Personuppgiftsbiträdesavtal 2.0

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 2.0

Maj 2018

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa Generella Villkor är en del av det avtal (”Avtalet”)som träffats mellan Bokio AB, svenskt organisationsnummer 556873-7877, (”Bokio”) och annan part (”Kund”), som har köpt eller beställt eller förväntas köpa eller beställa av Bokio utvecklade och/eller tillhandahållna mjukvaruprogram, onlinetjänster, datamedia, hjälpfunktioner och handledningar (”Produkt”).

1.2 Genom att underteckna särskild avtalshandling och/eller beställa Produkt via www.bokio.se och/eller erlägga avgift till Bokio för utnyttjande av Produkt bekräftar Kunden att man accepterar dessa Generella Villkor.

1.3 Dessa Generella Villkor gäller i den utsträckning annat inte skriftligen avtalas mellan Parterna.

2. AVTALSTID

2.1 Avtalet gäller från den första av följande tidpunkter:

  • den dag Kund undertecknar särskild avtalshandling eller
  • beställer Produkt via www.bokio.se eller
  • erlägger avgift till Bokio för utnyttjande av Produkt. 

2.2 Efter ikraftträdandet gäller Avtalet tills vidare.

2.3 Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av tre månaders uppsägningstid. Avtalet upphör därefter vid närmast följande kalendermånadsskifte. Uppsägning skall ske skriftligen.

2.4 Bestämmelser rörande uppsägning med omedelbar verkan finns i avsnitt 14 nedan.

2.5 Produkt blir tillgänglig för Kunden inom skälig tid efter att Bokio godkänt beställningen.

3. LICENS

3.1 Bokio upplåter genom Avtalet en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt till Kunden att för dennes eget bruk under avtalstiden använda Produkten på de villkor som anges i Avtalet. Med eget bruk skall förstås användning inom Kundens normala verksamhetsområde samt användning hos konsulter, underleverantörer och andra uppdragstagare till Kunden som behöver tillgång till Produkten för att kunna tillhandahålla tjänster till Kunden inom dennes normala verksamhetsområde.

4. SUPPORT 4.1

Kunden erbjuds support på Produkten via telefon, e-post, hjälpsidor och hjälpdokument. Support lämnas inte på annan programvara eller hårdvara hos Kunden.

4.2 Support tillhandahålls under september – maj inom 24 timmar och under juniaugusti inom 48 timmar räknat från den tidpunkt Bokio mottog begäran om support från Kunden. Support tillhandahålls vanligen vardagar mellan 8.00 och 17.00 CET. Bokio äger rätt att avvakta med, avbryta och/eller göra uppehåll i support som begärs eller utsträcker sig under övrig tid.

4.3 I samtliga kontakter med Bokio med anknytning av Avtalet skall Kunden vara beredd att på begäran från Bokio uppge kundnummer och eventuellt lösenord, lämna noggrann redogörelse för sitt datasystem och dess grundläggande struktur, de eventuella driftsstörningar Kunden upplever samt vilken inverkan driftsstörningarna har på Kundens verksamhet i stort.

4.4 Bokio förbehåller sig rätt att göra skäliga justeringar av öppettider, kontaktuppgifter etc. Sådana justeringar anges på Bokio’s hemsida, www.bokio.se, eller på annan plats som kan komma att meddelas Kunden skriftligen.

5. UPPGRADERINGAR

5.1 Med Uppgradering avses i detta Avtal dels smärre förbättringar av Produkt (s.k. buggfixar) samt dels tillhandahållande av nya versioner av Produkt inom högre versionsserie med större förändringar som till exempel kan tillföra ny eller förbättrad funktionalitet eller användning. 5.2 Bokio har rätt men inte skyldighet att löpande under avtalst även Uppgraderingar av Produkter med tillhörande stödjande program som kan ha lokalt installerade komponenter hos Kunden.

5.3 Vid Uppgradering äger Bokio rätt men inte skyldighet att använda krypteringsteknik i syfte att tillhandahålla säker hantering vid Uppgraderingen. Det åligger i sådant fall Kunden att tillse att dennes datasystem kan hantera sådan teknik.

6. SÄKERHETS- OCH KONTROLLSYSTEM

6.1 Bokio ansvarar för att erforderliga säkerhets- och kontrollsystem inrättas för att förhindra obehörig åtkomst till Produkten och Kundens hos Bokio lagrade data.

6.2 Bokio har inget ansvar för bristande eller felaktig information som kan komma att uppstå vid användande av Produkten till följd av handhavandefel på Kundens sida. Kunden skall hålla Bokio skadelöst för varje krav från tredje man med anledning av sådant handhavandefel.

6.3 Kundnummer får endast brukas av Kunden. Kunden ansvarar för att ev. inloggningsuppgifter förvaras på betryggande sätt så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Kunden skall omedelbart meddela Bokio om inloggningsuppgifter förlorats, röjts, kommit till tredje mans kännedom eller om Kunden i övrigt misstänker missbruk av dessa uppgifter.

6.4 I de fall Produkten skall hantera information från system som tillhör Kunden eller annan på Kundens sida, skall sådan information tillgängliggöras i format som Bokio anvisar. Om informationen inte följer Bokio’s angivna format kan Produktens funktion inte garanteras. Det åligger Kunden att anpassa sitt datasystem för det fall filspecifikationer förändras till följd av förändringar på marknaden.

7. KUNDENS DATORMILJÖ

7.1 Avtalet förutsätter att Kunden vid varje tidpunkt har erforderlig teknisk utrustning för att i normal omfattning kunna utnyttja Produkten. Detta gäller även förändrad funktionalitet på Produkten på grund av Uppgraderingar, förändrade säkerhetsrutiner och/eller andra förändrade tekniska krav på marknaden.

8. BETALNING

8.1 Produkten tillhandahålls i sitt grundutförande utan kostnad för Kunden.

8.2 För tilläggstjänster till Produkten, som Parterna träffar separat avtal om, äger Bokio rätt till ersättning i enlighet med Bokio’s vid var tid gällande prislista. Lagstadgad mervärdeskatt och andra allmänna skatter eller avgifter samt eventuell frakt tillkommer på sådan ersättning.

8.3 Betalning erlägges mot faktura, vilken skall betalas senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning skall dröjsmålsränta utgå efter en årlig räntesats om 16 procent.

9. RÄTTIGHETER

9.1 Upphovsrätt och andra rättigheter till Produkten och resultatet av en tjänst som utförs av Bokio med avseende på Produkten, tillkommer Bokio i sin helhet. Avtalet innebär inte att Kunden erhåller någon annan rätt än den nyttjanderätt som anges i Avtalet.

9.2 Äganderätten till utvecklingar - med eller utan skydd av upphovsrätt – av Produkten, vilka utvecklingar uppstår i samband med fullföljande av Avtalet, tillkommer i sin helhet Bokio och skall omfattas av bestämmelserna i Avtalet. Bokio garanterar att Kunden fritt kan nyttja sådana utvecklingar under den tid Avtalet är i kraft.

9.3 I den mån äganderätten till upphovsrättsskyddad utveckling av Produkten, i enlighet med svensk eller utländsk lag, förordning eller sedvänja skall anses tillkomma Kunden, skall Bokio ges möjlighet att kostnadsfritt använda, utveckla och vidareupplåta utvecklingen i sin verksamhet. Kunden åtar sig att innan han överlåter utvecklingen till annan, bereda Bokio förtur att förvärva utvecklingen mot skälig ersättning.

9.4 Uppgifter om upphovsrätt eller annan märkning om äganderätt i Produkten, får inte förändras eller tas bort och skall tydligt framgå vid nyttjande av Produkten. Detsamma gäller motsvarande märkning på all eventuell dokumentation som Bokio tillhandahåller.

9.5 Bokio förbehåller sig möjlighet att använda information, som Kunden lämnar i samband med användandet av Produkten, för drift, underhåll och utveckling av Produkten samt för administration av kundkontakter, support och information om Bokio’s tjänster eller produkter. I det fall användardata innefattar personuppgifter hanterar Bokio sådana data i enlighet med gällande lagstiftning.

10. GARANTI

10.1 Bokio garanterar att Produkten under avtalstiden håller huvudsaklig funktionalitet i enlighet med specifikationer på www.bokio.se. Information som anges i produktblad över Bokio's produkter och tjänster omfattas inte av Avtalet eftersom sådana produktblad är föremål för fortlöpande omarbetningar och således ofta blir inaktuella. Bokio lämnar ingen garanti på att Produkten uppfyller något annat specifikt ändamål för Kunden.

10.2 Oavsett vad som anges i

10.1 kan Bokio inte garantera att Produkten är helt fri från mindre programfel, s.k. buggar. Kunden är införstådd med och accepterar att fullständig frihet från sådana programfel av tekniska och affärsmässiga skäl normalt inte kan uppnås inom programvaruindustrin. Kunden är vidare införstådd med att Produkten eller funktioner i Produkten av olika skäl kan få viss nedtid. Bokio åtar sig att skyndsamt tillse att sådana brister i tillgängligheten avhjälps.

10.3 Det åligger Kunden att omgående kontakta Bokio om Kunden anser att Produkten inte uppfyller avtalad funktion. Kunden skall på begäran kunna förevisa och om möjligt dokumentera avvikelsen för Bokio. Kunden äger inte rikta anspråk mot Bokio om han brister i något av dessa avseenden.

10.4 Om avvikelse från garanti enligt detta avsnitt 10 föreligger, skall Bokio efter mottagande av reklamation avhjälpa avvikelsen med den skyndsamhet omständigheterna kräver. Avhjälpande kan ske genom rättning av fel eller genom åtgärder för kringgående av felet. Om Bokio inte avhjälper avvikelsen med den skyndsamhet omständigheterna kräver, äger Kunden rätt att sätta ut en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Har Bokio inte avhjälpt avvikelsen vid fristens utgång, äger Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

10.5 Den lämnade garantin förutsätter att Kunden följer Avtalet och använder Produkten i föreskriven driftsmiljö och enligt föreskrifter i manual och/eller andra instruktioner från Bokio. Garantin omfattar inte fel som är utan betydelse för Produkts funktioner enligt avtalade specifikationer.

11. RÄTTSLIGA FEL

11.1 Det åligger Kunden att själv undersöka om Kundens användande av Produkten belastas av eller gör intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet (t.ex. upphovsrätt, varumärke eller företagshemlighet) som tillhör tredje man. Bokio påtar sig inte något ansvar för sådana belastningar eller intrång.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

12.1.1 Såsom befriande omständighet enligt 12.1 skall anses bl.a. krig, krigs- eller terrorhandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, storm, översvämning, allvarlig störning i Internet- och telekommunikationer, allmän förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

12.1.2 Part som önskar påkalla befrielse enligt 12.1 skall utan dröjsmål underrätta andra Parten därom vid äventyr att den påkallande Parten inte blir befriad från påföljd.

12.1.3 Oavsett vad i detta avsnitt 12 sägs om befrielse från påföljd äger vardera Parten säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader.

12.2 Utöver vad som anges i 12.1 är Bokio's ansvar begränsat enligt följande.

12.2.1 Bokio’s ansvar för fel i Produkten är begränsad till vad som nämns i avsnitt 10 såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas Bokio till last.

12.2.2 Bokio ansvarar inte för skador till följd av driftsavbrott, förlust eller påverkan på data, utebliven vinst eller ersättningskrav från tredje man. Bokio ansvarar inte i något fall för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande ekonomiska följder.

12.2.3 Bokio’s skadeståndsansvar vid kontraktsbrott eller för skador på Kundens egendom är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Bokio till last, begränsat till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

12.2.4 Oavsett vad som i övrigt i detta avsnitt 12 anges ansvarar Bokio inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Kunden och/eller dennes datasystem.

12.2.5 Oavsett vad som i övrigt i detta avsnitt 12 anges ansvarar Bokio inte för skador som uppstår på grund av fel eller brister i Kundens ursprungliga information till Bokio’s system. Bokio ansvarar inte heller i något fall för Kundens och/eller tredje mans hantering av SIE-filer.

13. SEKRETESS OCH HANTERING AV INFORMATION

13.1 Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från den andra Parten eller som framkommer vid användning av Produkten och vars röjande typiskt sett kan vålla den andra Parten väsentlig skada.

13.2 Med konfidentiell information avses i Avtalet varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för a) upplysning, som Part kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i Avtalet;

b) upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från andra Parten, eller beträffande Kunden, från Bokio;

c) upplysning, som Part kan visa att han mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne;

d) innehåll i och kring SIE-filer samt all annan information som Part kan visa måste göras tillgänglig för tredje man för att Produkten och därtill knutna tjänster skall kunna tillhandahållas i enlighet med Avtalet på ett meningsfullt sätt.

13.3 I fall som avses under 13.2c) har Part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet.

13.4 Bägge Parter förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos respektive Part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Parten själv enligt Avtalet.

13.5 Genom att lämna information till Bokio, antingen direkt eller i samband med avvändning av Produkten, samtycker Kunden till att Bokio sammanställer informationen för att underhålla, skydda och förbättra Produkten samt för att erbjuda Kunden och tredje män nya tjänster eller skräddarsydd information och marknadsföring. Kundens samtycke innebär inte någon inskränkning i Bokios skyldighet att iaktta sekretessåtagande enligt detta avsnitt 13. 13.6 Bokio förbehåller sig rätt att lagra och behandla information från Kunden på en server som kan finnas utanför det land där Kunden har sin verksamhet.

14. FÖRTIDA UPPSÄGNING

14.1 Vardera Parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

14.1.1 den andra Parten underlåtit att uppfylla förpliktelse enligt Avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och den andra Parten inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter mottagandet av skriftlig erinran därom från den första Parten med angivande av vari avtalsbrottet består; eller

14.1.2 den andra Parten med fog kan befaras ställa in sina betalningar, inleda företagsrekonstruktion, ackordsförhandling eller liknande förfarande, sökas eller bli försatt i konkurs eller träda i likvidation eller i övrigt befinnas ha sådana betalningssvårigheter att det med fog kan befaras att Partens åtaganden enligt Avtalet inte blir rätteligen fullgjorda; eller

14.1.3 den andra Parten av svensk, EU- eller annan utländsk myndighet förklaras eller kan förväntas förklaras ha överträtt respektive myndighets exportkontrollregler eller inte vara behörig att förvärva, inneha eller disponera tjänst eller produkt (inkl. teknologi) som är föremål för regler om exportkontroll; eller

14.1.4 företrädare för den andra Parten begår brottslig handling i samband med fullgörandet av Avtalet: eller 14.1.5 den andra Parten får väsentligt förändrad ägarstruktur eller affärsledning och detta är till väsentlig nackdel i konkurrenshänseende för den första Parten.

15. FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

15.1 I det fall Bokio äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan enligt avsnitt 14 är Bokio inte skyldig att återbetala eventuella outnyttjade delar av ersättningar från Kunden.

15.2 Vid Avtalets upphörande, oavsett anledningen därtill, skall Kunden på egen bekostnad och utan särskild anmodan därom inom 14 dagar från upphörandedagen avinstallera Produkten samt återlämna dokumentation och annat material som erhållits från Bokio- På begäran skall Kunden därutöver tillställa Bokio skriftligt intyg, undertecknat av behörig ställföreträdare för Kunden, om att Kunden inte längre, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis i någon form disponerar över Produkt eller tillhörande dokumentation.

16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

16.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 16.2 Bokio förbehåller sig rätten att förändra dessa Generella Villkor under avtalstiden. Bokio skall informera Kunden om sådan förändring senast 30 dagar före ikraftträdandet. Om Kunden inom 14 dagar, från att sådan information lämnats, skriftligen underrättar Bokio att förändringen inte godtas, upphör Avtalet att gälla vid den tidpunkt som infaller en månad från det Kundens underrättelse kommit Bokio tillhanda. Under uppsägningstiden gäller den tidigare lydelsen av dessa Generella Villkor. Om Kunden inte tillställer Bokio någon underrättelse om att förändringen inte godtas inom utsatt tid skall Kunden anses ha accepterat förändringen.

17. ÖVERLÅTELSE

17.1 Bokio äger rätt att utan Kundens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.

17.2 Kunden får överlåta, upplåta underlicens till, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Kunden, direkt eller indirekt, använda eller i övrigt förfoga över Produkten endast om Bokio i förväg givit sitt skriftliga medgivande därtill. Har sådant medgivande lämnats förutsätter överlåtelsen a) att Kunden inte behåller någon kopia av Produkten, och b) att den nya Kunden förbinder sig att vara bunden av Avtalet (inbegripet dessa Generella Villkor), samt c) att överlåtelse inte vid någon tidpunkt står i strid med svensk, EU- eller annan utländsk myndighets regler rörande överlåtelse respektive export av någonting som är föremål för sådan överlåtelse.

18. MEDDELANDEN

18.1 Meddelanden avsända till Parts senast meddelade postadress eller e-postadress skall anses ha framförts på korrekt sätt.

18.2 Meddelanden skall anses ha mottagits av Part senast tre vardagar efter avsändandet om det sänts med brev till Parts senast meddelade postadress eller till hos Part anställds senast meddelade postadress.

18.3 Meddelande som skickats via e-post skall anses ha nått Part senast kl. 24.00 dagen efter den dag då meddelandet avsändes till Parts senast angivna e-postadress eller anställds e-postadress, förutsatt att avsändande Part inte erhållit något besked om fel vid överföringen.

18.4 Allmänna meddelanden från Bokio till Kund, vilka rör alla eller flertalet kunder till Bokio, till exempel meddelanden avseende adressändringar, justeringar i avgifter eller förändringar av dessa Generella Villkor, skall anses ha kommit Kunden tillhanda sju dagar efter att de gjorts tillgängliga på www.bokio.se. 18.5 Det åligger Part som byter kontaktpersoner, postadress, telefonnummer eller epostadress att skriftligen omgående meddela den andra Parten detta. Skulle Part brista härvidlag skall Parten alltid ansvara för den skada som kan komma att uppstå på grund av att meddelanden inte kommer fram till denne.

19. TVISTER

19.1 Tvist rörande tillämpning eller tolkning av Avtalet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras slutligt i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. Förhandlingarna skall hållas i Göteborg på svenska.

19.2 Oavsett vad som anges i 19.1 äger Bokio rätt men inte skyldighet att väcka talan om ersättningsanspråk eller tvångsåtgärder mot Kunden vid allmän domstol med anledning av olovlig exemplarframställning eller spridning till allmänheten av Produkten.

19.3 Oavsett vad som anges i 19.1 äger Part rätt men inte skyldighet att påkalla att tvist, där värdet av vad som yrkas inte överstiger två prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), i stället skall avgöras av Göteborgs tingsrätt, varvid Parterna förklarar sig godta att rätten vid huvudförhandling får bestå av en domare. Parterna är överens om att domar och beslut från Tingsrätten inte skall överklagas.