Allmänna vilkor 3.0

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKIOS TJÄNSTER Ver 3, 2019-08-19

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor ska tillämpas då Bokio AB (”Bokio”) tillhandahåller produkter och tjänster till sina kunder. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal som ingåtts mellan Bokio och Kunden (enligt definition nedan) avseende tillhandahållande av Bokios produkter (”Avtalet”).

1.2 Genom att underteckna särskild avtalshandling och/eller beställa Produkten (enligt definition nedan) via www.bokio.se och/eller börja använda Produkten bekräftar Kunden att Kunden accepterar dessa allmänna villkor.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller i den utsträckning annat inte skriftligen avtalas mellan parterna.

2 DEFINITIONER

2.1 Utöver de definitioner som anges ovan, ska nedanstående termer och uttryck ha den innebörd som anges nedan. ”Avtalet” avser det avtal om tillhandahållande och nyttjande av Produkten som träffats mellan Bokio och Kunden genom undertecknande av särskild avtalshandling eller, om sådan avtalshandling saknas, genom beställning av Produkten eller användning av Produkten. Avtalet innefattar samtliga bilagor till avtalshandling eller beställning. ”Kunden” avser sådan nyttjare av Produkten som ingått avtal med Bokio avseende nyttjande av Produkten. ”Kundens Data” avser all data och information som Kunden, eller enskilda användare av Produkten på uppdrag av Kunden, tillgängliggjort och som hanteras inom ramen för Produkten. ”Produkten” avser mjukvaruprogram, onlinetjänster, datamedia, hjälpfunktioner och/eller handledningar vilka Bokio ska tillhandahålla Kunden enligt Avtalet inklusive eventuella Ändringar eller annan utveckling av Produkten. ”Ändringar” har den betydelse som anges i punkt 6.2 .

3 AVTALSTID

3.1 Avtalstid regleras i Avtalet. Om avtalstid inte framgår av Avtalet ska Avtalet gälla tillsvidare från den första av följande tidpunkter:
a) den dag Kund undertecknar särskild avtalshandling,
b) beställer Produkt via www.bokio.se, eller
c) börjar använda Produkten.

3.2 Vardera parten har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid. Avtalet upphör därefter vid närmast följande kalendermånadsskifte.

4 LICENS

Kunden erhåller och Bokio upplåter en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt till Kunden att för dennes eget bruk under avtalstiden och i enlighet med Avtalet (inklusive dessa allmänna villkor) använda Produkten och eventuella utvecklingar därav. Med eget bruk avses användning inom Kundens normala verksamhet samt användning hos konsulter, underleverantörer och andra uppdragstagare till Kunden i den mån sådan tillgång till Produkten är nödvändig för att kunna tillhandahålla tjänster till Kunden inom dennes normala verksamhet.

5 SUPPORT

5.1 Kunden erbjuds support på Produkten via e-post, hjälpsidor och hjälpdokument. Support lämnas inte på programvara eller hårdvara som tillhandahålls av annan än Bokio.

5.2 Support tillhandahålls vardagar mellan 8.00 och 17.00 CET. Bokio äger rätt att avvakta med, avbryta och/eller göra uppehåll i support som begärs eller utsträcker sig under övrig tid. Bokio hanterar supportförfrågningar med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Kunden har möjlighet att beställa prioriterad support som en tilläggstjänst mot betalning.

5.3 I samtliga kontakter med Bokio avseende support av Produkten ska Kunden vara beredd att på begäran från Bokio uppge kundnummer och eventuellt lösenord, lämna noggrann redogörelse för sitt datasystem och dess grundläggande struktur, de eventuella driftsstörningar Kunden upplever samt vilken inverkan driftsstörningarna har på Kundens verksamhet i stort.

6 PRODUKTEN

6.1 Bokio ska tillhandahålla Produkten och eventuella tilläggstjänster till Kunden i enlighet med Avtalet. Bokio äger dock rätt att neka beställning av Produkten som görs av Kunden via www.bokio.se.

6.2 Bokio har rätt men är inte skyldig att, utan föregående underrättelse till Kunden, utveckla, uppgradera, företa ändringar i, göra tillägg till och/eller införa nya versioner (”Ändringar”) av Produkten eller ändra hur Produkten tillhandahålls. Bokio är inte skyldig att vidta Ändringar av Produkten för att anpassa Produkten till tredjepartsprogramvara.

7 SÄKERHETS- OCH KONTROLLSYSTEM

7.1 Bokio ansvarar för att rimliga säkerhets- och kontrollsystem inrättas för att förhindra obehörig åtkomst till Produkten och Kundens Data som lagras hos Bokio.

7.2 Bokio har inget ansvar för bristande eller felaktig information som kan komma att uppstå vid användande av Produkten till följd av handhavandefel på Kundens sida. Kunden ska hålla Bokio skadelöst för varje krav från tredje man med anledning av sådant handhavandefel.

7.3 Kundnummer får endast brukas av Kunden. Kunden ansvarar för att eventuella inloggningsuppgifter förvaras på betryggande sätt så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Kunden ska omedelbart meddela Bokio om inloggningsuppgifter förlorats, röjts, kommit till tredje parts kännedom eller om Kunden i övrigt misstänker missbruk av dessa uppgifter.

7.4 I de fall Produkten ska hantera information från system som tillhör Kunden eller annan på Kundens sida, ska sådan information tillgängliggöras i det format som Bokio anvisar. Om informationen inte följer Bokios angivna format kan Produktens funktion inte garanteras. Det åligger Kunden att anpassa sitt datasystem för det fall filspecifikationer förändras till följd av förändringar på marknaden.

8 KUNDENS DATORMILJÖ

8.1 Kunden ansvarar för att Kunden vid varje tidpunkt har erforderlig teknisk utrustning för att i normal omfattning kunna utnyttja Produkten. Detta gäller även vid förändrad funktionalitet på Produkten på grund av Ändringar, förändrade säkerhetsrutiner och/eller andra förändrade tekniska krav på marknaden.

8.2 Kunden ansvarar även för anslutning mot Produkten.

8.3 Kunden ska tillse att denne har erforderligt skydd mot skadlig kod och ansvarar för att Kundens Data: (i) är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod; (ii) är i överenskommet format; samt (ii) på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Bokios system eller Produkten.

9 BETALNING

9.1 Produkten tillhandahålls i sitt grundutförande utan kostnad för Kunden.

9.2 Ersättning för tilläggstjänster till Produkten utgår enligt Avtalet eller, om sådan ersättning inte regleras av Avtalet, i enlighet med Bokios vid var tid gällande prislista. Lagstadgad mervärdeskatt och andra allmänna skatter eller avgifter samt eventuell frakt tillkommer på sådan ersättning.

9.3 Betalning erlägges mot faktura, vilken ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum, eller genom dragning från kreditkort.

9.4 Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta utgå efter en årlig räntesats om 16 procent. Bokio äger även rätt att debitera Kunden förseningsavgift enligt tillämplig lag.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Bokio, eller i tillämpliga fall dess licensgivare, innehar samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter (innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, varumärken och know-how) hänförbara till Produkten och däri ingående programvara. Inget i Avtalet eller dessa allmänna villkor ska tolkas som att i denna punkt 10.1 nämnda rättigheter eller del därav övergår till Kunden. Kunden erhåller genom Avtalet endast den begränsade nyttjanderätt till Produkten som särskilt framgår av Avtalet.

10.2 Bokio innehar samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter (innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, varumärken och know-how) hänförbara till utveckling av Produkten, vilka utförs i samband med fullföljandet av Avtalet, oavsett om sådan utveckling sker på uppdrag av eller i enlighet med instruktioner från Kunden eller på Bokios eget initiativ. Sådan utveckling ska utgöra en del av Produkten och omfattas av bestämmelserna i Avtalet. Kunden erhåller genom Avtalet endast den begränsade nyttjanderätt till sådana utvecklingar som särskilt framgår av Avtalet.

10.3 I de fall rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, avseende utveckling av Produkten enligt tillämplig tvingande lag tillkommer Kunden och punkt 10.2 därmed inte går att tillämpa, ska Bokio ha en icke-exklusiv, kostnadsfri och i tiden obegränsad rätt att återanvända (innefattat rätten att fritt använda, utveckla, ändra och licensera till tredje part) utvecklingen i sin verksamhet. I de fall Kunden planerar att överlåta rättigheterna till tredje part åtar sig Kunden att innan rättigheterna överlåts till annan, ge Bokio rätt att förvärva utvecklingen mot skälig ersättning.

11 KUNDENS DATA

11.1 Om inte annat anges i Avtalet äger Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet eller dessa allmänna villkor ska sådana rättigheter eller del därav inte övergå till Bokio.

11.2 Bokio äger rätt att använda Kundens Data, för drift, underhåll och utveckling av Produkten samt för att erbjuda Kunden och tredje part nya tjänster samt för administration av kundkontakter, support och skräddarsydd information om och marknadsföring av Bokios tjänster eller produkter. I det fall användardata innefattar personuppgifter äger Bokio endast rätt att behandla sådana personuppgifter i enlighet med punkt 16 .

11.3 Bokio äger vidare rätt att framställa statistik med hjälp av Kundens Data. Statistik som Bokio framställt i enlighet med denna punkt 11.3 utgör Bokios egendom i den mån sådan statistik är avidentifierad, oaktat att sådan statistik baseras på information som tillhör Kunden.

11.4 Bokio förbehåller sig rätt att lagra och behandla information från Kunden på en server som kan finnas utanför det land där Kunden har sin verksamhet. I den mån sådan information utgör personuppgifter ska behandling ske enligt punkt 16.

12 TILLGÄNGLIGHET

12.1 Bokio avser i möjligaste mån tillhandahålla Produkten utan tekniska störningar och fel. Kunden är dock medveten om att Produkten från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av, planerade eller oplanerade, driftstopp för nödvändig service och underhåll av Produkten och/eller Bokios system.

12.2 Bokio förbehåller sig rätten att vidta planerade driftstopp avseende Produkten utan att dessförinnan meddela Kunden härom.

12.3 Bokio ska utan onödigt dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa och minimera tiden för driftstopp av Produkten samt de eventuella störningar som detta medför för Kundens verksamhet.

13 UNDERLEVERANTÖRER

Bokio äger rätt att utan Kundens godkännande anlita underleverantörer för utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet. Bokio ansvarar för sådan underleverantör såsom om arbetet utförts av Bokio själv.

14 ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1 Bokios ansvar omfattar endast ersättning för direkt skada. Bokio ansvarar inte för skador till följd av driftsavbrott, förlust eller påverkan på data, utebliven vinst eller annan allmän förmögenhetsskada eller indirekt skada av annat slag, såsom utebliven vinst och produktionsbortfall.

14.2 Bokios sammanlagda och totala skadeståndsansvar under Avtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp som, vid var tid, gäller enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

14.3 Oavsett vad som i övrigt i detta avsnitt 14 anges ansvarar Bokio inte för skador som uppstår på grund av förhållanden som Kunden svarar för, t ex eventuella säkerhetsbrister hos Kunden och/eller dennes datasystem, eller skador som uppstår på grund av den information som Kunden tillgängliggjort genom Produkten eller felaktig användning av Produkten. Bokio ansvarar inte heller i något fall för Kundens och/eller tredje parts hantering av information som exporteras från och/eller importeras till Produkten.

15 SEKRETESS OCH HANTERING AV INFORMATION

15.1 Parterna förbinder sig att, utan begränsning i tiden inte för tredje part avslöja konfidentiell information eller använda konfidentiell information i annat syfte än att uppfylla sina åtaganden och rättigheter enligt Avtalet.

15.2 Med konfidentiell information avses all information - teknisk, kommersiell eller av annan art -, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, som Part, dess arbets- eller uppdragstagare erhåller från den andra Parten eller som annars framkommer vid användningen av Produkten, inklusive alla dokument, inloggningsuppgifter, utvärderings- och förbättringsförslag, personuppgifter och annan data med undantag för: a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot innehållet i Avtalet; b) upplysning, som Part kan visa att den redan kände till innan Part mottog den från andra Parten; och c) upplysning, som Part kan visa att den mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

15.3 Parts åtaganden enligt denna punkt 15 förhindrar inte Part från att lämna ut sådan information som Part är skyldigt att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om det inte strider mot tvingande lag är dock Part skyldig att informera den andra Parten innan sådant utlämnade sker, för att den andra Parten ska kunna vidta erforderliga skyddsåtgärder.

15.4 I fall som avses under 15.2 c) ovan har part dock inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt Avtalet.

15.5 Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos respektive Part inte röjer eller använder konfidentiell information i strid med denna punkt 15 . Det åligger därvid Part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Parten själv enligt Avtalet.

16 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I den mån Bokio behandlar personuppgifter för Kundens räkning regleras sådan behandling av Bilaga 3, Personuppgiftsbiträdesavtal.

17 FORCE MAJEURE

Om Parts fullgörande av något av Parts åtaganden förhindras eller avsevärt försvåras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom lagbud, arbetskonflikt, mobilisering, terrorhandling, krig, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, inbrott, dataintrång, myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi och därmed jämställda omständigheter, eller fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder, förutsatt att den Part som inte kan fullgöra sina åtaganden utan dröjsmål meddelat den andra parten därom. Om Avtalets fullgörande förhindras under en längre tid än tre (3) månader på grund av här angiven omständighet, har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Så snart hindret för fullgörande upphör ska åtagandet fullgöras på avtalat sätt.

18 ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

18.1 Kunden ansvarar för att användande av Produkten inte sker i strid med gällande lagstiftning eller i strid med Avtalet.

18.2 Kunden ansvarar för att dess slutanvändare inte bryter mot, kringgår, tar bort eller påverkar den teknik och de säkerhetssystem som Bokio använder för att skydda Produkten och innehållet i Produkten. Kunden ska tillse att dess slutanvändare inte agerar på ett sätt som kan innebära att Produkten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Bokio lider skada.

18.3 Produkten får endast användas för avsett ändamål och i enlighet med Bokios anvisningar, Avtalet och dessa allmänna villkor. Vid annan användning eller om användning medför skada eller men för Bokio äger Bokio rätt att stänga av Kunden från användning av Produkten intill dess rättelse har vidtagits. Bokio har även rätt att förhindra och blockera Kundens användning av Produkten om Kunden använder Produkten på ett sätt som enligt Bokios bedömning kan anses stå i strid med gällande lagstiftning. Kunden äger inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter för Produkten under den period användningen av Produkten är avstängd. Om rättelse inte vidtagits inom fjorton (14) dagar från tidpunkten för avstängning äger Bokio rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

19 FÖRTIDA UPPSÄGNING

19.1 Vardera Part äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: a) den andra Parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagandet av skriftlig anmodan därom med angivande av vari avtalsbrottet består; b) den andra Parten ställer in sina betalningar, inleder företagsrekonstruktion, ackordsförhandling eller liknande förfarande, försätts i konkurs eller träder i likvidation eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd och att det med fog kan befaras att sådan Parts åtaganden enligt Avtalet inte blir rätteligen fullgjorda; eller c) det i övrigt uttryckligen anges i Avtalet.

19.2 Bokio äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kundens ägarförhållanden väsentligen förändras. Kunden ska omedelbart meddela Bokio om sådan förändring i Kundens ägarförhållanden.

20 FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

20.1 I det fall Bokio äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan enligt avsnitt 19 är Bokio inte skyldig att återbetala eventuella ersättningar erlagda i förskott av Kunden med avräkning per uppsägningsdagen.

20.2 Vid Avtalets upphörande, oavsett anledningen därtill, ska Kunden upphöra med användningen av Produkten samt inom fjorton (14) dagar återlämna dokumentation och annat material som erhållits från Bokio. På begäran ska Kunden skriftligen intyga till Bokio att Kunden upphört att använda Produkten och/eller tillhörande dokumentation eller kopia därav. Sådant intyg ska undertecknas av behörig ställföreträdare för Kunden.

20.3 Vid Avtalets upphörande ska Bokio på Kundens skriftliga begäran återlämna eller radera Kundens Data. Återlämnandet ska ske på sätt Bokio finner lämpligt. Begäran om återlämnande av Kundens Data ska ske inom fjorton (14) dagar, varefter Bokio äger rätt att radera Kundens Data. Kundens rätt enligt denna punkt 20.3 omfattar inte sådan statistik som Bokio framställt enligt punkt 11.3 .

21 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

21.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av båda Parterna.

21.2 Bokio förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor genom meddelande härom till Kunden. Ändringar som inte uppenbart är till Kundens fördel ska Bokio informera Kunden om senast trettio (30) dagar innan dessa träder ikraft. Om Kunden inte accepterar sådana ändringar har Kunden rätt att inom fjorton (14) dagar från att sådan information lämnats, skriftligen säga upp Avtalet med verkan från den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Om Kunden inte tillställer Bokio någon underrättelse om att ändringen inte godtas inom utsatt tid ska Kunden anses ha accepterat förändringen.

22 ÖVERLÅTELSE

22.1 Bokio äger rätt att utan Kundens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part.

22.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Bokios skriftliga godkännande.

23 MEDDELANDEN

23.1 Uppsägning eller andra meddelanden enligt Avtalet ska ske skriftligen genom bud, rekommenderat brev eller e-post till motpartens i Avtalet angivna eller senare ändrade adress och kontaktperson.

23.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnat med bud: vid avlämnandet; b) om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnandet för postbefordran; c) om avsänt med e-post: dagen efter det att meddelandet avsänts till mottagarens angivna e-postadress, förutsatt att avsändande part inte erhåller något besked om fel vid avsändandet.

23.3 Allmänna meddelanden från Bokio till Kund, vilka rör alla eller flertalet kunder till Bokio, till exempel meddelanden avseende adressändringar ska anses ha kommit Kunden tillhanda när sådant meddelande tillgängliggjorts på www.bokio.se.

23.4 Det åligger Part som byter kontaktpersoner, postadress, telefonnummer eller e- postadress att skriftligen utan onödigt dröjsmål meddela den andra parten om detta.

24 ÖVRIGT

24.1 Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

24.2 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

25 TVISTER

25.1 Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av Avtalet och dessa allmänna villkor ska göras enligt svensk materiell rätt.

25.2 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet ska vara svenska.