyheter 2025

Skattenyheter 2025 - vi går igenom alla remisser inför höstbudgeten

Nyligen presenterade regeringen flera skatteförslag som skickats ut på remiss inför höstbudgeten. Vi går igenom vilka förslagen är, hur de kan komma att påverka småföretagare och hur hela processen kring skatteförslag går till, häng med!

Förslag om utvidgat växa-stöd

Växa-stödet har funnits sedan 2017 och innebär att ett företag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när den första personen anställs. Det gör det helt enkelt lättare att växa eftersom den förste anställde inte kostar lika mycket. Istället för att betala 31,42% i arbetsgivaravgifter behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 20,21% under de första två åren.

För en anställd som har 25 000 kronor i månadslön kan du som arbetsgivare spara 63 636 kronor på ett år genom att nyttja växa-stödet. Under pandemin utökades växa-stödet tillfälligt och kunde då omfatta två stycken anställda, men sedan januari 2023 har det bara gällt en anställd.

Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att stärka växa-stödet permanent genom tre åtgärder:

  • Växa-stödet ska gälla för de två första anställda
  • Inkomstgränsen för de sänkta arbetsgivaravgifterna ska höjas från 25 000 kr/mån till 35 000 kr/mån
  • Växa stödet ska bara gälla aktiebolag och handelsbolag, möjligheten för enskilda firmor tas därmed bort

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. För anställningar som påbörjades efter 30 april 2024 kan det utvidgade växa stödet tillämpas, förutsatt att lagförslaget går igenom. För enskilda firmor som har anställt en person innan årsskiftet 2024/2025 gäller de gamla bestämmelserna.

Förslag om höjt jobbskatteavdrag och högre grundavdrag för pensionärer

För att göra det attraktivare att arbeta föreslår regeringen att höja jobbskatteavdraget för medel- och låginkomsttagare. I snitt kommer förslaget innebära att skatten minskar med 1 900 kronor per person och år.

Förslaget innebär även att grundavdraget för personer vid årets ingång fyllt 66 år höjs ytterligare. I snitt kommer förslaget innebära att skatten minskar med 1 100 kronor per person och år.

Förslaget föreslås börja gälla 1 januari 2025.

Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

I dagsläget beviljas rot- och rutavdrag med högst 75 000 kronor per år, där inte mer än 50 000 kronor får vara för rot-arbete.

Från och med 1 juli 2024 har regeringen föreslagit att tillfälligt höja taket till 75 000 kronor för rotavdrag och 75 000 kronor för rutavdrag under resterande del av 2024. Alltså två separata tak för rot och rut, och en höjning av rot-avdraget. I den remiss som nu har lämnats föreslår regeringen att behålla två separata tak, samtidigt som rot-avdraget ska återgå till 50 000 kronor per person och år.

Hur påverkar förslagen småföretagen?

Den generella linjen i de föreslagna skatteändringarna är att underlätta för småföretagare att driva sin verksamhet. Det är inga våldsamma remisser som presenteras, utan snarare en ökning av vissa befintliga regelverk. Höjt grundavdrag och förstärkt jobbskatteavdrag är något som verkställs utan att du som företagare behöver ansöka om detsamma. Det handlar inte om några jättesummor, men varje slant extra kan göra stor skillnad för de allra minsta företagen.

Det utvidgade växa-stödet kan vara en åtgärd som gör att ett enmansbolag tar steget till att våga anställa sin första medarbetare. En anställd som tjänar 35 000 kronor i månaden kostar drygt 178 000 kronor mindre under de två första åren om du nyttjar det utvidgade växa-stödet jämfört med om du inte gör det.

Fler skatteförslag inför höstbudgeten

De tre ovan nämnda lagförslagen är de som förmodligen får mest effekt för vanliga företagare. Därtill finns det fler förslag som är lite mer nischade och inte träffar lika många, vi går igenom de nedan.

Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Expertskatt innebär att utländska forskare, experter eller andra nyckelpersoner får en viss skattelättnad i Sverige (förutsatt att vissa krav uppfylls). För att ges skattelättnad behöver personen i dagsläget tjäna 2 prisbasbelopp för att 25% av lönen ska undantas beskattning. Det nya förslaget innebär att beloppsgränsen sänks till 1,5 prisbasbelopp.

Syftet med lagförslaget är att göra det mer attraktivt för utländska experter att arbeta i Sverige, så att vi på så sätt lättare kan behålla nyckelkompetens för att konkurrera mer med omvärlden.

Förslaget föreslås börja gälla 1 januari 2025.

Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

I syfte att främja idrotten så föreslås en höjning av den avgiftsfria beloppsgränsen som kan betalas ut till en idrottsutövare från en ideell förening. Den föreslagna höjningen är från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp, alltså en ökning med 100%.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslag om sänkt flygskatt

Flygskatten är tänkt att göra det mindre attraktivt att flyga. Hela flygbranschen drabbades hårt av pandemin och nu föreslår regeringen att halvera flygskatten gentemot de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslag om slopad indexering av elskatt

Som systemet fungerar nu så beräknas skatten på energi upp varje år i enlighet med konsumentprisindex. Förslaget som regeringen lämnat fram innebär att skatten inte längre räknas upp för varje nytt år, utan ska istället ligga kvar på 2024 års nivå: 42,8 öre per förbrukad kilowattimme.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslag om sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel

För verksamheter som kräver diesel för att driva arbetsmaskiner för att kunna driva jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk föreslås en skattenedsättning i två steg. Ändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2025 och 1 april 2025.

När kan förslagen börja gälla?

Just nu är förslagen ute på remiss, vilket innebär att förslagen har skickats till relevanta myndigheter och organisationer som påverkas av förslaget. Under den här processen samlas feedback in som sedan används för att eventuellt förbättra eller revidera förslaget. När förslaget har kommit tillbaka förbereder regeringen förslaget för höstbudgeten.

Höstbudgeten är den budget som sätts under hösten och som sedan kommer att gälla för nästa år. I den här processen planerar regeringen hur de offentliga medlen ska fördelas och hur förslagen passar in i budgeten. Det är inte säkert att alla förslag som vi tagit upp i den här artikeln kommer att komma med i höstbudgeten. Det är många faktorer som påverkar utfallet, bland annat det ekonomiska läget och reformutrymmet.

När höstbudgeten är färdig behöver den röstas igenom i riksdagen för att bli godkänd. Om så är fallet börjar de nya reglerna gälla från och med 1 januari 2025.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser