Villkoren (v.7) kommer nu vara from 2023-09-01 men de kommer att börja appliceras på befintliga kunder först den 1 oktober.

Avsnitt: Registrering hos Bokio och användning av Tjänsterna

Tidigare:
2.1. Kunden kan framställa en begäran om att bli kund hos Bokio genom att låta en företrädare acceptera de Allmänna Villkoren för Kundens räkning. Bokio har rätt att begära såväl att företrädaren identifierar sig som kompletterande uppgifter inför prövning av om begäran ska accepteras eller inte, i den mån detta är tillämpligt för Tjänsterna som Bokio ska tillhandahålla till Kunden.

Ny:
2.1. En Företrädare som, genom att skapa ett användarkonto på Plattformen har blivit en Användare, kan framställa en begäran om att ett bolag ska bli Kund hos Bokio. Företrädaren accepterar för Kundens räkning de Allmänna Villkoren. Bokio har rätt att begära såväl att Företrädaren identifierar sig som kompletterande uppgifter inför prövning av om begäran ska accepteras eller inte, i den mån detta är tillämpligt för Tjänsterna som Bokio ska tillhandahålla till Kunden.

Tidigare:
2.2. Företrädaren som för Kundens räkning ansöker om att bli kund hos Bokio, ska genom digital signering av de Allmänna Villkoren bekräfta att företrädaren har behörighet och befogenhet att binda Kunden i förhållande till Bokio. För det fall företrädaren av någon anledning inte längre har behörighet eller befogenhet att träffa avtal för Kundens räkning ska företrädaren omgående kontakta Bokio. Bokio har då rätt att omgående stänga av tillgången till Tjänsterna.

Ny:
2.2. Genom att framställa en begäran om att ett bolag ska bli Kund intygar företrädaren att hen har behörighet och befogenhet att binda Kunden i förhållande till Bokio. För det fall Företrädaren av någon anledning inte längre har behörighet eller befogenhet att träffa avtal för Kundens räkning ska företrädaren omgående kontakta Bokio. Bokio har då rätt att omgående stänga av Kundens och/eller Företrädarens tillgången till Tjänsterna.

Ny punkt:
2.3 Företrädaren är Kundens kontaktperson i alla frågor som rör Tjänsterna och de Allmänna Villkoren. Utöver företrädaren kan andra Användare ha tillgång till Tjänsterna för Kundens räkning. Företrädaren får för Kundens räkning bl.a.: beställa ytterligare Tjänster, lägga till och ta bort användare, motta förändringar och uppdateringar av de Allmänna Villkoren samt säga upp avtalet med Bokio.

Tidigare 2.3 är likalydande som tidigare men med ny numrering, 2.4

Avsnitt: Begränsning av åtkomst till tjänsterna

Tidigare:
6.2. Om tillhandahållandet av Tjänsterna medför risk för skada för Bokio eller för annan kund till Tjänsterna, får Bokio vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna (inklusive stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsterna). Kunden ska snarast möjligt underrättas om åtgärder som vidtas i förhållande till Tjänsterna.

Ny:
6.2. Om tillhandahållandet av Tjänsterna medför risk för skada för Bokio eller för annan kund till Tjänsterna, får Bokio vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna (inklusive stänga av och/eller begränsa åtkomsten till Tjänsterna). Kunden ska snarast möjligt underrättas om åtgärder som vidtas i förhållande till Tjänsterna.

Avsnitt: Betalning

Tidigare:
7.2. Ersättning för tilläggstjänster utgår i enlighet med Bokios vid var tid gällande prislista eller i enlighet med vad som anges i samband med tecknandet av den enskilda tilläggstjänsten. Lagstadgad mervärdeskatt och andra allmänna skatter eller avgifter samt eventuell frakt tillkommer på sådan ersättning.

Ny:
7.2. Ersättning för Tjänsterna och tilläggstjänster utgår i enlighet med Bokios vid var tid gällande prislista (https://www.bokio.se/priser/) eller i enlighet med vad som anges i samband med tecknandet av den enskilda tilläggstjänsten. Lagstadgad mervärdeskatt och andra allmänna skatter eller avgifter samt eventuell frakt tillkommer på sådan ersättning.

Ny punkt:
7.3 Bokio har rätt att höja priserna genom att senast trettio (30) dagar innan prishöjningen informera Kunden. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Kunden har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder i kraft säga upp avtalet med Bokio.

Tidigare:
7.3. Om inte annat överenskommes ska betalning erläggas mot faktura, vilken ska betalas senast 10 dagar efter fakturadatum.

Ny (med annan numrering):
7.4. Betalningsvillkor framgår av vid var tid gällande prislista (https://www.bokio.se/priser/). Om inte annat överenskommes ska betalning erläggas mot faktura, vilken ska betalas senast 10 dagar efter fakturadatum.

Ny punkt:
7.6 Om betalning inte sker på angiven förfallodag har Bokio rätt att stänga av Kundens tillgång till Plattformen och Tjänsterna. Bokio har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Kunden för det fall betalningen är mer än trettio (30) dagar försenad.

Avsnitt: Ändringar

Tidigare:
13.1. Bokio har rätt att ensidigt ändra de Allmänna Villkoren genom meddelande till Kunden. Sådana ändringar av de Allmänna Villkoren ska träda ikraft 30 dagar från det datum som Bokio har informerat Kunden om ändringarna.

Ny:
13.1. Bokio har rätt att ensidigt ändra de Allmänna Villkoren genom meddelande till Kunden. Sådana ändringar av de Allmänna Villkoren ska träda ikraft tidigast trettio (30) dagar från det datum som Bokio har informerat Kunden om ändringarna.

Avsnitt: Meddelanden

Tidigare:
14.2. Kunden ansvarar för att omgående uppdatera sina uppgifter vid ändring av namn, adress, e-post, telefon eller andra uppgifter som är av vikt för kommunikation under de Allmänna Villkoren.

Nytt: 14.2.
Kunden ansvarar för att omgående uppdatera sina uppgifter vid ändring av namn, adress, e-post, telefon eller andra uppgifter som är av vikt för kommunikation under de Allmänna Villkoren. Det är Kundens ansvar att kontaktuppgifterna är uppdaterade och att Kunden tar del av den kommunikation som Bokio kan komma att skicka via t.ex. e-post.

Tidigare:
14.3. Har Bokio skickat meddelande till Kundens senast uppgivna adress, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast den sjunde dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts via Tjänsterna eller med e-post ska anses ha nått Kunden omedelbart.

Nytt:
14.3. Har Bokio skickat meddelande till Kundens senast uppgivna adress, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast den sjunde dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts via Tjänsterna eller till kundens uppgivna e-postadress ska anses ha nått Kunden omedelbart.

Avsnitt: Kundens Data

Tidigare:
17.1. Om inte annat anges i de här Allmänna Villkoren äger Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data, och inga sådana rättigheter, eller del därav ska övergå till Bokio.

Nytt:
17.1. Om inte annat anges i de här Allmänna Villkoren äger Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data, och inga sådana rättigheter, eller del därav ska övergå till Bokio. I samband med upphörande av avtalet mellan Bokio och Kunden är det Kundens ansvar att ta ut all Kundens Data från Plattformen.

Avsnitt: Avtalstid och uppsägning

Nya punkter:
19.1. Avtalstid är samma period som betalningsperioden. Uppsägning måste göras senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas. Om Tjänsterna inte sägs upp senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas förlängs avtalet automatiskt med samma period. Kunden är då skyldig att betala för nästa betalningsperiod.

19.2 Vid upphörande av Tjänsterna som tillhandahålls inom ramen för de här Allmänna Villkoren har Kunden att erlägga samtliga utestående avgifter. Därefter har ingen av parterna några anspråk på den andra parten till följd av Tjänsternas upphörande.

Tidigare:
19.1. Om inget annat anges i förhållande till de specifika Tjänsterna som tillhandhålls inom ramen för de här Allmänna Villkoren, kan vardera part, utan angivande av skäl, när som helst säga upp Tjänsterna med iakttagande av 30 dagars skriftligt varsel. Vid upphörande har Kunden att erlägga samtliga utestående avgifter. Därefter har ingen av parterna några anspråk på den andra parten till följd av Tjänsternas upphörande.

Ny (tidigare numrerad 19.1, nu med ny numrering 19.3):
19.3 För Tjänster som inte omfattas av betalningsperiod och om inget annat anges i förhållande till de specifika Tjänsterna som tillhandahålls inom ramen för de här Allmänna Villkoren, kan vardera part, utan angivande av skäl, när som helst säga upp Tjänsterna med iakttagande av trettio (30) dagars skriftligt varsel. Bokio har även rätt att säga upp Kund genom att skicka meddelande härom till Kund trettio (30) dagar innan en ny betalningsperiod börjar alternativt, för det fall Kund eller Kunds Användare har brutit mot dessa Allmänna Villkor, omedelbart.