Varför vi behöver mer information

Penningtvättslagen i Sverige 

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att företag måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Vi omfattas av penningtvättslagens regler. Du kan läsa mer om detta här. 

Varför måste vi ställa frågor? 

Penningtvättslagen - Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - ställer höga krav på att oss verksamhetsutövare har god kännedom om dig som kund. Vi måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste vi ställa frågor till dig när du ska bli ny kund hos oss. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av personuppgiftslagen. 

Vad är en PEP person? 

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Familjemedlemmar och kända medarbetare

VI måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses:

  • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag,
  • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
  • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Länder som är på EU-kommissionens lista

Eu-kommissionen skapade 2019 en lista över länder vars arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, anses vara bristfälligt. Således kräver affärer med dessa länder en striktare kontroll. EU-kommissionen listar följande länder:

Afghanistan, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Nordkorea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, Tunisien, Amerikanska Jungfruöarna, Jemen.


Om det uppstår några funderingar, tveka inte på att höra av dig till partner@bokio.se.