Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Hitta rätt i räntedjungeln

Hitta rätt i räntedjungeln

När du tar ett lån innebär räntan den kostnaden du betalar långivaren för att denne ska låna ut pengar till dig och är oftast den mest avgörande faktorn när det kommer till att välja långivare. Vår samarbetspartner Froda reder ut vad du som företagare bör tänka på för att hitta rätt i räntedjungeln.

Var noga med att läsa genom låneavtalet

Tillgång till finansiering är en förutsättning för att företag ska kunna investera. Och precis som man som företagare bör göra en kalkyl för vilken avkastning en investering kan komma att inbringa, bör man även ha koll på vad den exakta totalkostnaden för en extern finansieringslösning kommer att landa på. På så vis kan man ta ett så välgrundat investeringsbeslut som möjligt och därmed ge företaget rätt förutsättningar att växa.

När du som företagare tar ett lån kan det i vissa tillkomma dolda kostnader utöver räntan .Till skillnad från marknaden för konsumentlån och krediter – där det är tydligt reglerat hur totalpriset på ett lån ska presenteras – saknas det både reglering och en standard för hur priset presenteras när det kommer till företagskrediter.

Därför är det viktigt att som företagare ha vetskap kring ränta, och hur olika sätt att presentera den kommer påverka totalkostnaden för lånet, för att kunna jämföra olika erbjudandet och välja det mest fördelaktiga alternativet. 

Vad är ränta?

Ränta är den kostnad som du betalar en långivare för att denne ska låna ut pengar till dig. Vanligtvis uttrycks räntan som en procentsats av lånebeloppet, men inom företagslån är det även vanligt att den anges som en fast kostnad.

Skillnader vid olika typer av amorteringar

Beroende på vilken typ av amortering lånet har kan räntebetalningarna komma att skilja sig vid varje given betalning. Vid ett amorteringsfritt lån betalar du löpande ränta på lånebeloppet och summan på varje räntebetalning förändras bara om du väljer att amortera på lånet eller om räntesatsen ändras (det senare gäller endast om lånet har rörlig ränta).

Vid företagslån är det vanligaste dock att lånet antingen har rak amortering eller att det är ett annuitetslån. Vid rak amortering amorterar du en given summa vid varje amorteringstillfälle, samtidigt som räntedelen sjunker i takt med att skulden sjunker, varpå utgifterna för lånet även minskar med tiden.

Vid ett annuitetslån betalar du istället en given summa vid varje inbetalning under lånets löptid. I början utgör därför räntedelen en större del av utgiften för lånet, men minskar med tiden samtidigt som andelen amortering ökar.

Nominell ränta vs effektiv ränta

Den nominella räntan anger vilken räntesats som långivaren ställer ut lånet till och är det som vi i vardagligt tal brukar syfta på när vi pratar om ränta och den räntesats som står i avtalet.

Den effektiva räntan visar istället vad den faktiska kostnaden är för ett lån – då den även innefattar eventuella tillkommande avgifter kopplade till lånet samt hur ofta du betalar av på detsamma – och är den siffran man ska se till när man jämför olika erbjudanden.

För konsumentlån måste den effektiva räntan alltid framgå och exemplifieras tydligt i marknadsföringen i enlighet med konsumentkreditlagen. Någon sådan reglering finns inte när det kommer till företagslån, varför det ofta är svårare att jämföra olika erbjudanden då det är svårt att veta vad den faktiska kostnaden kommer att landa på.

Årsränta vs månadsränta

Vanligtvis när man presenterar den nominella räntan gör man det som en årsränta, det vill säga den procentuella räntan för lånet per år. Med det menas att räntekostnaden grundas på att man räknar fram det från den ingående skulden vid årets början. Precis som när det kommer till presentation av effektiv ränta är årsränta vedertaget när det kommer till konsumentlån, då även det regleras i konsumentkreditlagen.

Men då reglering som sagt saknas när det kommer till företagslån är det många aktörer som istället väljer att presentera räntesatsen som en månadsränta. Många aktörer presenterar dock månadsräntan på ett felaktigt sätt genom att de delar den genomsnittliga månadskostnaden med det ursprungliga lånebeloppet, istället för att dela det med det genomsnittliga lånebeloppet under året. Något som får månadsräntan att framstå som hälften så stor som den egentligen är. 

När du tar ställning till ett erbjudande med månadsränta är det därför viktigt att räkna på om den räntesats som presenteras verkligen är en korrekt månadsränta, eller om det är den genomsnittliga månadskostnaden uttryckt i procent.

Ett enkelt sätt att kontrollera detta på är att ta den genomsnittliga räntekostnad för lånets första tolv månader och dela den siffran med det ursprungliga lånebeloppet. Om siffran du får fram motsvarar procentsatsen som presenteras som månadsräntan i erbjudandet innebär det att den faktiska räntan egentligen är dubbelt så hög.

Om den istället är hälften så stor är den presenterade månadsräntan korrekt, och du kan då räkna om månadsräntan till en årsränta genom att multiplicera räntesatsen för månadsräntan med tolv. På så sätt blir det enklare att jämföra olika erbjudanden och få en klarare bild av vad lånet faktiskt kommer att kosta dig och ditt företag.

Ränta på utestående kapital vs ursprungligt lånebelopp

När man pratar om ränta är det vedertaget att räntan beräknas på utestående kapital och att räntebetalningarna minskar i takt med att skulden minskar. Detta gäller oavsett om lånet är amorteringsfritt, har rak amortering eller annuitet.

Inom företagslån kan det dock hända att aktörer väljer att tala om avgift istället för ränta kopplat till lånet, och att den avgiften är konstant under lånets löptid. Att använda sig av en fast ränteavgift för varje återbetalning innebär dock att kostnaden för lånet i relation till den totala skulden ökar för varje månad, dvs den procentuella räntan blir högre under lånets löptid.

Det i sig är inget problem, men vissa aktörer väljer att felaktigt presentera den första räntekostnaden, uttryckt i procent av det totala lånebeloppet, som lånets ränta. Och det är ett problem då det får räntan att – i likhet med hur vissa presenterar månadsräntan felaktigt – framstå som mycket lägre än vad den egentligen är.

Om du får ett erbjudande med fast avgift är det därför viktigt att dels kontrollera att räntekostnaden relativt till det ursprungliga lånebeloppet inte uttrycks som den procentuella räntan för lånet, dels sammanställa den totala räntekostnaden för lånet under hela dess löptid, för att kunna jämföra med erbjudanden som tillämpar ränta på utestående kapital.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Genom vår samarbetspartner, Froda kan du som Bokio-användare få 10% rabatt på lånekostnaden (räntan) under hela låneperioden. 

Läs mer och ta del av erbjudandet!

Du har väl inte missat? 
Vi står på företagarens sida. Därför har du som Bokioanvändare tillgång till noga utvalda erbjudanden. Ta del av företagstjänster som ger dig en bättre möjlighet att effektivisera och utveckla din verksamhet här.

 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser